16. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

22. 6. 2023

Transkript seje

Dober dan, kolegice in kolegi.

Pričenjam 16. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Vse članice in člane lepo pozdravljam.

Obveščam vas, da je z današnje seje zadržan kolega Ferenc Horvát. Imamo pa tudi nekaj pooblastil, in sicer, Rado Gladek nadomešča Jelko Godec in Miha Lamut nadomešča Aleksandra Prosena Kralja. A ha, pa še, Andreja Kert nadomešča Boruta Sajovica.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red:

1. točka - Predlog za imenovanje članice strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor.

2. točka - administrativne zadeve.

19. junija pa sem predlagala še razširitev dnevnega reda seje s točko 1.a - Predlog za imenovanje članov sveta Agencije za energijo.

Želi kdo v imenu poslanske skupine predstaviti stališče o predlogu za razširitev dnevnega reda? Ugotavljam, da ne, torej glasujemo o predlagani razširitvi dnevnega reda seje z novo 1.a točko. Glasujemo. / izklop mikrofona/

Pardon. Del gradiva je objavljen na spletni strani Državnega zbora, celoten predlog Vlade pa ste zaradi varstva osebnih podatkov prejeli v varovani predal sistem Udis. Vlada je gradivo posredovala 15. junija in nato novo gradivo 21. junija 2023, v njem pa popravila zgolj začetek teka mandata predlagani članici, in sicer tako, da se upošteva čas, ki je potreben za izvedbo postopka imenovanja v Državnem zboru. Začetek mandata ni več predviden z 20. junijem, temveč bo ta čas začel teči z dnem sprejetja sklepa na seji Državnega zbora.

K tej točki dnevnega reda je vabljeno Ministrstvo za finance, seje se udeležuje državna sekretarka mag. Saša Jazbec in pa podsekretarka mag. Nejka Štibernik.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor sestavlja pet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog Vlade. Člani strokovnega sveta agencije so imenovani za šest let in so lahko tudi ponovno imenovani. Trenutni strokovni svet agencije šteje pet članov, od katerih je enemu 19. junija 2023 potekel mandat, zato Vlada Državnemu zboru predlaga, da v strokovni svet agencije imenuje mag. Mojco Majič.

Predlogu Vlade so priloženi tudi življenjepis in dokazilo o pridobljeni izobrazbi kandidatke ter izjava o izpolnjevanju pogojev za članico strokovnega sveta agencije.

Na tem mestu dajem besedo državni sekretarki, mag. Jazbec.

Izvolite.

Saša Jazbec

Hvala lepa za besedo.

Lepo pozdravljeni!

Torej, spoštovani poslanke in poslanci!

Agencija za zavarovalni nadzor je nadzorna inštitucija, ki je v Sloveniji odgovorna za nadzor nad poslovanjem zavarovalnic in s tem zagotavljanjem varstva zavarovancem. Zavarovalnice poslujejo po zelo zahtevnem regulatornem okviru, ki je bil sprejet na ravni Evropske unije in je namenjen natančni oceni prevzetih tveganj s strani zavarovalnic ter verjetnosti za nastanek škodnih dogodkov. Ta okvir tudi zelo natančno predpisuje zahteve glede kapitalske ustreznosti zavarovalnic, ki bodo za prevzeta tveganja in verjetnost nastanka škodnih dogodkov zagotavljale izplačilo odškodnin in varstvo zavarovancev.

Zaupanje v finančni sistem v teh časih, v teh zgodovinsko, torej, zgodovinsko pomembnih sprememb tako na globalnem kot tudi evropskem nivoju je tudi v Sloveniji ključno za zagotavljanje gospodarske rasti. Ministrstvo za finance oziroma Vlada si prizadeva, da so na najvišjih funkcijah v nadzornih institucijah, ki redno opravljajo nadzorne preglede in izdajajo nadzorne ukrepe nadzorovanim finančnim institucijam, strokovni posamezniki, ki imajo bogate izkušnje s področja poslovanja finančnih institucij v Sloveniji in v tujini.

Predlagana kandidatka mag. Mojca Majič ima zaključeno podiplomsko izobraževanje s finančnega področja in tudi s področja revidiranja in računovodstva. Prav tako ima bogate poklicne izkušnje s področja nadzora finančnih inštitucij, saj je opravljala vodstvene funkcije v Banki Slovenije več kot 13 let, bila je 11 let direktorica in predsednica strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem in več mandatov članica strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev. Trenutno opravlja funkcijo namestnice direktorja v Agenciji za zavarovalni nadzor in je članica strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

Na podlagi navedenega predlagam, da Predlog za imenovanje gospe Majič za članico strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor podprete.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Sedaj pa odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? (Da.)

