3. nujna seja

Odbor za zdravstvo

13. 7. 2022

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke in poslanci, vsi vabljeni in prisotni na današnji seji odbora! Začenjam 3. nujno sejo Odbora za zdravstvo, ki je bila sklicana na podlagi 47. člena in drugega odstavka 48. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Obveščam vas, da je zadržan in se seje ne more udeležiti Zvonko Černač. Na seji kot nadomestna člana odbora s pooblastili sodelujeta Nataša Avšič Bogovič in Jožef Horvat.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje dne 12. julij 2022 ste prejeli predlog dnevnega reda seje odbora, in sicer: Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru ter Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, nujni postopek. Ker do začetka seje ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O EVROPSKEM ZDRAVSTVENEM PODATKOVNEM PROSTORU.

Gradivo z dne 8. julij 2022 je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 4. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije posredovala v Državni zbor predlog stališča, ki je predmet 1. točke dnevnega reda. Odbor navedeno gradivo obravnava v skladu s prvim in drugim odstavkom 154.h člena Poslovnika Državnega zbora in Odboru za zadeve Evropske unije posreduje svoje mnenje. K 1. točki dnevnega reda so bili vabljeni predstavniki Ministrstva za zdravje, zato predajam besedo predstavnikom ministrstva in jih prosim za predstavitev in utemeljitev predloga stališča Republike Slovenije. V imenu ministrstva bo slednje predstavila državna sekretarka ministrstva, gospa Breda Božnik.

Breda Božnik

Najlepša hvala za besedo.

Spoštovana gospa predsednica, spoštovane članice, spoštovani člani Odbora za zdravstvo, lepo pozdravljeni!

Predstavila vam bom Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru.

Evropska komisija je v skladu z Evropsko strategijo za podatke iz leta 2020 in Vizijo komisije za digitalno preobrazbo EU do leta 2030 dne 3. 5. 2022 objavila predlog uredbe. Gre za pomemben zakonodajni akt, ki predstavlja enega od stebrov EU zdravstvene unije. S to uredbo, na katero se nanaša stališče Republike Slovenije, ki bo predstavljeno v nadaljevanju, bo storjen velik korak naprej na področju digitalizacije zdravstva.

Predlog uredbe predstavlja poenotenje pravil na notranjem trgu glede primarne ter sekundarne izmenjave zdravstvenih podatkov in s tem povezanih nadzornih organov, infrastrukture, postopkov ter pravic fizičnih oseb na predmetnem področju v skladu z glavnimi cilji Evropske unije. Predlog uredbe bo zagotovil koriščenje celotnega potenciala zdravstvenih podatkov za posameznike in omogočil boljšo ter optimizirano zdravstveno oskrbo bolnikov v Evropi, s tem ko bo slednjim omogočil bolj nadzorovan in varen dostop do njihovih zdravstvenih podatkov ter izmenjavo le-teh (govorimo o primarni uporabi podatkov). S predlogom uredbe bo prav tako določen skupni okvir EU in vzpostavljeno interoperabilno okolje ter infrastruktura, ki bo povezala v vseh državah članicah EU ustanovljene organe za dostop do zdravstvenih podatkov, s tem pa bo omogočena varna uporaba zdravstvenih podatkov tudi za raziskave, inovacije, javno zdravje, oblikovanje politik ter regulativne dejavnosti na nacionalni, evropski in mednarodni ravni, tukaj pa govorimo o sekundarni uporabi podatkov.

Cilj predloga uredbe je torej, da zagotovi ustrezne pravice posameznikom glede uporabe njihovih zdravstvenih podatkov in ustvari okolje, ki je ugodno za izmenjavo ter dajanje podatkov na voljo, ki bo temeljilo na zaupanju in pa skupnih načelih ter bo podpiralo skupen interes vseh v Evropski uniji, da izkoristimo moč zdravstvenih podatkov. S harmonizacijo pravil bo zdravstveni podatkovni prostor prispeval tudi k enotnemu trgu za razvoj ter uporabo inovativnih zdravstvenih proizvodov in storitev na podlagi zdravstvenih podatkov ter zagotovitvi možnosti, da lahko raziskovalci, inovatorji, oblikovalci politik, regulativni organi kar najbolje izkoristijo razpoložljive zdravstvene podatke za svoje delo ter hkrati ohranijo zaupanje in pa varnost. V času češkega predsedstva Svetu EU, torej do konca leta 2022 se pričakuje predstavitev poročila o napredku. Nato bo z delom na predlogu uredbe pričelo švedsko predsedstvo, ki naj bi doseglo splošni pristop do konca junija 2023. Ta uredba bo začela veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, uporabljati pa se bo začela 12 mesecev po začetku veljavnosti.

