11. nujna seja

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

21. 11. 2022

Transkript seje

Spoštovane in spoštovani, poslanke in poslanci, prisotni predstavniki Vlade, lepo pozdravljeni!

Začenjam 8. nujno sejo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in vas, kot sem že rekla, vse najlepše pozdravljam!

Obveščam vas, da je danes zadržan in se seje ne more udeležiti član odbora, ki je službeno odsoten, in to je Jožef Horvat. Drugih opravičil nimam, tudi ne predlogov za nadomeščanje.

Besedo zdaj dajem kolegici mag. Nataši Avšič Bogovič, predsednici Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki bo v nadaljevanju vodila sejo obeh odborov.

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani ostali prisotni!

Začenjam 11. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in vas hkrati pozdravljam še enkrat!

Obveščam vas, da na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo Damijan Zrim, ki nadomešča poslanca Predraga Baković, dr. Vida Čadonič Špelič, ki nadomešča mag. Janeza Žaklja, in Mateja Čalušić, ki nadomešča Teodorja Uraniča.

Prehajam na določitev dnevnega reda seje obeh odborov.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red z eno točko, v zvezi s katerim v poslovniškem roku nisva prejeli nobenega predloga za spremembo, zato je ta določen, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI ČETRTEGA ODSTAVKA 32. ČLENA ZAKONA O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH IN TRETJE TOČKE, TRETJEGA ODSTAVKA 74. ČLENA IN PRVEGA ODSTAVKA TER DRUGE TOČKE DRUGEGA ODSTAVKA 76. ČLENA ZAKONA O VODAH.

Gradivo k tej točki dnevnega reda je objavljeno s sklicem skupne seje na spletni strani Državnega zbora, in sicer pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti z dne 28. 3. 2022, dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti z dne 6. 7. 2022, mnenje Vlade z dne 26. 4. 2022 in mnenje Vlade k dopolnitvi pobude z dne 1. 9. 2022 ter mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 28. 10. 2022.

Na sejo so bili vabljeni Zakonodajno-pravna služba, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor.

Prehajamo na obravnavo. Besedo dajem predstavnikom ministrstva, Zakonodajno-pravne službe in vas vabim k besedi. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe, gospa Mateja Tavčar.

Izvolite.

Mateja Tavčar

Hvala za besedo.

Zakonodajno-pravna služba je preučila pobudo v okviru svojih pristojnosti v delu, ki se nanaša na izpodbijana zakona in podala precej obširno pisno mnenje 28. oktobra. Z namenom osvežitve zadeve bom izpostavila nekaj ključnih izhodišč.

Pobudnik, ki se oskrbuje s pitno vodo iz Vodarne Kleče v Ljubljani izpodbija določbe treh predpisov kot skupka pravil. In sicer, Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, Zakona o vodah in uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, kolikor se nanašajo na VVO-1 - to je na vodovarstveno območje z najstrožjim vodovarstvenim režimom. Pobudnik zatrjuje, da so ti predpisi v nasprotju z Ustavo, ker ne prepovedujejo uporabe vseh FFS, to je fitofarmacevtskih sredstev na VVO-1, da naj bi imele izpodbijane zakonske določbe preskopo normativno vsebino in se zato v nasprotju z ustavnim načelom legalitete meni, da vprašanje dopustnosti uporabe FFS na VVO-1 z izpodbijanimi predpisi predstavlja neposredno urejanje človekovih pravic uporabnikov pitne vode iz teh območij. Da so ti predpisi tudi v nasprotju z EU zakonodajo, predvsem okvirno direktivo o pesticidih. Predlagal je tudi začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb uredbe. Ustavno sodišče je 16. junija letos izdalo sklep, s katerim je pobudo sprejelo in dokončne odločitve zadržalo izvrševanje izpodbijanih določb vodovarstvene uredbe, kolikor dovoljuje uporabo FFS na VVO-1. V obrazložitvi je Ustavno sodišče izpostavilo naslednja ustavno pravna vprašanja: Ali Zakon o FFS in Zakon o vodah vsebujeta dovolj določena merila za podzakonsko urejanje vodovarstvenega režima na VVo-1? Vprašanje skladnosti izpodbijane ureditve s pravom EU. Ter, da je od te presoje odvisno ali je izpodbijana ureditev ustavno skladno določila prepoved uporabe FFS le neposredno na območju Zajeti ali pa bi morala to določiti na celotnem VVO-1?

Glede vprašanja skladnosti izpodbijane ureditve s pravom EU se mnenje Zakonodajno-pravne službe sklicuje predvsem na dosedanjo ustavno sodno prakso. Glede zatrjevane neskladnosti z načelom legalitete so v mnenju podana podobna podrobna pojasnila o tem, da dajeta oba zakona dovolj določena merila za podzakonsko urejanje. To je za določanje zaščitnih pasov na podlagi Zakona o FFS in za določanje vodovarstvenega režima na podlagi Zakona o vodah. Podana so bila tudi pojasnila glede vsebine direktiv, tako okvirne direktive o pesticidih kot okvirne direktive o vodah in glede razmerij med njima. Poudarjeno je bilo še, da mora podzakonski predpis pri podrobnejšem urejanju zakonske materije slediti namenom in ciljem zakona kot tudi načelu previdnosti, ki je avtonomno na čelo okolijske politike Evropske unije.

