42. redna seja

Odbor za zadeve Evropske unije

2. 6. 2023

Transkript seje

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni!

Naj vam uvodoma povem, da bom sejo po pooblastilu predsednika Odbora za zadeve Evropske unije, gospoda Franca Breznika, kot podpredsednik odbora vodil jaz.

In začenjam 42. sejo Odbora za zadeve Evropske unije.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje danes ne morejo udeležiti, torej predsednik Franci Breznik, na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili pa sodelujejo: kolega magister Miroslav Gregorič nadomešča kolega Aleša Rezarja, kolega Rastislav Vrečko nadomešča kolega dr. Martina Premka in kolega Dušan Stojanovič nadomešča kolega poslanca Tomaža Laha.

Obveščam vas, da so na sejo povabljeni poslanci Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije, Urad predsednice Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade ter predstavniki Vlade in Državnega sveta.

Vse navzoče lepo pozdravljam in prehajam na določitev dnevnega reda seje odbora, ki ste ga prejeli s sklicem seje.

Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za njegovo spremembo, je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PRIPOROČILA SKLEPA SVETA O ODOBRITVI ZAČETKA POGAJANJ O PRAVILIH O DIGITALNI TRGOVINI Z REPUBLIKO KOREJO IN SINGAPURJEM.

Gradivo k točki smo prejeli od Vlade 18. 5. 2023 na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Skrajni rok za njegovo obravnavo v Državnem zboru je danes. Gradivo k tej točki je bilo v skladu z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljeno v obravnavo Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru in Odboru za gospodarstvo kot matičnemu delovnemu telesu. Slednji ga je obravnaval na 7. seji 1. junija in sprejel mnenje, ki smo ga prejeli.

Sedaj pa prosim državnega sekretarja, gospoda Matevža Frangeža na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, da nam predstavi priporočilo, sklep sveta in zlasti predlog stališča Republike Slovenije.

Državni sekretar, izvolite.

Matevž Frangež

Najlepša hvala predsedujoči.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Zdaj, splošno znano dejstvo je, da digitalizacija in pogoji digitalnega okolja spreminjajo zakonitosti mednarodne trgovine, digitalna trgovina pa postaja seveda vse pomembnejša. Obstoječa pravila mednarodne trgovine pa ne upoštevajo posebne narave digitalne trgovine, kar med podjetji, gospodarskimi subjekti, ekonomijami, nenazadnje ljudmi, ustvarja negotovosti. Zato si države po vsem svetu prizadevajo vzpostaviti pravila o digitalni trgovini tako na dvostranskih, večstranskih kot multilateralnih ravneh. Evropska unija tako denimo pravila o digitalni trgovini vključuje vse svoje novejše sporazume o prosti trgovini. Evropska unija ima sporazuma o prosti trgovini od leta 2011 oziroma 2019 sklenjena tudi z Južno Korejo in Singapurjem, vendar pa ta celovitih določb o digitalni trgovini še ne vsebujeta.

V skladu s strategijo za sodelovanje v indijsko pacifiški regij je Evropska unija novembra 2022 oziroma januarja 2023 z Republiko Korejo in Singapurjem sklenila sporazuma o digitalnem partnerstvu, ki vključujeta tudi načela o digitalni trgovini. Ta načela imajo sicer pomembno sporočilno vrednost, vendar niso pravno zavezujoča.

Zato Evropska komisija predlaga, da se za zagotavljanje večje pravne varnosti za krepitev dvostranske digitalne trgovine in krepitev zaupanja potrošnikov v spletno okolje z Južno Korejo in Singapurjem doseže dogovor o pravno zavezujočih pravilih digitalne trgovine. Pogajalske smernice, ki so vključene v dodatku k sklepu sveta, predvidevajo dogovor o vsebinah, ki so sicer že dogovorjene v okviru drugih sodobnejših sporazumov Evropske unije, denimo z Veliko Britanijo ali z Novo Zelandijo, o kateri boste poslanke in poslanci na tem odboru predvidoma odločali prihodnji teden oziroma o njih tečejo pogajanja v okviru večstranskih pobud o e-trgovini, v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Zdaj, gre predvsem za vsebine o priznavanju e podpisov e pogodb, o ne uvajanju carin na elektronske prenose, na spletno varstvo potrošnikov, na čezmejni pretok podatkov, vključno z varstvom osebnih podatkov, o zaščiti izvornih kot olajševanju trgovine z brezpapirnim poslovanjem in o izdajanju e-računov, pa tudi o obvezah glede dostopa do interneta. Kot izhaja iz pogajalskih smernic, bodo morala biti dogovorjena pravila skladna s siceršnjim pravnim redom Evropske unije, ohraniti regulatorno avtonomijo Evropske unije na področju podatkovnih in digitalnih politik, sprejete obveze pa ne bodo smele vplivati na pravni okvir Evropske unije o kibernetski varnosti.