Stališče Republike Slovenije do predloga uredbe je naslednje. Republika Slovenija podpira predlog uredbe, vendar pa hkrati ocenjuje, da bo potrebno v času sprejemanja akta dodatno pozornost nameniti obsegu predloga uredbe z vidika načela subsidiarnosti in sorazmernosti ter posledic, ki jih bo predlog uredbe v času implementacije prinesel posamezni državi članici, posebej v smislu tehnološke nevtralnosti posameznih rešitev kot tudi potrebnih tehničnih, kadrovskih in pa finančnih posledic za zdravstvo, ki se že danes srečuje z izzivom zagotavljanja vzdržnosti. Republika Slovenija kot težavo pri implementaciji izpostavlja nekonkurenčnost javnega sektorja pri pridobivanju in zagotavljanju zadostnega števila strokovnjakov z znanji s področja digitalizacije, kibernetske varnosti ter obdelave podatkov. V času sprejemanja predloga uredbe bo potrebno pozornost nameniti tudi izostritvi definicij ter zagotoviti, da bo implementacija vsebine predloga uredbe omogočala tehnološko nevtralnost. V predlogu do stališča smo opredelili področja, ki jih je treba urediti, ter njihov vpliv na pravni red, vpliv na proračun, gospodarstvo in zlasti tudi na javno upravo.

Hvala lepa.

Hvala za predstavitev stališča.

Preden odprem razpravo, naj samo poudarim, da še na seji kot nadomestni član odbora s pooblastili sodeluje tudi Jožef Jelen.

Torej odpiram razpravo in dajem besedo poslankam in poslancem. Želi kdo razpravljati? (Da.)

Izvolite.

Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Nisem sicer redni član tega odbora, ampak sem danes nadomestni, sem se pa pripravil tudi na to in naslednjo točko.

Mi v Novi Sloveniji seveda podpiramo - gospod minister in ekipa, lepo pozdravljeni – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru. Normalno je, da v fazi usklajevanja mora vsaka država članica zastopati svoje interese. In fajn je, da tu nismo osamljeni. In zato moje prvo vprašanje čisto praktično ali imamo že morda pri kakšni državi članici, upam, da jih je več, podobna stališča kot je prav naše slovensko stališče Republike Slovenije. Ker potem bi seveda tudi veliko večja verjetnost, da bodo naše ideje realizirane, upoštevane.

Drugo kar zadeva pa zagotavljanje ustreznih kadrov, tu pa mislim, da mora res vsaka država članica sama poskrbeti za ustrezen kader doma. Mi smo na tem področju prvi korak že naredili, in sicer z željo, da dobro plačamo takšne kadre, ki nam odhajajo in tako naprej, da ne bom zdaj dolgovezil glede tega. Tako da tukaj apeliram na vlado, da naredi na področju dohodnine naslednji korak, da bo atraktivno delati na teh področjih, na področju digitalizacije, kibernetske varnosti, podatkovnih prostorov, da bo atraktivno delati doma v Sloveniji.

Poleg tega pa je moje vprašanje za gospo državno sekretarko, ki je predstavila naše stališče, stališče Republike Slovenije, ali so te pripombe, ali ste jih proučili, so dejansko v okviru, ki jih določa evropska strategija za podatke, ki je bila sprejeta 2020.

Hvala lepa za vaše odgovore.

Hvala.

Preden predam predstavniku ministrstva besedo, da odgovori na vaša vprašanja, bi želel še kdo razpravljati?