V mnenju Zakonodajno-pravne službe so podana tudi pojasnila glede zatrjevane ne pa obrazložene neskladnosti z drugimi določbami Ustave. Namreč oba zakona določata zakonski okvir za podrobnejše podzakonsko urejanje varstva vode, ki se uporablja za pitno vodo pred onesnaženjem. Z zakonoma država kot skrbnik okolja izpolnjuje svojo dolžnost skrbeti za zdravo življenjsko okolje na podlagi drugega odstavka 72. člena Ustave in v ta namen določa pogoje in način opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti. Z zakonoma država izpolnjuje tudi svojo primarno obveznost, ki izhaja iz ustavne pravice do pitne vode. Z vpisom pravice do pitne vode v Ustavo je namreč varstvo virov pitne vode povzdignilo na ustavno pravno raven.

Na koncu je ob mnenju ZPS pojasnjeno še, da gre pri določanju zaščitnih pasov in vodovarstvenega območja za strokovno vprašanje, ki je odvisno od strokovne presoje več okoliščin, kar terja odločanje o posamičnem primeru v primeru z izvršilnimi predpisi, česar ni mogoče abstraktno urejati.

Hvala.

Hvala. Besedo sedaj dajem predstavniku Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, državnemu sekretarju dr. Dariju Krajčiču.

Izvolite.

Darij Krajčič

Hvala lepa, spoštovana predsednica, za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci.

Na ministrstvu smo temeljito pregledali tako pobudo za presojo ustavnosti kot tudi mnenji Vlade. Najprej tisto iz aprila in potem dopolnilno mnenje iz septembra tega leta. Podrobno smo proučili tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Še enkrat smo proučili našo zakonodajno ureditev in smo ugotovili, da je stališče, ki ga ima Vlada do tega vprašanja in Zakonodajno-pravna služba ustrezno, popolno in v ničemer ga v tem trenutku ne bi dopolnili.

Hvala lepa.

Hvala tudi vam. Besedo sedaj dajem še predstavniku Ministrstva za okolje in prostor, državnemu sekretarju, mag. Mateju Skočirju.

Izvolite.

Matej Skočir

Spoštovani predsednici, spoštovane članice in člani odbora. Hvala za besedo.

Podobno kot kolegi na kmetijskem ministrstvu smo tudi mi podrobno preučili. Vsekakor tudi za nas v bistvu gre v tem primeru za pomembno vprašanje, ki je pa pravzaprav obravnaval na različnih ravneh. Torej, na EU ravni ga pravzaprav obravnava to Direktiva o pitni vodi. Nenazadnje tudi predlog uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. I, če si pogledamo še slovensko ureditev, nenazadnje, pravica do pitne vode je zapisana v Ustavi, urejeno v Zakonu o vodah ter v Uredbi o vodovarstvenih območjih. Mogoče uporaben podatek, torej, na ministrstvu v tem trenutku pripravljamo 18 uredb. Še uporaben podatek, ki pravzaprav se nanaša tudi na kmetijska zemljišča. Po podatkih našega resorja kmetijska zemljišča, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju prvega reda predstavlja nekje 1,5 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč. Taki pa se nahajajo v vodovarstvenem območju drugega reda pa predstavlja kumulativno 7,5 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč v državi. Podobno kot kolegi, torej, tudi za nas pač pitna voda je prioriteta, ki je tudi visoko na lestvici družbenih prioritet. Nenazadnje bo na to temo tudi ustno poslansko vprašanje. Z našega vidika si želimo kot cilj varovati vodne vire, ohranjati kvalitetno pitno vodo in pravzaprav to, kar je že v bistvu Vlada v svojem odgovoru podala

ga mi ne bi dopolnjevali in bi v bistvu ga potrdili, podobno kot kolegi na Ministrstvu za kmetijstvo.

Hvala za besedo.

Hvala tudi vam. Želi kdo od kolegov poslancev, poslank razpravljati o mnenju Zakonodajno-pravne službe v zvezi s to pobudo? Ne. Potem, lahko zaključimo razpravo.

Prehajamo na odločanje, ki ga bomo opravili ločeno po posameznih odborih. Najprej bomo odločali članice in člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Pred glasovanjem vas želim opozoriti, da ima Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor glasovalne naprave oštevilčene od 1 do 20. Na podlagi 265. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednje mnenje: »Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor podpira mnenje Zakonodajno-pravne službe o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 32. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah v delu, ki se nanaša na njegovo delovno področje.«

Glasujemo. Za je glasovalo 13 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

S tem zaključujem 1. točko in 11. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Dajem besedo predsednici Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Vidi Čadonič Špelič.

Izvolite.

Hvala lepa. / izklop mikrofona./ …tudi mi.

In sicer, pred glasovanjem bi vas rada spomnila, da so naše glasovalne naprave oštevilčene od 21 do 40. Na podlagi 265. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednje mnenje: »Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na glasovanje naslednje mnenje: »Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira mnenje Zakonodajno-pravne službe o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 32. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in tretje točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter druge točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah v delu, ki se nanaša na njegovo delovno področje.«

Zdaj bomo glasovali. Začenjamo z glasovanjem. Prosim, da glasujete. Prekinjam glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 12 in nihče ni glasoval proti.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Torej je mnenje sprejeto.

Spoštovani, s tem zaključujem 1. točko in tudi 8. nujno sejo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

In se vsem zahvaljujem, da ste bili z nami.

Skupna seja je bila končana 21. novembra 2022 ob 11.16.