19. nujna seja

Odbor za finance

20. 3. 2023

Transkript seje

Dobro jutro vsem skupaj, spoštovani kolegice in kolegi, vabljeni na vse ostali prisotni!

Pričenjam 19. nujno sejo odbora!

Obveščam vas, da nadomešča Lenarta Žavbija Aleksander Prosen Kralj.

S sklicem seje ste prejeli predlagan dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov v zvezi z dnevnim redom, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem seje odbora.

Tako prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - ZAHTEVA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OCENO USTAVNOSTI 18.A ČLENA ZAKONA O FINANČNI UPRAVI.

Predlog za začasno zadržanje izvrševanja predpisa. Ustavno sodišče je Državnemu zboru dne 6. 3. 2023 posredovalo Zahtevo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za oceno ustavnosti in določilo 14. dnevni rok za izjavitev Državnega zbora glede predloga za zadržanje izvršitve izpodbijanih določb. Odboru sta bili v zvezi s predlogom za zadržanje izvršitve izpodbijanih določb posredovani mnenji Vlade in Zakonodajno-pravne službe, zato so izpolnjeni poslovniški pogoji za obravnavo. V skladu z 265. členom Poslovnika Državnega zbora bo odbor kot matično delovno telo podal svoje mnenje.

K obravnavi te točke so vabljeni Ministrstvo za finance in Zakonodajno-pravna služba.

Kot dodatno gradivo k tej točki ste prejeli gradivo Ustavnega sodišča, mnenje Vlade Republike Slovenije, pa mnenje Zakonodajno-pravne službe.

Besedo dajem predstavnici Zakonodajno-pravne službe, gospe Damjani Mlakar.

Izvolite.

Damjana Mlakar

Hvala za besedo.

Varuh človekovih pravic je vložil Zahtevo za oceno ustavnosti 18.a člena zakona o finančni upravi, ki ureja uporabo tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav, ki uporabljajo globalni sistem pozicioniranja.

V zahtevi je tudi predlagal Ustavnemu sodišču, da dokončne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijane določbe zakona. Predloženo mnenje se nanaša le na predlog za zadržanje izvrševanja, za mnenje o celotni zahtevi pa je Ustavno sodišče določilo daljši rok za predložitev. Predlagatelj v zahtevi navaja, da 18.a člen Zakona o finančni upravi uvaja pooblastilo finančne uprave, ki ga le ta do sedaj ni imela, hkrati pa omogoča zelo široko uporabo tega pooblastila, s katerim se na tajen način posega v zasebnost, kar naj bi povzročilo nepopravljive posledice za prizadete posameznike. Na drugi strani predlagatelj meni, da v primeru zadržanja izvrševanja 18. člena ZFU ne bi nastale kakšne bistvene škodljive posledice, saj ima finančna uprava na razpolago druga pooblastila.

ZPS v mnenju opozarja na to, da izvedba tega ukrepa pomeni pridobivanje geolokacijskih podatkov o gibanju in položaju vozila, na katerem je določeno blago. Ti podatki so sami po sebi anonimni in celo, če sprejmemo argument predlagatelja, da povezava z osebnimi podatki v poznejšem postopku lahko predstavlja poseg v pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, ta poseg ni težko popravljiv in tudi ne zelo intenziven. Če bodo geolokacijski podatki uporabljeni v nadaljnjem postopku, ima prizadeta oseba v tem postopku na razpolago pravna sredstva za odpravo posledic morebitne neustavne uporabe teh podatkov. Če pa ne bodo uporabljeni, pa bodo najkasneje v 10. dneh izbrisani, kar pa ne pomeni, da bo izbrisana evidenca, da je ta ukrep bil uporabljen. Tudi v tem primeru ima prizadeti pravna sredstva za pridobitev teh podatkov in odpravo posledic kršitev, na primer z odškodninskim zahtevkom, če mu je nastala škoda.

Poudariti je tudi treba, da poseg v zasebnost in varstvo osebnih podatkov ni intenziven, tudi če obstoji, saj se v okviru tega ukrepa pridobljeni podatki ne bodo povezali s podatki o posameznikovem zasebnem ali celo intimnem življenju. Na drugi strani, kot ZPS podrobneje argumentira v mnenju, pa bi z neizvrševanjem zakona nastale hude posledice za javno korist. Finančna uprava še naprej ne bo imela na razpolago ukrepa, s katerim bi sledila blagu na učinkovit način, sledenje z opazovanjem pa je vprašljivo, saj še bolj posega v zasebnost, zato bo ovirana oziroma tudi onemogočena pri izvajanju mednarodnih obveznosti Slovenije v zvezi s preprečevanjem in pregonom najhujših kršitev na področju trošarin, carin in davka na dodano vrednost, hkrati pa bo izničen tudi preventivni učinek obstoja ukrepa sledenja blagu.

