14. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

10. 5. 2023

Transkript seje

Dober dan.

Pričenjam s 14. nujno sejo Mandatno-volilne komisije. Vse članice in člane, pa tudi vabljene prav lepo pozdravljam.

Imamo danes kar nekaj nadomeščanj in sicer: poslanka Andreja Kert nadomešča Moniko Pekošak, potem Lenart Žavbi nadomešča mag. Darka Krajnca, Andrej Hoivik nadomešča Alenko Jeraj, Jani Prednik nadomešča mag. Bojano Muršič, mag. Dejan Kaloh - Jelko Godec, Gašper Ovnik pa Natašo Avšič Bogovič. Je to to? To je to.

S sklicem seje je določen naslednji dnevni red:

1. točka, Seznanitev s sodbama Višjega delovnega in Socialnega sodišča v zvezi z nezakonitostjo sklepa programskega sveta RTV Slovenija o imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija in v zvezi z nezakonito razrešitvijo direktorice Televizije Slovenija.

K dnevnemu redu nisem prejela predlogov za razširitev oziroma za umik točke, zato je določen dnevni red takšen kot ste ga s sklicem tudi prejeli.

In prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli sodbi Višjega delovnega in Socialnega sodišča, PDP 760/2022 z dne 21. februarja 2023, in PDP 694/2022 z dne 28. februarja 2023.

Na sejo sem vabila Andreja Graha Whatmough, vede generalnega direktorja RTV Slovenija, Igorja Kadunca in Natalijo Gorščak.

Vse vabljene lepo pozdravljam.

Pravnomočnost sodb Višjega delovnega in Socialnega sodišča v zvezi z nezakonitostjo sklepa Programskega sveta RTV Slovenija o imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija in v zvezi z nezakonito razrešitvijo direktorice Televizije Slovenija je novo dejstvo s katerim se moramo seznaniti članice in člani Mandatno-volilne komisije Državnega zbora, saj smo skupaj s kolegicami in kolegi, poslankami in poslanci Državnega zbora prvi najpomembnejši branik zakonitosti delovanja Javnega zavoda RTV Slovenija. Pravnomočni sodbi sodišča sta vsebinsko popolnoma jasni in navajata, da sta bila tako imenovanje generalnega direktorja Javnega zavoda RTV Slovenija kot razrešitev direktorice TV Slovenija nezakonita. Nezakonite odločitve, ki jih je presojalo sodišče, je sprejemal programski svet Javnega zavoda RTV Slovenija. Mandat s sedanjim programskim svetnikom je sicer s sprejemom novega zakona in njegovo potrditvijo na referendumu prenehal, a po odločbi Ustavnega sodišča, ki je izvajanje novega zakona do končne odločitve zadržalo, še vedno opravljajo tekoče posle programskih svetnikov v skladu s prejšnjim zakonom. Ta pa je določal, da 21 programskih svetnikov imenuje Državni zbor, 5 na predlog političnih strank, 16 pa na predlog drugih predlagateljev, zato je sklic današnje seje ne samo upravičen, pač pa tudi nujen.

