11. redna seja

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

24. 10. 2023

Transkript seje

Spoštovane in spoštovani, ura je 14.00 in predlagam, da začnemo našo sejo. Prosim, da zapremo vrata, se posedemo. Je okrog še nekaj rezervnih stolov, upam, da bo za vse dovolj prostora. Ko bodo vaše točke na vrsti, boste lahko šli sedeti za mizo. Tako, še enkrat začenjam redno sejo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer vas tudi prav lepo pozdravljam, to je 11. redna seja. Vas najprej obveščam o odsotnosti oz. nadomeščanju poslank in poslancev. Današnje seje se ne more udeležiti članica dr. Tatjana Greif in je upravičena, gospod Bojan Podkrajšek nadomešča Jožefa Jelena, gospod Jurij Lep nadomešča Aleša Rezarja in Dejan Süč nadomešča Miho Lamuta.

Zdaj bomo pa prešli na določitev dnevnega reda.

In sicer s sklicem seje 10. oktobra ste prejeli naslednji predlog dnevnega reda: Seznanitev s poročilom o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2022 in letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za lansko leto ter kot 3. točko pobude in vprašanja članov odbora. 20. oktobra pa sem predlagala razširitev dnevnega reda in sicer z dvema točkama: 1.a pobuda Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za oceno ustavnosti odstavka 43.b člena Zakona o agrarni skupnosti - Predlog za začasno zadržanje izvrševanja predpisa ter točka 2.a Pobuda Družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o. Kočevje za oceno ustavnosti prvega odstavka 43. člena Zakona o agrarnih skupnostih - Predlog za začasno zadržanje izvrševanja predpisa. Drugih predlogov za razširitev dnevnega reda nisem prejela. Želi kdo od poslank in poslancev predstaviti stališče glede razširitve? Vidim, da ne, zato bomo o teh dveh predlogih glasovali, zato vas prosim, da se pripravite na glasovanje, ker bom dala na glasovanje - samo malo, da ugotovimo, da bo nam delovala naprava - za razširitev z 1.a točko. Da je še enkrat ne čitam, ali lahko začnemo glasovati?

Glasujemo. 10 poslank in poslancev je navzočih, 10 je

glasovalo za in nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Pomeni, da bomo točko 1.a obravnavali.

Zdaj še za točko 2.a, ki sta v resnici vsebinsko enaki, gre samo za druge predlagatelje.

Glasujemo. Tokrat je glasovalo 9 poslank in poslancev za in nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Pomeni tudi, da je točka 2.a sprejeta in s tem je tudi sprejet dnevni red današnje seje.

Prehajamo najprej na TOČKO 1.A Z NASLOVOM POBUDA SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OCENO USTAVNOSTI 1. ODSTAVKA 43.B ČLENA ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH PREDLOG ZA ZAČASNO ZADRŽANJE.

Ustavno sodišče je Državnemu zboru dne 6. 10. posredovalo navedeno pobudo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov in določilo desetdnevni rok za izjavitev Državnega zbora glede predloga za začasno zadrževanje izvrševanja predpisa. Odboru sta bili v zvezi s predlogom za zadržanje izvršitve izpodbijanih določb posredovani mnenji Vlade in Zakonodajno-pravne službe, zato so izpolnjeni poslovniški pogoji za obravnavo. V skladu z 265 členom Poslovnika Državnega zbora bo odbor kot matično delovno telo podal svoje mnenje. Gradivo k tej točki dnevnega reda je objavljeno s sklicem in sicer Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje z dne 6. 10. letos in mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 13. oktobra in mnenje Vlade z dne 17. oktobra. Na sejo so bili vabljeni Zakonodajno-pravna služba, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Kmetijsko gozdarska zbornica. Torej prehajamo na obravnavo. Najprej dajem besedo predstavniku Zakonodajne službe, dr. Dušanu Štrusu, ki je med nami, ga lepo pozdravljam. Izvolite.