ZPS zato predlaga, da Državni zbor v mnenju zavzame stališče, da škodljive posledice za javno korist presegajo intenzivnost posega v zasebnost, v kolikor ta obstoji, posledice posega v zasebnost in varstvo osebnih podatkov pa tudi niso težko popravljive.

V mnenju je zato predlagano, da Državni zbor Ustavnemu sodišču predlaga, da zavrne Predlog za izvrševanje, za zadržanje izvrševanja 18.a člena Zakona o finančni upravi.

Hvala.

Hvala lepa.

Želi besedo predstavnik Ministrstva za finance? (Da.)

Izvolite, gospod državni sekretar Tilen Božič.

Tilen Božič

Spoštovana predsednica, spoštovani poslanke, poslanci in seveda tudi ostali!

Kot že omenjeno, Zakon o finančni upravi ureja pravno podlago za delovanje in organizacijo finančne uprave ter njihove naloge in pooblastila. In zdaj, v skladu s časom se mora tudi ta posodabljati, tudi ko pride do nekih tehnoloških sprememb, ki jih je možno uporabiti tudi ko pride do primerjalnih rešitev v drugih državah, ki nekatere izzive, ki se pojavljajo, naslavljajo boljše kot pri nas. In točno iz tega je potem tudi nastal predlog finančne uprave, ki ga je potem tudi v sodelovanju z Ministrstvom za finance v se ga dodelalo s številnimi varovalkami, ki potem omogočajo primerno delovanje takega instituta.

Varuh človekovih pravic je vložil Zahtevo za oceno ustavnosti tega 18.a člena. Ta ureja uporabo tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav. Izpodbijana določba po presoji vlagatelja nedopustno posega v človekove pravice ali temeljne s svoboščine, ker je v neskladju domnevno z 2., 15., 23., 35. in 38. členom Ustave. Vlagatelj tudi predlaga Ustavnemu sodišču zadržanje izvršitve izpodbijanega dela zakona do končne odločitve, ker bi z izvrševanjem tega člena nastale težko popravljive škodljive posledice.

Kot že prej omenjeno, se pravi, to je, lahko rečemo, prvi korak, ko se pogovarjamo o tem, se pravi o morebitnem zadržanju, kasneje pride tudi še vsebinska utemeljitev, ki jo tudi na Ministrstvu za finance že pripravljamo.

Vlada uvodoma pojasnjuje, da ima uporaba novega tehničnega pripomočka oziroma sledilnika namen zagotoviti učinkovito varstvo javne koristi. Po mnenju Vlade ta ukrep ne posega v ustavne kategorije, ki urejajo človekove pravice in temeljne svoboščine, varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, varstvo osebnih podatkov in tudi ni v neskladju z načelom pravne države. Novo pooblastilo se bo uporabljalo v najmanjši možni meri, saj je omejeno na taksativno našteta področja, uporabiti pa ga je možno zgolj v okviru finančne preiskave. Uporabljalo se bo za preiskovanje in odkrivanje najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost ter za zagotovitev medsebojne pomoči organom Evropske unije in državam članicam Evropske unije.

Za uporabo je predviden dodatni pogoj, ki določa, da se sledilna naprava lahko uporablja le, kadar naloge ni mogoče izvesti z drugimi pooblastili in tehničnimi pripomočki, kot jih določa zakon. Ta jih ima seveda zelo veliko. Torej se lahko uporablja zgolj, če naloge ni mogoče opraviti drugače oziroma je ni mogoče opraviti z uporabo drugih pooblastil in tehničnih pripomočkov, ki jih imajo na podlagi zakona uradne osebe finančne uprave. Kljub temu, da se Vlada z očitki glede ustavne neskladnosti ne strinja, pa ne nasprotuje, da bi se Ustavno sodišče Republike Slovenije dokončne odločitve o ustavnosti 18.a člena odločilo, da začasno zadrži njegovo izvrševanje, ker v vsakem primeru, se je treba v vsakem primeru tudi izogniti situaciji v kateri bi morebiti bile te človekove pravice in svoboščine kršene. Poleg tega se je Vlada zaradi javno izraženih pomislekov glede ureditve, do katerih je prišlo v postopku sprejemanja navedenega člena, strinjala tako z ustavno presojo navedenega člena, kot tudi s predlogom za začasno zadržanje njegovega izvajanja.

