4. nujna seja

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

5. 7. 2022

Transkript seje

Lepo pozdravljeni! Začenjam 4. nujno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Lepo pozdravljam članice in člane odbora ter vse vabljene in prisotne!

Prosim, da preverite, ali imate s seboj prenosne kartice za glasovanje.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani odbora: dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Branko Grims, Anja Bah Žibert, Žan Mahnič, Anton Šturbej in Janez Magyar. Na seji kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo Nataša Avšič Bogovič, ki nadomešča Jožico Derganc in Aleksander Prosen Kralj, ki nadomešča Tamaro Vonta.

Ker nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje 64/1, 3. člena poslovnika.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O INFORMACIJSKI VARNOSTI V INSTITUCIJAH, ORGANIH, URADIH IN AGENCIJAH UNIJE (EPA 140-IX).

Predlog stališča je na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije Državnemu zboru v obravnavo dne 23. 6. 2022 posredovala Vlada in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.

K tej točki dnevnega reda smo vabili Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.

Začenjam obravnavo predloga stališča, ki jo bomo opravili na podlagi 154.h člena poslovnika. Po opravljeni razpravi bo odbor oblikoval mnenje in ga poslal Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru.

Želi besedo za dopolnilno obrazložitev predloga stališča predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, gospod Igor Eršte, direktor urada? Izvolite.

Igor Eršte

Hvala, gospa predsedujoča.

Spoštovane gospe in gospodje poslanci ter ostali!

Uredba, ki je pred vami, se pravi, Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijski varnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije je razdeljena na dva dela, in sicer na del, ki pokriva obravnavo netajnih podatkov, in del, ki pokriva obravnavo tajnih podatkov Evropske unije. Trenutno imajo organi inštitucij Evropske unije bodisi lastna pravila za informacijsko varnost, ki temeljijo na njihovem poslovniku oziroma ustanovitvenem aktu, bodisi takih pravil nimajo. In še te institucije, ki imajo taka pravila, imajo le pravila za varovanje tajnih podatkov. Tako poznamo Sklep Sveta o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU iz leta 2011 in pa novelo iz leta 2013, Sklep Komisije o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov Evropske unije iz leta 2015 in pa Sklep Visokega predstavnika unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o varnostnih pravilih evropske službe za zunanje delovanje iz leta 2013. Potem imajo še posamezne agencije kot je EUSPA oziroma Evropska agencija za vesoljski program oziroma prejšnja GSA (Galilei's Supervisor Authority) in pa Europol oziroma še nekaj podobnih agencij ima ta pravila, ki pa se spet nanašajo le na področja varovanja tajnih podatkov.

Države članice smo si že od leta 2011, ko smo sprejemali Sklep Sveta o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov prizadevale, da bi se naredil nek minimalni nabor oziroma minimalna varnostna pravila za varovanje tajnih podatkov EU, ki bi pokrival vse inštitucije in organe Evropske unije. Zdaj nek ta poskus oziroma osnutek uredbe je pred nami oziroma bo v naslednjih mesecih tudi končno obravnavan v okviru Evropskega parlamenta in pa Sveta. S sprejetjem te uredbe bo dosežen glavni namen, to je oblikovanje minimalnega sklopa pravil za informacijsko varnost, ki bodo veljale v vseh institucijah in organih Evropske unije, in dosežen poglavitni cilj, to je visoka skupna raven varnosti tajnih podatkov Evropske unije in netajnih podatkov, ki jih obravnavajo in hranijo organi in organizacije oziroma in pa inštitucije Evropske unije. Pravna podlaga za to uredbo sta 298. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije in pa 106.a člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. Ta uredba je namenjena izključno institucijam in organom Evropske unije in ima omejen vpliv na države članice in posameznike v državah članicah. V državah članicah EU bo imela posredni vpliv zlasti na področju varovanja osebja, industrijske varnosti in pa kriptografije. Zakaj to govorim? Glede na to, da so slovenski državljani, ki delujejo v institucijah in organih EU in ki imajo dostop do tajnih podatkov, morajo biti varnostno preverjeni. In to osnovno varnostno preverjanje bomo še vedno opravljali v Republiki Sloveniji za naše državljane. Isto je za podjetja, ki bodo sodelovala na evropskih tenderjih oziroma v tenderjih drugih držav. Če imajo dostop oziroma bodo potrebovala dostop do tajnih podatkov oziroma dovoljenje za organizacijo za dostop do tajnih podatkov, bomo to opravljali organi v Republiki Sloveniji, se pravi naši organi bodo to za njih izvajali in bo potem na podlagi dogovorov, ki jih imamo, oziroma pravil, ki jih imamo podpisane z Evropsko unijo, imamo izmenjavo oziroma recipročno priznavanje teh dovoljen v okviru Evropske unije. S to uredbo se ustanavlja tudi medinstitucionalna koordinacijska skupina za informacijsko varnost in pa odbor za informacijsko varnost. V prvi skupini bodo sodelovali varnostni organi inštitucij in organov, ki jih morajo na podlagi te uredbe ustanoviti organi, v drugi delovni skupini, se pravi odbor za informacijsko varnost pa bomo sodelovali tudi države članice oziroma nacionalni varnostni organi držav članic in pa imeli vpliv na njihova varnostna pravila glede na to, da konec koncev tajni podatki EU so več ali manj tajni podatki držav članic.

Toliko na kratko.

Hvala lepa.

Želi kdo razpravljati? (Ne.) Potem pa kar zaključujem razpravo in predstavitev.

In prehajamo na glasovanje. Odboru predlagam, da sprejme naslednje mnenje: Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijski varnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, ki ga je predložila Vlada in predlaga Odboru za zadeve Evropske unije, da ga sprejme. Glasujemo. Navzočih je 9 poslancev, za je glasovalo 9 poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Odbor bo v skladu s 154. h členom Poslovnika Državnega zbora kot matično delovno telo pripravil poročilo in ga posredoval Odboru za zadeve Evropske unije, ki bo kot pristojno delovno telo na svoji seji sprejel odločitev v zvezi s predlogom stališča. Predlagam, da Odbor poroča pisno. Se strinjate s tem? Hvala lepa.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi današnjo nujno sejo. Hvala.