5. redna seja

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

18. 5. 2023

Transkript seje

Spoštovane članice in člani komisije, vabljeni in vsi prisotni na današnji seji, prav lepo pozdravljeni.

Pričenjam 5. sejo Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Obveščam vas, da zadržanih s seje ni. Imamo pa nekaj nadomestnih članov, in sicer: Damijan Zrim nadomešča poslanca Predraga Bakovića in pa Almo Intihar nadomešča poslanca Dušana Stojanoviča.

Glede na to, da je seznam naših vabljenih zelo obširen, ga na tem mestu ne bi prebirala, saj je razviden iz samega sklica seje. Naj povem le, da se današnje seje prek video povezave udeležujejo tudi člani Sveta Vlade za Slovence po svetu, ki jih prav tako lepo pozdravljam.

Še eno nadomestilo in sicer gospa Jožica Derganc nadomešča Katarino Štravs.

Svojo udeležbo na današnji seji so od vabljenih opravičili gospa mag. Susane Weitleiner, predsednica Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko, Pavlova hiša, gospod Karel Holec, predsednik Državne slovenske samouprave, gospa Andreja Kovač, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem, gospod Bernard Sadovnik, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, predstavniki Zveze slovenskih organizacij na Koroškem ter predstavniki Narodnega sveta koroških Slovencev.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje komisije.

S sklicem ste prejeli dnevni red. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za njegovo spremembo, je določen takšen dnevni red, kot je bil predlagan s sklicem.

Prehajamo na obravnavo 1. TOČKE DNEVNEGA REDA IN TO JE PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2023.

Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 je dne, 21. 4. 2023, v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije in ga bomo na osnovi 166. člena Poslovnika Državnega zbora obravnavali kot zainteresirano delovno telo, torej zgolj z vidika naših pristojnosti.

V skladu s petim odstavkom 166. člena Poslovnika Državnega zbora se amandmaji k predlogu rebalansa proračuna lahko nanašajo samo na tiste posamezne podprograme pri določenih neposrednih uporabnikih iz posebnega dela proračuna, ki so zajeti v predlogu rebalansa. Ker predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 ne zajema spremembe podprograma Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, njegovo amandmiranje za to ni mogoče.

Sedaj prosim predstavnika Ministrstva za finance, da poda splošno obrazložitev predloga sprememb proračuna za leto 2023.

Izvolite.

Maruša Zmrzljak

Hvala. Lep pozdrav.

Moje ime je Maruša Zmrzljak, na kratko bom izpostavila le nekaj osnovnih podatkov iz splošnega dela predloga rebalansa proračuna za leto 2023.

Prihodki rebalansa so načrtovani v višini 13,1 milijarde evrov in so v primerjavi s spremembami proračuna za leto 2023 nižji za 1,7 %, in sicer zaradi nižje ocene davčnih prihodkov, predvsem iz naslova dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb ter prihodkov iz proračuna Evropske unije. Odhodki rebalansa pa so načrtovani v skupni višini 16,1 milijarde evrov in so v primerjavi s spremembami proračuna za leto 2023 nižji za 0,6 milijarde evrov oziroma za 3,6 %. V primerjavi s spremembami proračuna 2023se v predlogu rebalansa načrtuje največje znižanje odhodkov na politiki intervencijski program in obveznosti, in sicer za 0,7 milijarde evrov, predvsem zaradi spremenjenih okoliščin na področju blaženja posledic blaginje za gospodinjstva in gospodarstvo.

Ob jesenski pripravi proračuna so bile razmere na trgu energentov bistveno bolj nepredvidljive v primerjavi s trenutnimi razmerami, zato je Vlada sredstva za ta namen ustrezno prilagodila. Znižujejo se tudi načrtovana rezerva za financiranje epidemije Covid-19 ter izdatki iz naslova kohezijske politike za obdobje 2021-2027 zaradi spremenjene dinamike izvajanja projektov.

V bilanci prihodkov in odhodkov se načrtuje primanjkljaj v višini 2,9 milijard evrov, kar je 4,5 % BDP. Programske vsebine in posebnosti posameznih proračunskih uporabnikov pa prikazujejo njihovi finančni načrti.

Hvala.

Najlepša hvala za vašo obrazložitev.

Sedaj bi besedo dala državni sekretarki na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospe Vesni Humar.

Izvolite.

Vesna Humar

Hvala za besedo, spoštovana predsednica.

Članice in člani, dragi gostje, cenjeni rojaki iz zamejstva in iz sveta, prav lep pozdrav tudi tokrat v imenu urada, v imenu ministra, ki se tudi danes opravičuje. Z mano sta gospod Rudi Merljak, vodja sektorja za zamejstvo, in gospa Tina Mlakar, ki se na uradu neposredno ukvarja z državljanstvi, ki jih bomo obravnavali pod 2. točko.