Hvala.

Hvala lepa.

Odboru predlagam, da razpravlja in odloča o naslednjem predlogu mnenja odbora: »Odbor se strinja z mnenjem Zakonodajno-pravne službe z dne 14. 3. 2023 ter ji predlaga, da ob smiselni uporabi 266. člena Poslovnika Državnega zbora pripravi odgovor Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.«

Odpiram razpravo o predlogu mnenja. Želi kdo razpravljati? Ne vidim želje po razpravi. Se opravičujem, izvolite, gospod Knežak.

Hvala predsedujoča. Lepo dobro jutro vsem skupaj. Spoštovane kolegice, kolegi, predstavniki ministrstva.

Moram reči, da sem materiale za to današnjo sejo bral včeraj zvečer in to malo preko telefona, pa moram reči, da mi kar nekaj časa ni bilo jasno o čem se bomo danes pogovarjali. Vlada je vložila, ne nasprotuje tej presoji, zdaj pa so mi razložili, da pač Zakonodajno-pravna služba, ki jo jaz spoštujem, ki so visoko strokovni, so mi razložili, da se pa v tem primeru verjetno postavi v bran že sprejetega zakona, zato tudi nasprotuje. BI se pa težko strinjal tokrat z mnenjem ZPS v tej smeri, da ne bo mogla finančna uprava vršiti svojega dela, tako ga bo vršila kot ga do zdaj, sicer res, da s sledenjem z avtomobilom, z, bi rekel, način, ki je že preživet, ampak kljub temu bo to delo lahko opravljala. Mi je pa žal, da zaradi take malenkosti ni bilo pripravljenosti s strani finančnega ministrstva za en kompromis, ki bi ga lahko rešili samo z enim stavkom in to, da bi izenačili postopek za pridobitev dovoljenja za sledenje, isto kot ga ima policija in z enim stavkom bi mi zadevo rešili, pa imamo zdaj to celo kolobocijo čisto po mojem brezveze. Jaz danes ne bom podprl ne enega ne drugega mnenja, tako da se bom vzdržal. Hval.

Hvala lepa. Izvolite, gospod Tine Novak.

Predsedujoča, hvala za besedo. Po moji presoji pa je zahteva za oceno skladnosti z ustavo 18.a člena Zakona o finančni upravi ni utemeljena, saj menim, da z obravnavano zakonsko ureditvijo ni posegel v človekove pravice in temeljne svoboščine. Seveda pa pozdravljam, da Vlada ne nasprotuje, da Ustavno sodišče do dokončne odločitve o skladnosti z Ustavo 18.a člena ZFU začasno ustavi njegovo izvajanje, saj je v vsakem primeru pomembno preprečiti situacijo, v kateri bi bile te pravice in svoboščine morebiti kršene. Poleg tega je bila predvidena uporaba tega pooblastila v številčnem zelo omejenem obsegu, kar dodatno podkrepi vladni pristop.

Vsi dajemo velik poudarek spoštovanju ustavnega reda, zato naj Ustavno sodišče presodi, ali bi prišlo do težko popravljivih škodljivih posledic in ali škodljive posledice neizvrševanja navedene določbe presegajo škodljive posledice, ki bi nastale z izvrševanjem morebitnega neustavnega predpisa. Zato pozdravljam, da v ta namen Ustavno sodišče naj preuči vse vidike obravnavane zakonodaje in njen potencialni vpliv na pravice in svoboščine posameznika. Hvala.

Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ni želje po razpravi, prehajamo na glasovanje o predlogu. Se opravičujem, vas nisem videla. Izvolite, gospod Rado Gladek.

Hvala za besedo. Jaz bi še enkrat prosil mogoče malo bolj natančno obrazložitev tega sklepa, ker po gradivu oziroma po materialu, ki smo ga dobili, jaz sem razumel, da bomo odločali o predlogu Varuha človekovih pravic, zdaj pa odločamo o, če prav razumem, no, po sklepu, po dikciji sklepa odločamo o mnenju Zakonodajno-pravne službe. Jaz bi samo prosil mogoče malo bolj natančno obrazložitev zdaj o samem sklepu.