Zakon po katerem so bili programski svetniki imenovani, namreč navaja, da morajo osebe za imenovanje v Programski svet RTV Slovenija izpolnjevati določene pogoje. Če teh pogojev ne izpolnjujejo več, pa jim mandat preneha oziroma ne morejo več opravljati tekočih poslov programskega svetnika RTV Slovenija. Zakon med drugim od članov programskega sveta jasno zahteva, da delujejo izključno v interesu dobrega delovanja in krepitve ugleda javne RTV. Statut javnega zavoda RTV Slovenija pa svetnike pri uresničevanju njihovih pristojnosti zavezuje k načelu politične neodvisnosti javne RTV Slovenija tako v razmerju do države kot tudi drugih formalnih in neformalnih centrov politične moči. Zakon torej skupaj s statutom javnega zavoda kot pogoj za članstvo v programskem svetu RTV Slovenija določa sposobnost, zmožnost in voljnost neodvisno delovati izključno v javnem interesu. Prav je, da se v okviru današnje seje, na kateri se bomo seznanili z obema pravnomočnima sodbama sodišč, pogovorimo ali je šlo pri sprejemanju nezakonitih odločitev programskega sveta RTV Slovenija za delovanje programskih svetnikov izključno v javnem interesu in interesu javnega zavoda RTV Slovenija. Številne organizacije in posamezniki so namreč programske svetnike pravočasno opozarjale na nezakonitost odločitev, za to vse kaže, da so bile nezakonite odločitve programskih svetnikov sprejete naklepno. v procesu sprejemanja pa so prevladali neki drugi interesi, ki niso bili izključno javni, kot nalaga ta zakon in statut. Kot predsednica Mandatno-volilne komisije sem trdno prepričana, da sprejemanje nezakonitih odločitev ni delovanje v javnem interesu. Res je, da smo trenutno, zaradi dejstva, da si je Ustavno sodišče vzelo čas za odločanje o novem zakonu, v nekem vmesnem obdobju, to pa seveda ne pomeni, da ima ta Državni zbor in Mandatno-volilna komisija popolnoma zvezane roke. Če programski svetniki še naprej opravljajo tekoče posle po prejšnjem zakonu, jih ta tudi zavezuje, da delujejo izključno v javnem interesu in interesu javnega zavoda. Mandatno-volilno komisijo Državnega zbora pa, da ugotavlja, ali svetniki še izpolnjujejo zakonske in statutarne pogoje za opravljanje tekočih poslov članov programskega sveta. Z imenovanjem programskih svetnikov na podlagi prejšnjega zakona je torej Državni zbor sprejel in prevzel odgovornost za njihovo delovanje, zato ob dejstvu, da so svetniki sprejemali nezakonite odločitve, ne moremo in ne smemo molčati. To bi bilo napačno sporočilo javnosti. Slovenija je pravna država in sprejemanje nezakonitih odločitev ne more in ne sme ostati brez epiloga. Sedaj pa sprašujem vabljene na sejo, če želite besedo. Gospod Grah. / medsebojno pogovarjanje/ Izvolite. Ja, če bi bili bolj glasni in bi vas slišala, bi vam že dala prej besedo. Izvolite, gospa Anja Bah Žibert.

Hvala lepa, predsedujoča.

Zdaj ponavadi res na začetku, vendarle, ko začnemo sejo, se malo okrog pogleda. Jaz sem dvignila roko takoj na začetku, ker želim od vas, predsedujoča, eksplicitno, da mi navedete na podlagi katerega člena Poslovnika mi danes obravnavamo sodbo nekega sodišča, dveh sodišč in to celo za vsebine s katerimi Mandatno-volilna komisija nima prav nič. Se pravi, govori o nekih posameznikih, o nekih imenovanjih v javni zavod, sicer RTV, ampak Mandatno-volilna komisija o teh posameznik nikoli ni odločala in zato vas prosim, da mi seveda poveste najprej na podlagi katerega člena Poslovnika imate pravno podlago za to točko dnevnega reda, tudi v luči, da smo že v preteklosti poznali nekatere odločitve sodišč v zadevi RTV, pa takšne seje nikoli ni bilo? Če ne veste, vam bom potem tudi povedala za katero zadevo gre. Zdaj pa prosim, da mi poveste na podlagi katerega člena ste sklicali to sejo in to celo zelo na hitro, iz danes na jutri? Zanimivo, ker ste pač imeli tudi en uvod ravno jutri zjutraj zanimivo, pa Ustavno sodišče nadaljuje s točko dnevnega reda RTV, saj vem, da ni naključje, ampak zdaj mi boste najprej seveda utemeljili zakaj in na podlagi česa smo danes pri tej točki dnevnega reda, seznanitev s sodbami, ki v ničemer ne dotikajo neposredno MVK.

Takole je, kolegica Žibert, če bi me poslušali v mojem uvodnem nagovoru, pa ste si očitno ves čas prizadevali res za to postopkovno in niste slišali kaj sem povedala. Vse to, kar sprašujete, sem namreč že razložila v tem času, torej sejo sem sklicala na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora, ki govori tudi o tem, da je Mandatno-volilna komisija seveda pristojna za imenovanje. V svojem uvodnem nagovoru sem tudi povedala katere programske svetnike in kako so povezani s to odločitvijo, nadalje je 201. člen Poslovnika Državnega zbora, ki govori o postopku za razrešitev in še v enem delu naj vas popravim, mi danes ne obravnavamo sodb, mi se seznanjamo z njihovo vsebino, to pa v povezavi s tem, kar sem tudi uvodoma razložila, Mandatno-volilna komisija in ta Državni zbor je seveda odgovoren za to, da ljudje, ki jih imenuje na določene funkcije, za te funkcije izpolnjujejo pogoje in to ves čas opravljanja funkcije in to je moj odgovor. Izvolite.