Dušan Štrus

Spoštovana predsednica, poslanke in poslanci ter ostali navzoči! Dovolite mi, da vam predstavim mnenje Zakonodajno-pravne službe o predlogu sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za začasno zadržanje izvrševanja 1. odstavka 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih. Pobudnik utemeljuje predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe z navedbo, da se bo rok, po katerem se bo izvedel neodplačen prenos deleža Republike Slovenije v skladu z novim 43b. členom zakona iztekel v aprilu 2024. Prenos solastniškega deleža ali deleža države na skupni lastnini v agrarni skupnosti bodo lahko po mnenju pobudnika člani agrarne skupnosti zemljišča osvojili ali obremenili in s tem onemogočili vračilo premoženja Republiki Sloveniji. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju, izvrševanje izpodbijanega predpisa vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebitnega protiustavnega zakona in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane zakonske določbe zaradi zadržanja ne bi izvrševale, pozneje pa bi se ugotovilo, da niso bile v neskladju z Ustavo. Po našem mnenju pogoji za začasno zadržanje izpodbijane določbe zakona niso izpolnjeni. Navedbe pobudnika o težko popravljivih posledicah v utemeljitvi predloga za začasno zadržanje so večinoma splošne in kot takšne ne izkazujejo nastanka zakonsko zahtevanih težko popravljivih konkretnih škodljivih posledic, ki bi jih povzročilo izvrševanje zakona. Glede na ureditev sklica občnega zbora in sprejemanja odločitev agrarnih skupnosti ni mogoče pričakovati, da bodo občni zbori agrarnih skupnosti o neodplačnem prenosu deleža Republike Slovenije odločali hitro. Poleg tega pobudnik ni navedel, da bi morebitne podatke o sklicih občnih zborov agrarnih skupnosti, na katerih bi obravnavali neodplačni prenos deleža Republike Slovenije ali da bi bili takšni sklepi agrarnih skupnosti že sprejeti in vpisani v zemljiško knjigo. Menimo, da pobudnik škodljivih posledic ni dovolj konkretiziral in izkazal njihove težke popravljivosti. Prav tako pobudnik ni opravil primerjave s škodljivimi posledicami, ki bi nastale zaradi neizvrševanja izpodbijane določbe. Te škodljive posledice so vezane na probleme, ker morata država in občina kot članici agrarnih skupnosti upoštevati zakonske določbe glede gospodarjenja z državnim oziroma občinskim premoženjem in ker bi se z začasnim zadržanjem izpodbijane določbe ustavilo reševanje problematike upravljanja z lastnino članov agrarne skupnosti, katerih nenaravna lastnika sta ravno država in občina. Z izpodbijano določbo je želel zakonodajalec slediti ideji reševanja problematike upravljanja lastnine, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti, ideji o povezanosti oseb na določenem območju zaradi skupnega gospodarjenja s premoženjem in ideji izognitve težavam pri delovanju agrarne skupnosti, zaradi obstoja večjega števila članov, še posebej tistih, ki ne živijo v okolju agrarne skupnosti glede na navedeno menimo, da predlog za zadržanje izvrševanja 1. odstavka 43. člena zakona ni utemeljen. Hvala lepa.

Najlepša hvala. Sedaj dajem besedo predstavniku Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z nami je državni sekretar dr. Blaž Germšek. Sem prav povedala? Izvolite.

Blaž Germšek

Dober dan tudi v mojem imenu vsem navzočim! Jaz bom predal besedo svojim strokovnim kolegom na tem področju.

Ja, izvolite gospod Hafner, zaradi zapisnika. Izvolite, beseda je vaša.

Andrej Hafner

Hvala lepa za besedo, predsednica. Poslanke, poslanci, drugi gostje.

