1. redna seja

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

8. 9. 2022

Transkript seje

Spoštovane kolegice, kolegi, ostali gostje!

Pričanjem 1. sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in vas pri tem vse lepo pozdravljam.

Obveščam vas, da so se opravičili Danijel Krivec, ki ga nadomešča Jožef Lenart, drugi pa smo prisotni.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red s tremi točkami, v zvezi s katerimi v poslovniškem roku nisem prejela nobenega predloga za spremembo, zato je ta določen kot ste ga tudi sprejeli s sklicem.

Prehajam na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IN IZRABLJENEGA GOVORIVA IZ NUKLEARNE ELEKRARNE KRŠKO, druga obravnava, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku posredovala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem.

Državni zbor je na podlagi 122. člena Poslovnika Državnega zbora na sedmi izredni seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona in sprejel sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.

Za obravnavo je bilo posredovano naslednje gradivo: predlog zakona z dne 13. 5. 2022, mnenje Vlade z dne 28. 6. 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 23. 8. 2022, mnenje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 30. 8. 2022, mnenje Mestne občine Krško z dne 7. 6 2022 in mnenje Sklada za financiranje razgradnje NEK z dne 24. 6. 2022. Vsa navedena gradiva so objavljena na spletni strani Državnega zbora. V poslovniškem roku so bili vloženi amandmaji Vlade k večjemu številu členov ter spremembe amandmaje Vlada k 6., 20. in 24. členu ter amandmaje Poslanske skupine SDS v večjem številu členov.

Na sejo so bili k obravnavi te točke povabljeni: predlagatelj torej skupina poslank in poslancev v imenu predlagatelja Bojan Podkrajšek, Ministrstvo za infrastrukturo, Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, Agencija za radioaktivne odpadke, Nuklearna elektrarna Krško, Mestna občina Krško in Zakonodajno-pravna služba. Po sklicu je bila 5. 9. 2022 naknadno povabljena še družba GEN energija d. o. o.

S tem pričenjam drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo na podlagi 126. člena Poslovnika opravili razpravo in glasovanje o posameznih amandmajih k posameznim členom ter o členih predloga zakona.

Besedo sedaj najprej dajem predstavniku predlagatelja poslancu Bojanu Podkrajšku v imenu skupine poslank in poslancev, da nam poda dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona.

Izvolite.

Hvala, spoštovana predsednica naše odbora, za dano besedo.

Lep pozdrav seveda vsem poslankam in poslancem, direktorju Direktorata za energijo, vsem gostom!

Mogoče zaidem malo v preteklost kakšen je ta zakon trenutno v veljavi, potem pa v nekaj stavkih predstavitve, kaj želimo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke z namero, da smo vložili ta predlog zakona, Predlog zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško, odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško.

V veljavi je zakon o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je bil sprejet leta 1994; od takrat je bil dvakrat spremenjen, in to leta 2003 in 2008. Z zakonom se je ustanovil Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. Sklad deluje v skladu s pogodbami med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo.

Povzetek spremembe zakona. Poglavitna rešitev v predlogu zakona je preoblikovanje sklada v sklad, ki smiselno sledi sistemski ureditvi javnih skladov, zato da bi s sredstvi financiral ukrepe razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK. Sklad deluje po pravilih javnih skladov, v primeru, kjer je potreben odstop od določb, pa to ureja predlog zakona. Podobno se ureja tudi obveznost plačila dajatve za razgradnjo NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov. Predpisana je pristojnost določene višine dajatve in pristojnost primerjanja ustreznih višin dajatve. Določeni so organi sklada in njihove pristojnosti. Podrobneje je opredeljeno poslovanje sklada ter dokumenti, ki predstavljajo ključne strateške usmeritve delovanja sklada, prav tako pa zakon vsebuje pravila, vezana na upravljanje premoženja sklada.

Razlogi za sprejetje. Revizija Računskega sodišča obstoječega Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in pomanjkljivosti sedanje uredbe, ustanovitev /?!/ določb zakona s priporočili Nuklearne elektrarne Krško z dne 24. 10. 2006 o upravljanju finančnih sredstev za razgradnjo jedrskih objektov, izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov, racionalizacija poslovanja sklada z namenom nemotenega izvajanja investicije v odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v vrbini. Predlagani zakon bo imel finančne posledice za državni proračun v višini 34 tisoč evrov. Zaradi izvajanja nalog, ki izhajajo iz 8. člena predloga zakona, zaradi bistvenega zmanjšanja števila oseb, ki sodelujejo v organih sklada, se pričakuje bolj racionalno in uspešno delo sklada.