Kolegica Anja Bah Žibert, izvolite.

Ja, hvala lepa za besedo.

Zdaj, dejstvo je, da je to mandat, ki se ne izteče, ne vem, po letu dni, ampak so to mandati za več let in zagotovo se tudi spremlja čas, ko ti mandati potečejo oziroma, ko se približuje čas, da bodo mandati potekli. Zdaj, jaz moram reči, da se mi zdi zelo neresno na kakšen način prihajajo gradiva v ta Državni zbor, tudi zato, ker pač od danes do jutri dobivamo potem dopolnitve pa neke popravke in tako naprej, ki so na nek način kažejo na to, da se pač k delu ne pristopa ravno najbolj resno in odgovorno.

Zakaj to izpostavljam? Zato, ker pač je predlog imenovanja članice Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor za obdobje, prej sem povedala, več let, zdaj smo lahko konkretni, 6 let, od 20. 6. 2023 do 19. 6. 2029, to je bilo gradivo. Zdaj katerega smo danes, kajne? Danes smo 22. 6. Zdaj za imenovanja za nazaj ne grejo, kajne, pa tudi, današnja seja še ni ključna, moramo še to potrditi na seji Državnega zbora.

Dejstvo je tudi, da je pač mandat potekel, ja in da samo zato, ker nekdo ne opravlja svoje domače naloge, kljub temu, da ste celo širili število ministrstev, bomo v bistvu brez člana agencije, ne bi bilo potrebno, razen če seveda ne bi bilo ustreznih imen, ampak samo zato, ker smo pa pač, bom rekla, nenatančni, se stvari potem na tak način dogajajo. Jaz pač tukaj opozarjam na prihodnje delovanje, da vendarle naj Vlada za tovrstne zadeve pristopa nekoliko bolj odgovorno.

Zdaj pa še druge zadeve, ki niso vezane na izključno imenovanje dotične osebe, delno pa tudi in bi bilo potrebno, po moje, v prihodnje tudi nasloviti, ko gre za zakonsko ureditev. Namreč, poglejte, mi imamo tukaj predlog za članico strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Zdaj v tej agenciji je šest, mislim da pet članov in od tega so lahko kar trije iz same agencije, zdaj noter seveda v zakonu piše, da je lahko oziroma da je pač predsednik tudi lahko član pač tega strokovnega sveta, kar je na nek način seveda nenavadno, ampak to zakon dopušča in tudi pove, da ko se pa določeni dokumenti sprejemajo, se mora pa izločiti. Se mora pa izločiti, kar se mi zdi seveda v redu, bom kar povedala, sprejem na primer letni načrt dela strokovnih služb Agencije za zavarovalni nadzor in letno poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor, pri čemer se mora pač - to je delo, pristojnost strokovnega sveta agencije - direktor agencije izločiti iz odločanja. Zdaj pa, spoštovani, koga pa mi danes imenujemo v to agencijo, v ta strokovni svet? Namestnico direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, se pravi, namestnico tega direktorja, kjer ni govora o izločitvi, se pravi, bo odločala o svojem lastnem delu, se pravi, bo kot nadzor ocenjevala svoje lastno delo in kaj je še huje, je tudi vodja sektorja za nadzor, se pravi, vodja sektorja za nadzor pa še članica strokovnega sveta. Meni je to povsem nehigienično. Jaz vem, da zakon izrecno tega ne prepoveduje, jaz mislim, da je zakon tudi pomanjkljiv, vendar pa bi lahko Vlada tudi pri predlaganju nenazadnje to upoštevala. Povejte mi zdaj, direktor se izloča, omenjena gospa, ki je prav tako zaposlena in je njegova namestnica, se pa v teh primerih ne bo izločala. Ne bo izločala zato, ker je pač ravno tako zaposlena in te izločitve seveda ni v zakonu in seveda, potem ni potrebe.