Spoštovana kolegica Sluga, jaz sem Bah Žibert, tako da bodite le natančni. Dejstvo je, da ste omenili 36. člen, ki ima nekaj alinej. Jaz v nobeni alineji ne najdem podlage za sklic te seje, je ni. In če jo res bi želeli iz petnih žil najti, potem ste že naredili osnovno napako, ker danes tukaj niste povabili tistih deležnikov, ki jih imenujete programske svetnike, vi ste problematizirali programske svetnike, jaz danes ne vidim nobenega programskega svetnika tukaj. In jaz še vedno trdim, da nimate poslovniške podlage za sklic te seje, kajti Mandatno-volilna komisija o teh imenovanjih nikoli ni odločala, kajti če bi kaj takega bilo, bi za to veljala že neka praksa dela Državnega zbora in ničkolikokrat je sodišče o kakšni zadevi odločalo, pa potem nismo takšne zadeve se seznanjali in tako naprej. Zato mi prosim povejte na podlagi katere alineje in prosim, da pozovete Zakonodajno-pravno službo, da se nam pridruži in pove ali lahko takšno materijo mi sploh obravnavamo. Tako, da zahtevamo in vem, da nimate nobenih slabih namenov pri tem, tako da verjetno ne bo nobenih težav, da boste pozvali Zakonodajno-pravno službo in nas bo seznanila s tem na podlagi katere točke oziroma Poslovnika Državnega zbora se lahko mi zdaj tukaj seznanjamo z nekimi sodbami, ki v nobenem delu ne sodijo v tem primeru v naš delokrog. Nenazadnje ste sama ugotovila, da o čemer je karkoli odločal Državni zbor, je odločal o programskih svetnikih, ampak to o svetnikih, ki jih danes več ni, programski svet danes vodi povsem nekdo drug, kot ga je vodil takrat, ko so te zadeve potekale, pa niti teh oseb danes ni vabljenih. Tako, da predsedujoča, če je vaš namen res tako zelo iskren, ker vam je za, ne vem, bom rekla, javni RTV zavod, potem boste to odgovorili in poklicali Zakonodajnopravno službo, da pojasni kako in kaj.

Še enkrat. Danes je seja sklicana na podlagi 36. člena Poslovnika, ki govori, da MVK predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarja, če tako določa zakon, ta poslovnik ali drug akt Državnega zbora. To pa pomeni, da predlaga te ljudi, če izpolnjuje za to določene pogoje. Ker je MVK odgovorna za to, da je te ljudi imenovala in motite se, še vedno sedijo ti ljudje v programskem svetu se bomo seznanili s pravnomočnima sodnima odločitvama, ki neizpodbitno dokazujeta, da so ravnali protizakonito, to je zdaj gotovo dejstvo, in ker se bomo seznanjali s tožbami oziroma s sodbami, sem danes tožnike in tožence in to je to. Programski svetniki z vsebino teh tožb v tem trenutku, ko se hočemo mi z njimi seznaniti, nimajo ničesar.

Izvolite, postopkovno.

Še enkrat, predsedujoča, pozivam vas, da pokličete Zakonodajno-pravno službo. Kajti, vaši argumenti, ne da so samo trhli, ampak jih ne znate povedati. Govorite o 36. členu, ko sem vam povedala, da ima ne vem koliko alinej in ne znate niti povedati na podlagi katere alineje je sklicana.

Ravnokar sem jo prebrala, gospa Bah Žibert.

Ne niste, ne niste…

…ravnokar….

Imenovanja direktorjev Radiotelevizije Slovenija niso v pristojnosti MVK, niso v naši pristojnosti, nikoli niso bila in za to ni nobene podlage. Če govorite o programskem svetu, ravnokar ste povedali, da je programski svet deloval protizakonito. Kje so predstavniki programskega sveta, da jih boste tukaj linčali, očitno? Se greste inkvizicije, kajti te odločitve sprejema sodišče, ne MVK, ne MVK in mi res povejte na podlagi česa ste danes sklicali to sejo, iz danes na jutri. Tudi to je še drug problem, iz danes na jutri. Govorili ste kako je pomembno. Te sodbe so znane že dva meseca, dva meseca. Nenazadnje je tudi zanimivo, da ste sklicali sejo, potem je pa čez 15 minut prišlo iz sodišča gradivo, slučajno seveda.

…iz kakšnega sodišča?