Mogoče ob koncu tega uvoda, zakon je bil, kot je že predsednica povedala, v prvem branju v Državnem zboru. Seveda, vsi smo si bili enotni takrat tudi pred glasovanjem, da ta zakon spustimo na pot drugega branja, s tem da podamo amandmaje. Tako smo jih podali v Slovenski demokratski stranki kot Vlada oziroma pristojni organi na ministrstvu. Skratka, naš skupni cilj je bil na seji Državnega zbora ob prvem branju, da dobimo čim bolj kvaliteten zakon.

Hvala za vašo pozornost.

Hvala.

Želi besedo predstavnica ali predstavnik Vlade? Mogoče državna sekretarka mag. Tina Sršen? Izvolite.

Tina Sršen

Hvala, gospa predsednica, za besedo.

Spoštovani člani odbora!

Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru posredovala mnenje, v katerem izraža podporo predlogu zakona. Zelo nas veseli, da je zakon s tako močno podporo prestal prvo obravnavo v Državnem zboru. Vsebinsko prinaša bistveno izboljšan zakonski okvir za delovanje sklada, bolj učinkovit in debirokratiziran nadzor nad poslovanjem sklada ter odpravlja nepotrebne administrativne ovire za izvajanje osnovnih nalog sklada. Predlog zakona tudi uresničuje sklep Vlade iz leta 2009, skoraj vse zahteve Računskega sodišča iz opravljenih revizij v letih 2011 in 2016 ter sledi večini priporočil Evropske komisije z dne 24. oktobra 2006 o upravljanju finančnih sredstev za razgradnjo jedrskih odpadkov, izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov.

Predlog zakona tudi odpravlja neskladja veljavnega zakona z meddržavno pogodbo. Kljub vsemu, Predlog zakona, ki je bil vsebinsko sicer enak tistemu, ki je novembra 2020 že bil v vladni proceduri, a ni bil sprejet, potrebuje po mnenju Vlade določene vsebinske prilagoditve. Predvsem je potrebno prilagoditi člene na način, da bodo v celoti naslovili popravljalne ukrepe Računskega sodišča in mnenja Službe Vlade za zakonodajo iz leta 2020, hkrati pa tudi upoštevali spremenjene okoliščine, ki so nastale od takrat, ko je bil zakon pripravljen.

Zato je Vlada sprejela predloge amandmajev, ki jih je pravočasno tudi predložila Državnemu zboru. Vsi amandmaji tudi sledijo mnenju Zakonodajne-pravne službe Državnega zbora, hkrati pa vsebujejo že redakcijske popravke.

Ključne vsebinske prilagoditve zakona, ki jih z amandmaji predlaga Vlada, so naslednje: vzpostavlja se metodologija za določene višine prispevka; pri členu, ki ureja financiranje gradnje odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke se izrecno navaja plačevanje na namensko proračunsko postavko; dodaja se določba o nujnosti usklajenosti poslovnih načrtov Sklada NEK; popravlja se prehodna določba na način, da se obdrži vplačevanje višine dajatve, ki je bila odločena letos januarja 2022, da se izognemo nezaželenemu znižanju prispevkov v sklad.

Kot rečeno, Vlada podpira Predlog zakona, vendar Predlog potrebno dopolniti z vloženimi amandmaji Vlade, zato članom Odbora predlagamo, da predložene amandmaje Vlade podprejo.

Ob zaključku naj poudarim, da je čimprejšnja ustrezna ureditev ustreznega zakonskega okvirja za sklad nujna, tudi in predvsem zaradi ohranitve in zagotovitve odgovornega in zgledno urejenega jedrskega programa Republike Slovenije. Hote ali nehote se bo ob tem presojala tudi sposobnost Republike Slovenije, da zagotovi vse potrebno za razgradnjo NEK in ravnanje z jedrskimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom.

Hvala.

Hvala.

Želi besedo še predstavnica Zakonodajno-pravne službe, gospa Mateja Tavčar?

Izvolite!

Mateja Tavčar

Hvala za besedo.

Lepo pozdravljeni!

Zakonodajno-pravna služba je preučila Predlog zakona v okviru svojih pristojnosti in podala mnenje, ki ste ga prejeli 23. avgusta.

S Predlogom zakona se obstoječi Sklad, ki je bil ustanovljen kot sklad »sui generis«, preoblikuje v javni sklad. Ureditev sledi sistemski ureditvi javnih skladov, pri čemer pa smo v mnenju opozorili na nedoslednosti pri tem preoblikovanju. Opozorili smo na nejasno opredelitev namenskosti sredstev v razmerju do vseh namenov oziroma nalog, ki se iz sklada financirajo, na zagotovitev specifične obravnave posameznih namenov financiranja glede na njihovo naravo in na mestoma pomanjkljivo utemeljitev odstopa od splošne ureditve ter na ustrezno ureditev prehodnih določb.