Naprej. Trije so iz, sem že povedala, iz samega sistema, se pravi Agencije za zavarovalni nadzor. V zakonu v 494. členu tudi piše, da morajo oziroma da dobivajo vsi člani strokovnega sveta tudi sejnine. Ne boste verjeli, sejnine dobivajo tudi zaposleni. Se pravi, če so zaposleni v tem sistemu in so člani tega organa dobijo sejnino. Vse lepo in prav, v nadaljevanju sicer zakon pravi, da morajo biti te seje izven delovnega časa, ampak te seje so ob dveh popoldne. Zdaj bom pa jaz tukaj prosila pa pozvala Vlado, da pregleda ali so ti ljudje v tem času jemali dopust, ker to pa je čas, ko nekako so ljudje še služba? Meni se zdi res nehigienično, da nekdo, ki je v službi sami Agencije za zavarovalni nadzor, potem še prejema sejnino za delovanje v strokovnem svetu. Tako da tukaj pač moji pomisleki in pozivi, da se vendarle to pogleda in da pač tako kot kje drugje se potem, zato če pač nekdo prihaja iz samega sistema in se seje v čas delovnem času, vendarle ne izplačuje sejnin. Sicer bom to zastavila tudi poslansko vprašanje, ker me zanima res, ker se mi zdi pa pač, da kakorkoli že vedno poudarjamo kako pač bomo transparentni in vse, potem nam pa tako pač skozi šivankino uho gredo takšne stvari mimo.

Še nekaj je zanimivo, glede na to, da smo v nekaj tednov nazaj želeli razreševati tukaj programske svetnike. Poglejte tukaj, ko imamo agencijo za, bom rekla, meni pomembno Agencijo za nadzor, kako lepo so se opredelili v šesti točki zakona: »Predsednik in člani strokovnega sveta agencije pri odločanju o zadevah iz prejšnjega odstavka,« se pravil za tisto, kar so poklicani, kar dobivajo sejnine in vse ostalo, »ne odgovarjajo za škodo, ki jo povzročijo stranki ali drugim osebam, razen če je bila ta narejena iz hude malomarnosti.« Me prav zanima, kdo ocenjuje hudo malomarnost in kaj je opredeljeno kot huda malomarnost in kaj ne. Skratka, tako so se pa izvili iz tega, da pač ne prevzamejo praktično nobene odgovornosti. Tu so moji pomisleki, tudi kar se tiče zakona, ne gre tukaj zdaj za nikogar, da s prstom kažem. Vendar pa zdaj imate škarje in platno in takšen zakon lahko popravite v enem tednu. Res pa se mi zdi, da zadeva ni dobra, sploh pa predlagana kandidatka, glede na funkcije, ki jih opravlja, ne glede na to, kaj vse ustreza. Mislim, da ni najboljša izbira in da boste zdaj pač naredili nekaj, da se bo sicer prvi mož izločal, medtem ko ona kot njegova namestnica pa ne, o zadevah, ko bodo odločali o sami sebi.

Hvala lepa.

Hvala lepa. Jaz sem zdaj dovolila nekoliko širšo razpravo, kolegica Bah Žibert, ni nobenih težav. Bi pa samo opozorila, da ne vemo, ali se bo gospa izločila, to zdaj prejudicirate. Torej, to ni bilo formulirano v obliki vprašanja, ampak je bilo formulirano v obliki trditve. Dejansko pa mi ne vemo, ali se bo ali ne.

Želi državna sekretarka odgovoriti? Prosim, izvolite.

Saša Jazbec

Hvala lepa.

Jaz bi se odzvala v bistvu samo v tem delu, kako je potekal ta izbor, javni poziv torej, na katerega so se prijavili ustrezni kandidati. Neodvisna komisija je opravila izbor in je izbrala v bistvu najbolj primerno kandidatko, po tem mnenju. Kot ste že sami povedali, zakon dovoljuje do tri notranje člane, se pravi, to je v skladu z zakonom. Kar je pomembno, je, da gre za neodvisno, da gre za strokovno kandidatko. Je pa tu vseeno pomembno ali pa ni nepomembno dejstvo, da svet agencije nima izključno nadzorne funkcije, ampak da tudi sprejema torej strokovne odločitve, ta strokovni svet. Se pravi, da je pomemben tudi pretok informacij. Pripravljavci gradiv pridejo na ta strokovni svet, pojasnijo vsebino, tako da s tega vidika je v bistvu nesporno in v skladu z zakonom imenovanje.

Omenjali ste pa tole plačljivost. To je agencija, tako da jaz za agencijo ne bom trdila, da drži, ampak absolutno so priporočila ali pa navodila Vlade za ta del javnega sektorja, torej za državno upravo, jasna, da se je treba takrat, ko greš opravljat neko drugo plačljivo funkcijo, če povem pač po domače, da se je treba odštempljati, zato da pač nisi dvakrat plačan za isto delo, da tako rečemo. Ampak, kot ste rekli, boste postavili poslansko vprašanje, pa bomo še temu prišli do dna. Kar je tu pomembno, se mi zdi, za današnjo sejo, je, da je kandidatka strokovna, da je v skladu z… in da bo sestava strokovnega sveta v skladu z zakonskimi določili.