Poseben poudarek smernice za pogajanja dajejo določbam o pretoku podatkov in povezanem varstvu osebnih podatkov. Pristop Evropske unije v pogajanjih bo moral biti skladen s pristopom, ki ga EU že zasleduje v okviru drugih dvostranskih in večstranskih trgovinskih in naložbenih sporazumov in pogajanj. Pogajanja pa ne bodo smela zadevati pravil EU o varstvu osebnih podatkov ali nanje vplivati, zato lahko pričakujemo, da bodo pričakovana dogovorjena pravila o digitalni trgovini izboljšala pogoje za digitalno trgovino med Evropsko unijo na eni strani oziroma Korejo in Singapurjem na drugi strani v korist tako podjetij in potrošnikov.

Glede na rastoči pomen digitalne ekonomije tudi v Sloveniji si lahko neposredno korist od teh pravil obetajo tudi naša, še posebej majhna in srednje velika podjetja. Predlagamo torej, da Odbor za zadeve Evropske unije podpre Priporočilo sklepa Sveta EU o odobritvi začetka pogajanj o pravilih o digitalni trgovini z Republiko Korejo oziroma Singapurjem.

Hvala lepa.

Hvala lepa, državni sekretar, za predstavitev.

Na 9. seji, 30. maja 2023, je gradivo k točki obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve ter sprejela mnenje, ki smo ga prejeli. Za ustno predstavitev mnenja Komisije Državnega sveta k točki prosim člana komisije, gospoda Andreja Poglajna. Izvolite.

Andrej Poglajen

Predsedujoči, hvala za besedo.

Spoštovani gostje, spoštovane poslanke in poslanci!

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj o pravilih o digitalni trgovini z Republiko Korejo in Singapurjem.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo poslancev in poslank. Želi kdo besedo?

Kolega Gregorič, izvolite.

Hvala lepa za predstavitev. Mene samo zanima, koliko podobnih sporazumov pa že obstaja na nivoju EU.

Hvala lepa.

Hvala lepa za vprašanje.

Še kdo morda? Potem pa državni sekretar, izvolite.

Matevž Frangež

Predsedujoči, če boste dovolili, predlagam, da na specifično vprašanje odgovori gospa Tatjana Košir, vodja Sektorja za trgovinsko politiko na našem Direktoratu za notranji trg.

Hvala.

Tatjana Košir

Hvala lepa, državni sekretar, in hvala lepa za vprašanje.

Zaenkrat posebnega sporazuma o digitalni trgovini med Evropsko unijo in določeno tretjo državo še ne obstaja, ampak ta pravila o digitalni trgovini so pa že vključena v nove sporazume, o katerih se pogaja Evropska unija. Kot je povedal državni sekretar, ta pravila so vključena že v sporazum o prosti trgovini z Novo Zelandijo, ki ga boste obravnavali naslednji teden, tudi v sporazum o prosti trgovini s Čilem in Veliko Britanijo, ta moderna pravila glede digitalne trgovine, ni pa posebnega sporazuma, ampak so ta pravila vključena v sporazum o prosti trgovini, ki je že zaključen s temi državami, ki jih je pač sklenila Evropska unija.

Najlepša hvala za obrazložitev.

Kolega Gregorič, ste zadovoljni z odgovorom? / oglašanje iz dvorane/ Hvala lepa.

S tem zaključujem razpravo pri tej točki.

Na glasovanje dajem predlog stališča, ki se glasi: Republika Slovenija podpira Priporočilo sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj o pravilih o digitalni trgovini z Republiko Korejo in Singapurjem, saj ocenjuje, da bodo pravno zavezujoča pravila, dogovorjena v skladu s pogajalskimi smernicami, izboljšala pogoje za digitalno trgovino v korist podjetij in potrošnikov.

Glasujemo. Navzočih je 13 članov in članic odbora, za je glasovalo 13, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je stališče sprejeto.

S tem končujem 1. točko dnevnega reda. Se zahvaljujem za predstavitev.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - ZASEDANJE SVETA EVROPSKE UNIJE ZA PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE V LUKSEMBURGU, KI BO POTEKALO 8. IN 9. JUNIJA.

Gradivo k točki smo prejeli od Vlade 31. maja na podlagi 8. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Sedaj pa prosim državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje, dr. Igorja Šoltesa, da nam predstavi izhodišča za zasedanja sveta. Izvolite.