Z amandmaji Poslanske skupine SDS se odpravljajo nomotehnične pomanjkljivosti, na katere smo opozorili. Z amandmaji Vlade in njihovimi spremembami se odpravlja večina nomotehničnih in vsebinskih pripomb, na katere smo opozorili, niso pa bile pojasnjene in upoštevane pripombe glede zagotovitve specifične obravnave posameznih namenov uporabe sredstev Sklada, pripombe k 8. členu, ki ločeno obravnava financiranje investicije, k 13. členu, k 15. členu glede izključitve 26. člena Zakona o javnih skladih, ki na zakonski ravni ureja portfeljske investicije javnih skladov in delno k prehodnim določbam.

Nekatera pojasnila so bila podana tudi v mnenju Vlade k Predlogu zakona, pa tudi neformalna pojasnila ob pripravi amandmajev, kar vse lahko služi k ustreznejši utemeljitvi rešitev.

Hvala za besedo.

Hvala.

Želi besedo, se opravičujem, želi predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj zdaj besedo?

Izvolite!

Samer Khalil

Hvala za besedo. /izklopljen mikrofon/ Pardon. Hvala za besedo.

Lepo pozdravljeni!

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj podpira predlog zakona, ob enem pa daje dve opozorili.

Glede na to, da nadomeščam kolega poročevalca, in bi zelo kratko, mi dovolite, da preberem.

Prvo opozorilo pravi, da je treba odpraviti kakršenkoli dvom o morebitnem neskladju Predloga zakona z meddržavno pogodbo, na kar opozarja Sklad za financiranje razgradnje NEK. Prav tako je treba zagotoviti namenskost plačanih sredstev Sklada v integralnem državnem proračunu, ampak smo slišali, da so tudi drugi na to opozorili, in da je bilo z amandmaji to upoštevano.

Drugo opozorilo pa pravi: Sklad za financiranje razgradnje NEK glede problematičnosti natančne zakonske opredelitve naložbene politike katere osnovni cilj je ohranjanje vrednosti sredstev sklada in zagotavljanje zahtevnega donosa na sredstva. Komisija se strinja, da je trenutno glede na dinamične in nepredvidljive razmere na svetovnih kapitalskih trgih težko pripravljati naložbeno politiko za daljše obdobje, saj ne bi odražalo dejanskega stanja, to pa lahko tudi povečuje tveganje pri zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje, razgradnjo NEK, varno skladiščenje in končno odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.

Hvala. Malo sem se ponavljal, ampak sem bil dolžan predstaviti, kar je Državni svet sprejel.

Hvala državnemu svetniku mag. Igorju Velovu za predstavitev mnenja.

Želi besedo zdaj še kdo od ostalih vabljenih? V kolikor boste prišli oziroma vzeli besedo, prosim, da se predstavite z imenom in priimkom, za magnetogram. Hvala.

Očitno so bila pojasnila predstavnikov dovolj. Zato prehajamo na razpravo in glasovanje o posameznih členih in vloženih amandmajih v okviru druge obravnave predloga zakona.

Odboru najprej predlagam, da po opravljeni razpravi o posameznih členih najprej glasujemo o amandmajih ter nato v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 128. člena Poslovnika Državnega zbora še o vseh členih predloga zakona skupaj. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? Ne. Hvala.

V razpravo zdaj dajem naslov poglavja splošne določbe in vložen amandma Vlade k naslovu poglavja. Bi želel glede samega naslova kdo razpravljati?

Spoštovana, hvala za besedo. Lep pozdrav! Zdaj bi jaz pri 1. členu samo eno stvar izpostavila, ki morda se nam zdi malo, mislim, nam je žal, da je tako, drugače se nam zdi zakon zelo v redu, ampak problem je, da se pri nadzoru, čeprav se trdi, da bo nadzor učinkovitejši in večji, mi smo iskali pač ta podatek tudi na spletni strani ministrstva. Z njim se dejansko močno znižuje vloga Državnega zbora pri nadzoru nad poslovanjem sklada, ker po trenutni ureditvi je Državni zbor pač bil zelo vpleten v ta nadzor, po novem predlogu pa bo ta vloga Državnega zbora omejena zgolj samo še na seznanjanje s poslovno politiko sklada. O tem govori 12. člen tega zakona, pri čemer pa parlament nima več nikakršne odločevalske funkcije. Organa sklada bosta samo še dva, torej nadzorni svet in direktor. Nadzorni svet bo imel 5 članov, od tega vsaj enega iz Ministrstva za finance, Ministrstva za infrastrukturo in občine, v kateri je NEK in vse to pač imenuje Vlada in to se strinjam, da mogoče Vlada bo imela večji, bolj odločilen vpliv, močnejši nadzor, kakorkoli, ampak mehanizmi demokratičnega nadzora nad delom sklada pa so s tem pač zmanjšani, ker je vloga parlamenta enostavno samo še, da se seznanja s poročilom.

Tako da to je naš edini zadržek, drugače pa pozdravljamo ta zakon kot tak. Hvala.