Toliko z moje strani. Hvala.

Najlepša hvala.

Kolegica Bah Žibert, imate besedo.

Hvala lepa.

Saj mislim, da sem govorila o točki dnevnega reda in povezanem imenovanju, ker sem izpostavila neke zakonske zadeve, ki so pač zame morda ne najbolje rešene. Jaz sem tudi govorila, da zakon določa, da se izloči samo predsednik, ona to lahko naredi ali pa ne naredi, medtem ko direktor agencije se pa mora izločiti; o tem govorim. Zdaj, če pa nekdo želi ali pa ne, to je pa drugo. Jaz mislim, da če je za direktorja, potem bi moralo tudi za tovrstne zadeve. In še enkrat, ne sprejema se letni načrt dela strokovnih služb. Omenjena gospa je tudi direktorica ene od strokovnih služb, vodja oddelka ene od strokovnih služb, no. Mislim, ne vem, koliko naj bom še… Ne govorimo o tem, da ona ni sposobna opravljati funkcije člana, članice strokovnega sveta, samo smešno je, da imenujemo ljudi, ki bodo pač sami sebe nadzirali, no, ob nekem naboru ljudi pa to vendar ni potrebno; o tem govorim. Mislim, da pač trije člani res niso potrebni, da dobiš notranje informacije o samem sistemu. Več ne bom. To je odločitev Vlade pa koalicije, jaz sem pač opozorila na te zadeve. Pa seveda tudi imenovanje ne more biti od 20. 6., to pa upam, da ste popravili tudi potem v gradivu.

Hvala lepa.

Želi še kdo? Če ne, zaključujem razpravo.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da za članico strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor za dobo šestih let imenuje mag. Mojco Majič.

Glasujemo.

Za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda. Predstavnicama ministrstva se zahvaljujem za sodelovanje.

Prehajamo na 1A TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOV SVETA AGENCIJE ZA ENERGIJO,

ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. Del gradiva je objavljen na spletni strani Državnega zbora, celoten predlog Vlade pa ste zaradi varstva osebnih podatkov prejeli v predal v sistem Udis.

Vlada je gradivo posredovala 16. junija in nato novo gradivo 20. junija. V njem pa popravila zgolj začetek teka mandata predlaganima članoma, in sicer tako, da se upošteva čas, ki je potreben za izvedbo postopka imenovanja v Državnem zboru, torej bo začetek mandata začel teči z dnem sprejetja sklepa na seji Državnega zbora.

K tej točki dnevnega reda je vabljeno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Državna sekretarka mag. Tina Seršen, lepo pozdravljeni!

Svet Agencije za energijo ima predsednika in pet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog Vlade za dobo šestih let. Vsaka tri leta se imenuje polovica članov sveta. Glede na iztek mandata je pristojni minister izpeljal postopek za imenovanje novih članov. Iz zakonskih določb izhaja, da je minister sestavil listo kandidatov in jo posredoval Vladi. Vlada na podlagi liste oblikuje predlog kandidatov, ki ga posreduje Državnemu zboru. Kandidata za člana sveta pa lahko predlaga tudi Vlada sama, skladno s petim odstavkom 392. člena Energetskega zakona.

Vlada Državnemu zboru za člana sveta Agencije za energijo v imenovanje predlaga dva kandidata, in sicer Mitjo Breznika in Sandija Šterpina.

Besedo dajem državni sekretarki mag. Tini Seršen. Izvolite

Tina Seršen

Spoštovana predsedujoča, hvala. Glede na to, da ste že sami naredili zelo dober uvod, bom kratka.

Kot napovedano, pred vami je predlog imenovanja članov Sveta Agencije za energijo. Vlada predlaga Državnemu zboru, da se za nov šestletni mandat imenujeta Mitja Breznik in Sandi Šterpin. Gre za obstoječa člana sveta, ki sta pripravljena to delo opravljati tudi naprej, kar vlada prepoznava kot dobro za kontinuiteto, ki je potrebna v agenciji v teh turbulentnih časih energetskih izzivov.

Podrobnejše izkušnje kandidatov imate pred sabo oziroma so razvidne iz priloženih življenjepisov, tako upam, no, da bo predlog Vlade oziroma predlagana dva kandidata dobila vašo podporo.

Najlepša hvala.