64. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

28. 11. 2023

Transkript seje

Hvala za točnost. Upam, da bomo ekspeditivni. Lep pozdrav vsem na 64. seji Kolegija.

Obveščam vas, da sta bili včeraj z dvema dopisoma dodatno obveščeni o širitvi dnevnega reda seje z novima točkama, in sicer točko 1 - Predlog za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku in točko 3 - Razno ter da vam je bilo hkrati posredovano novo gradivo k 1. točki dnevnega reda in gradivo k obema razširitvama.

Nadomeščanj ni nobenih.

Zato prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.

Gradivo ste prejeli s sklicem seje kolegija in z dodatnim gradivom včeraj, in sicer dve zahtevi skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec za sklic izredne seje Državnega zbora. Predlaga se, da na podlagi obeh zahtev skličemo eno izredno sejo zbora, pri čemer se v zvezi s sklicem 56. izredne seje Državnega zbora predlaga sledeče. Predlog dnevnega reda: 1. točka - Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meje Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja in točka 2 - Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahteva za mnenje predsednice Republike Slovenije o tem vprašanju. Datum seje v četrtek, 30. 11. 2023, ob 13. uri začetek seje. Če bi zbor v okviru 2. točke sprejel sklep, da zahteva mnenje predsednice republike, bo ta točka in seja prekinjena in se bo nadaljevala predvidoma 5. 12. 2023 ob 13. uri in se tega dne tudi zaključila.

Najava časa za razpravo pod C: za poslanske skupine ena točka po tretjem odstavku 67. člena poslovnika, do 15 minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predlogov priporočil in do 60 minut za razpravo predlagatelja ter do 15 minut za predstavitev mnenja Vlade in do 60 minut za razpravo Vlade. O predlogu sklepa, da Državni zbor zahteva od predsednice Republike Slovenije mnenje v zvezi z izvajanjem zakona o pomilostitvi bo zbor odločal po postopku, določenem v desetem odstavku 64. člena Poslovnika Državnega zbora in prvim odstavkom 223. člena, druga točka.

Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Zvone Černač, izvoli.

Jaz imam samo eno vprašanje.

Ko smo prejeli to vabilo, je bila seja predvidena v petek ob 10. uri. To je prvi del vprašanja, kakšni so razlogi, da je prišlo do spremembe po poslanem vabilu. In drugi del, zdaj, v kolikor bo ta sklep sprejet, ima predsednica na voljo 8 dni. V torek je šele peti dan. Kaj je razlog, da je bila taka odločitev oz. da je tak predlog? Hvala.

Želi še kdo, preden dam naprej za odgovore. Želi še kdo kaj? Če ne, mogoče s strani Vlade kakšen odgovor?

Barbara Kolenko Helbl

Zdaj, kar se tiče mnenja, vezano na predsednico, mi bomo predvidoma to mnenje poslali, no. To je, kar se vsebinsko tiče. Hvala.

Uršula Zore Tavčar

Kar se datuma, datuma glede tega mnenja predsednice, je rok za izvedbo seje je, 6. 12. to se pravi za zaključek, ne, v zvezi z zahtevo. In zdaj po neuradnih informacijah, če bo to mnenje izglasovano, naj bi neko stališče predsednice lahko dobili do 4. 12. / oglašanje iz dvorane/ To je po roku. Po roku. / oglašanje iz dvorane/

Zdaj dobili smo odgovor, zakaj je ta datum. Se pravi, roki iztečejo ... / oglašanje iz dvorane/

Uršula Zore Tavčar

Rok seje. Izvedba seje ...

Glede na našo zahtevo.

Uršula Zore Tavčar

Ja. Glede na to, kdaj je bila zahteva vložena, ne za rok predsednika.

Želi kdo za…, se opredeliti do tega? (Ne.) Ni?

Če ni nobenega drugega predloga, prehajamo na glasovanje.

Prvi sklep: "Poslanske skupine k eni točki dnevnega reda 56. izredne seje Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika zbora."

Glasujemo. Kdo je za? (Vsi, soglasno.) Kdo proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Drugi sklep: "Predlagatelj predlogov priporočil, skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec ima za dopolnilno obrazložitev na voljo do 15 min, za razpravo pa do 60 min. Vlada ima za predstavitev mnenja k predlogoma priporočil na voljo do 15 min, za razpravo pa do 60 min."

Glasujemo. Kdo je za? (Vsi soglasno.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

O predlogu sklepa, da Državni zbor zahteva od predsednice Republike Slovenije mnenje v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami bo zbor odločal skladno s prvim odstavkom 223. člena Poslovnika Državnega zbora po postopku določenem v desetem odstavku 64. člena Poslovnika.

Predlagam, da odločamo še o sklepu, s katerim bi matičnima delovnima telesoma, to sta Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter Odbor za pravosodje izjemoma omogočili delo po 22. uri, če bi bilo to seveda potrebno. Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, prehajamo na glasovanje.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: "Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter Odbor za pravosodje lahko za obravnavo zadeve iz dnevnega reda 56. izredne seje Državnega zbora po potrebi zasedata tudi po 22. uri."

Glasujemo. Kdo je za? (Soglasno.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko.

Prehajamo na 1.A TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO NUJNEM POSTOPKU.

Gradivo ste prejeli včeraj, s širitvijo seje Kolegija. Razpravljali in odločali bomo o štirih predlogih za obravnavo predloga zakona po nujnem postopku.

Najprej o tem, da se po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Želi besedo predstavnica Vlade, generalna sekretarka Barbara Kolenko Helbl? (Da.)

Izvolite.