Gospod Gregorič.

Ja, pozdravljeni vsi skupaj.

Mene pri teli uredbi zanima, kdo bo imel dostop do tukaj zbranih podatkov. Ali bodo multinacionalke imele dostop do tega? Ali bodo imeli deležniki izven EU dostop do tega?

Hvala lepa.

Želi še kdo od poslancev razpravljati? Okej.

Predajam besedo predstavnikom ministrstva.

Breda Božnik

Hvala lepa za besedo, hvala lepa za vprašanja.

Prvo vprašanje, ali imajo kje med državami članicami že podobna stališča, kot ga ima Republika Slovenija, vam lahko potrdim, torej pritrdilno, da imajo članice podobna stališča. Mi smo tudi že z določenimi se o tem pogovarjali, tako da bomo na nek način skupno pristopili k reševanju tega, da bodo naša stališča slišana in pa tudi upoštevana.

Drugo vprašanje v bistvu oziroma je bila bolj na nek način pripomba. Zahvaljujem se vam za skrb glede ustreznega kadra. Bomo zadeve še bolj podrobneje preučili in dejansko dali tudi predlog vladi, kako bi reševali to situacijo. K

Kar pa se tiče pripravljenih strategij v okviru Evropske unije in pa pripomb, pa moram reči, da dejansko so pripravljene in bodo tudi upoštevane.

Kar se tiče vprašanja in skrbi glede dostopa do teh podatkov, vam lahko zagotovim, da bodo ti podatki skrbno varovani in da države oziroma deležniki izven Evropske unije do njih nikakor ne bodo morali dostopati. Ne bodo mogli dostopati.

Hvala.

Želi še kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo in predlagam, da preidemo na glasovanje.

Opozorilo, klasično, torej preden glasujemo, vas opozarjam, da navzoči članice in člani Odbora za zdravstvo obvezno pritisnete eno od tipk na glasovalni napravi. Torej tipko za ali proti ali kvorum, sicer se šteje, da ste na seji navzoči, da niste navzoči. To velja za vsa današnja glasovanja.

Ker v predlogu stališča ni bilo vloženih amandmajev, dajem na glasovanje naslednji predlog mnenja. Odbor za zdravstvo podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru EPA168-9(?) EU v 1095 in predlaga pristojnemu odboru Državnega zbora za zadeve EU, da predlog stališča sprejme.

Želi kdo od poslank in poslancev razložiti svoj glas? Ker nihče ne želi obrazložiti svojega glasu, odpiram glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je Odbor za zdravstvo z 11 glasovi za in nič glasovi proti sprejel mnenje. Seznanjam vas tudi, da bo odbor pristojnemu delovnemu telesu poročal pisno.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O NUJNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV STABILNOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA – nujni postopek, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 7. seji dne 12. julija 2022 odločil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Amandmaji k predlogu zakona se vlagajo do zaključka razprave o členih na seji odbora. Kot gradivo objavljeni na spletni strani Državnega zbora ste prejeli predlog zakona z dne 11. julij 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 12. julij 2022, zahtevo skupine poslank in poslancev za sklic izredne seje DZ z dne 11. julij 2022, Predlog amandmajev Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije z dne 12. julij 2022, mnenje Državnega sveta Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide z dne 13. julij 2022, mnenje zavoda ZZZS z dne 12. 7. 2022, stališče konfederacije Sindikata Pergam z dne 12. julij 2022, pripombe Združenja občin Slovenije z dne 12. julij 2022, gradivo Slovenskega zavarovalnega združenja z dne 13. 7. 2022, pripombe Mestne občine Ljubljana z dne 13. 7. 2022, mnenje Občine Idrija z dne 12. julij 2022, pripombe Skupnosti občin Slovenije z dne 13. julija 2022 in mnenje Zdravniške zbornice Slovenije z dne 13. julij 2022.

K 2. točki dnevnega reda so bili vabljeni predstavniki Vlade, Ministrstva za zdravje, Zakonodajno-pravne službe, Državnega sveta, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Pričenjamo drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o amandmajih in členih predloga zakona.

Postopkovno.