Kot je bilo povedano že na začetku v tem tehničnem rebalansu proračuna se, kar se tiče proračunskih sredstev Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, nič ne spreminja. V letu 2023 so sredstva višja, kot so bila v letu 2022. Pričakujemo, da se bo ta pozitivni trend nadaljeval, ne samo v proračunu za 2024, kjer je povišanje sredstev že predvideno, ampak tudi v naslednjih letih, in sicer to ni, bi rekla, ozka tema te 1. točke, ampak bi vseeno radi poudarili, da se na uradu ne trudimo samo, da bi zvišali naš proračun, ampak tudi, da iščemo dodatne vire financiranja za dejavnosti naših organizacij, predvsem v zamejstvu, tako na ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, kot na ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, v sodelovanju z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj pa skušamo tudi dvigniti podporo in možnost za organizacijo civilne družbe, da pridobijo sredstva iz čezmejnih Interreg programov in drugih evropskih virov. Tako da je tudi to z vidika financiranja dejavnosti zelo, zelo pomembno in na tem veliko delamo.

Hvala.

Najlepša hvala.

Sedaj odpiram razpravo članic in članov komisije. Želi kdo razpravljati? (Da.)

Gospod Franci Kepa, izvolite, beseda je vaša.

Hvala za besedo, predsedujoča.

Lep pozdrav gostom, kolegice, kolegi!

Vesel sem, da je proračun malenkost večji, kot je bil v preteklosti, vendar veliko manj, kakor smo dali tudi predlog v naši stranki. Mislim, da ta proračun bi se lahko, bi se lahko drastično povečal glede na naloge, katere imajo, imajo zamejci in drugi v svetu, naši ljudje, ki skrbijo za naše, za naše in mislim, da bi za drugo leto in naprej morali to povečati.

Tudi ena, sicer ni prav vmesna pripomba, tamle imamo za migrante 60 milijonov, za naše ljudi pa 10, 11 milijonov. To je ena taka primerjava sicer ni prav, prav, pa vendarle, ni, ni, ne, mislim, da bi tukaj morali več sredstev dati vnaprej za ta naš, našo komisijo.

Hvala.

Hvala lepa.

Gospa Andreja Kert, izvolite.

Hvala lepa.

Za razliko od mojega kolega bi rada poudarila, da mislim, da je proračun, ki je bil pripravljen že oziroma sprejet že v mesecu marcu, dejansko že povečal sredstva in da je nakazan trend, da se bodo ta sredstva tudi povečevala v naslednjih letih, kar je za leto 2024 tudi že nakazano in mislim, da tudi ta Vlada in mi vsi skupaj se zavedamo kako pomembno je to področje, in da ga je potrebno tudi ustrezno naslavljati. Ta proračun, ki je pred nami oziroma rebalans, kot vemo je tehničen, ne prinaša nekih novih dodatnih obremenitev proračuna, zato tudi pri tem proračunskem uporabniku je zadeva ostala popolnoma enaka, kot je bila že sprejeta ob začetku leta, torej ne gre za nikakršne spremembe in mislim, da je to tako tudi v tem trenutku v redu, za naslednje leto pa vemo, da bo šlo tudi za nekolikšno povečanje.

Hvala lepa.

Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Gospa Mirjam Bon Klanjšček, izvolite.

Hvala lepa.

Vsi lepo pozdravljeni.

Se popolnoma strinjam s kolegico Andrejo Kert. Kolegu Franciju Kepi bi pa rekla takole, žal mi je oziroma žalosti me, zakaj vi niste v vašem mandatu nastavili malček več denarja za to komisijo, ker če bi vi takrat dali malo več, bi potem tudi zdaj dodali malo več na več in to pomeni, da bi lepo se znesek zviševal. Tako da, tukaj ni zdaj reči mi, vi, naša poslanska je dala predlog in ne vem kaj, in metati tiste migrante skozi naprej. Tukaj je treba pogledati kaj se je naredilo prej je pogledati in treba pogledati kakšen je trend. Zagotovo ste tudi vi v vašem mandatu dali več kot je bilo prej, kolikor je bila pač potreba. In zdaj ti očitki, jaz sem že malo sita poslušati teh očitkov, kaj mi, vi. Razumem, da ste vi v opoziciji in da morate kaj pokomentirati, samo dajm, smo tu na Komisiji za Slovence po svetu, kjer se imamo vsi zelo fajn, se razumemo, smo enotni, ponavadi, in bi predlagala, da se v taki smeri ne pogovarjamo več.

Hvala lepa.