Odgovor Vlade, mnenje je popolnoma enako po vsebini, kot ga je pravkar predstavil kolega iz Zakonodajno-pravne službe, tako da kaj posebej temu ne bi veliko dodal. Mi menimo, da ni izkazan razlog, da bi nastale težko popravljive škodljive posledice. Menimo, da je, tako kot je povedal že kolega iz Zakonodajno-pravne službe, da bi ta zemljišča agrarne skupnosti izjemno težko tako hitro naprej odtujila, da bi nastale takšne posledice, ker vemo kakšna procedura postopka sprejemanja je znotraj agrarnih skupnosti, kajti pri njih gre za nek poseben način upravljanja, solastnino, skupno lastnino, ki je specifična, ki je drugačna od lastnine s katero smo navajeni upravljati mi, bom rekel, te klasične lastnine, ki jo tudi opredeljuje naša Ustava. Tako, da je ta sistem zelo zapleten. Tukaj je pomemben element skupnosti in pomembna je zemlja, ki jo ohranjajo za prihodnje rodove, tako da, ker se pa opredeljujemo samo glede, sem šel malo v vsebino, ker se opredeljujemo samo glede postopka za začasno zadržanje, pa je vse povedal že kolega in se vsem pridružujemo, takšno je tudi mnenje Vlade. Hvala.

Najlepša hvala za vaše mnenje. Sprašujem predstavnika Kmetijsko-gozdarske zbornice, z nami je predsednik gospod Roman Žveglič, ali želi besedo? Izvolite.

Roman Žveglič

Hvala za besedo. Jaz moram priznati, da mi je ta zgodba ušla z dnevnega reda naknadno, tako da se detajlno nismo na to pripravili, vendar po slišanem Zakonodajno-pravne službe in predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se pridružujemo njihovem mnenju. Hvala.

Najlepša hvala. Zdaj dajem v razpravo to točko in mnenje o katerem smo ravnokar poslušali predstavitev. In sprašujem poslanke in poslance, ali želi kdo o tem razpravljati? Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati o tej točki, zato vam bom prebrala predlog mnenja, o katerem bomo zdaj glasovali: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira mnenje zakonodajnopravne službe z dne 13. oktober letos ter Zakonodajno-pravni službi predlaga, da v skladu z 266. členom Poslovnika Državnega zbora pripravi odgovor Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. Zdaj bomo o tem mnenju glasovali, zato vas prosim, da se pripravite na glasovanje.

Glasovanje. Za je glasovalo 10 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Kar pomeni, da je mnenje sprejeto in s tem tudi zaključujem a. 1 točko.

In prehajam na 2. TOČKO, KI PA JE POBUDA DRUŽBE SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI D. O. O. KOČEVJE ZA OCENO USTAVNOSTI 1. ODSTAVKA 43.B ČLENA ZAKONA O AGRARNI SKUPNOSTI, PREDLOG ZA ZAČASNO ZADRŽEVANJE IZVRŠEVANJA PREDPISA. Ustavno sodišče je Državnemu zboru dne 6. 10. letos posredovalo navedeno pobudo družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o. in določilo 10-dnevni rok za izjavitev Državnega zbora glede predloga za začasno zadržanje izvrševanja predpisa. Odboru sta bili v zvezi s predlogom za zadržanje izvršitve izpodbijanih določb posredovani mnenji Vlade in Zakonodajno-pravne službe, za to so izpolnjeni poslovniški pogoji za obravnavo v skladu z 265. členom Poslovnika Državnega zbora in odbor bo kot matično telo na osnovi tega podal mnenje. Gradivo k tej točki dnevnega reda je bilo objavljeno s sklicem oziroma z razširjenim sklicem. Na sejo so bili vabljeni tako kot prej Zakonodajno-pravna služba, predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, Kmetijsko-gozdarske zbornice. Zato dajem zdaj besedo predstavniku Zakonodajno-pravne službe, doktor Dušanu Štrusu. Izvolite.

Dušan Štrus

Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane poslanke, poslanci, ostali navzoči! Predlog Slovenskih državnih gozdov za začasno zadržanje izvrševanja 1. odstavka 43. člena Zakona o agrarni skupnosti je po vsebini enako predlogu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki smo ga obravnavali pri predhodni točki zato je tudi naše mnenje po vsebini identično. Ker ne želim s ponavljanjem argumentov tratiti vašega časa in mi dovolite, da se sklicujem na vse argumente, ki sem jih že navedel pri predstavitvi prejšnjega mnenja. Ti argumenti tudi v tem primeru utemeljujejo, da predlog Slovenskih državnih gozdov za zadržanje izvrševanja prvega odstavka 43.b člena zakona ni utemeljen. Hvala lepa za vašo pozornost.