25. nujna seja

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

18. 12. 2023

Transkript seje

Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni! Začenjam 25. nujno sejo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Obveščam vas, da se je za današnjo sejo opravičila poslanka Alenka Helbl in da poslanka Iva Dimic nadomešča poslanca Jožeta Horvata.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje 15. decembra ste prejeli naslednji dnevni red: Zahteva Državnega sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 36.b, c in č člena ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali, predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, je določen dnevni red takšen, kot ste ga dobili s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA.

(Naslov točke je takšen, kot sem ga ravnokar prebrala, zato gremo dalje.)

Ustavno sodišče je Državnemu zboru zahtevo Državnega sveta s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb posredovalo 8. decembra letos. Za izjavitev glede predloga za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb mu je določilo osemdnevni rok, ki poteče danes, ker je danes tudi prvi delovni dan po dnevu, ko je v resnici rok potekel v soboto.

Odboru sta bila v zvezi z zahtevo posredovani mnenji Vlade in Zakonodajno-pravne službe, zato so izpolnjeni poslovniški pogoji za obravnavo.

V skladu z 265. členom Poslovnika Državnega zbora bo odbor kot matično delovno telo podal svoje mnenje.

Gradivo k tej točki dnevnega reda je objavljeno s sklicem, in sicer Zahteva za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje izvršitev izpodbijanih določb z dne 8. decembra 2023 in mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 13. decembra letos in mnenje Vlade z dne 14. decembra 2023.

Na sejo so bili povabljeni: Zakonodajno-pravna služba in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, katerega predstavnice prav lepo pozdravljam.

Prehajamo na obravnavo. In sicer najprej dajem besedo predstavnici Zakonodajno-pravne službe, gospe Sladjani Ješić. Izvolite.

Slađana Ješić

Hvala za besedo, gospa predsednica. Lepo pozdravljeni!

Zakonodajno-pravna služba je pripravila pisno mnenje kot predlog odgovora Državnega zbora glede predloga za začasno zadržanje izvrševanja 36.b, c in č člena ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali, ki ga je podal Državni svet kot tudi vlagatelj zahteve za oceno ustavnosti navedenih določb.

Navedb vlagatelja ne bi povzemala, bi pa v bistvu izpostavila, da se izpodbijane določbe nanašajo na položaj in pristojnost kvalificiranih prijaviteljev ter pogoje za njihovo imenovanje, tretja alineja 43. člena pa se nanaša na inšpekcijske ukrepe, in sicer začasnega in trajnega odvzema živali. V mnenju poudarjamo da iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da morajo biti v predlogu za začasno zadržanje navedene konkretne škodljive posledice, ki bi jih povzročilo izvrševanje izpodbijanega predpisa, kajti odločanje o začasnem zadržanju izvrševanja predpisa temelji na tehtanju škodljivih posledic, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa na eni strani in na drugi strani škodljivih posledic, ki bi nastale, če se izpodbijani predpis sploh ne bi izvrševal.

Glede tako imenovanega instituta kvalificiranih prijaviteljev so v mnenju navedeni argumenti, zakaj težko popravljive škodljive posledice še niso mogle nastati, ker se namreč te določbe še ne izvajajo, kar ugotovi tudi sam vlagatelj zahteve. Glede zadržanja izvrševanja tretje alineje 43. člena pa vlagatelj zahteve to utemeljuje predvsem s finančnimi posledicami, ki pa so praviloma popravljive. In na eni strani, če bi se torej te določbe oz. ta določba zadržala, bi torej po mnenju Državnega zbora težje posledice nastale na strani živali, torej za njihovo življenje, zdravje in dobrobit, kajti inšpektor jih potem ne bi mogel začasno in trajno odvzeti, če bi bili izpolnjeni pogoji.

V mnenju še poudarjamo, da pravzaprav zahteva oz. ta predlog za začasno zadržanje izhaja predvsem iz predvidevanja končnega izida postopka presoje zahteve za oceno ustavnosti, torej, da so vse izpodbijane določbe v nasprotju z Ustavo. To pa niso argumenti, ki bi bili merodajni pri odločanju o začasnem zadržanju. Tukaj štejejo zgolj konkretne škodljive posledice, nevarnost za njihov nastanek pa mora obstajati v času, ko Ustavno sodišče odloča o zadržanju izvrševanja izpodbijanih določb. Zato je v tem trenutku ta predlog preuranjen in Državni zbor torej predlaga, da Ustavno sodišče ta predlog zavrne, ker niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču.

Hvala.

Najlepša hvala.

Sedaj dajem besedo še predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predvidevam, da bo predstavila mnenje državna sekretarka, gospa Eva Knez. Izvolite, beseda je vaša.

Eva Knez

Hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem skupaj!

Vlada podaja z vidika izvršilne veje oblasti naslednje mnenje v zvezi z zadržanjem izvajanja 36.b, c in člena Zakona o zaščiti živali, in sicer gre za člene, ki v vsebino zakona vnašajo institut kvalificiranih prijaviteljev in začasno zadržanje zgoraj naštetih členov nima neposrednega vpliva na sam institut kvalificiranega prijavitelja. Le-ta se lahko vzpostavi šele, ko so kvalificirani prijavitelji ustrezno usposobljeni in opravijo predpisan izpit, za kar je potrebno sprejeti podzakonski predpis, ki bo določal način in vsebino opravljanja izpita.

V zvezi z zadržanjem tretje alineje 43. člena pa pojasnjujem, da bi organ nadzora s tem izgubil bistveni nadzorni instrument, ki mu omogoča, da v najhujših primerih mučenja živali le-te odvzame in s tem prepreči njihovo nadaljnje trpljenje. Zadržanje te določbe lahko povzroči, da bodo nevestni skrbniki živali namenoma ali iz malomarnosti zmanjšali dolžno skrbnost za dobrobit živali, vedoč, da jim nadzorni organ kljub hudim kršitvam zakonodaje ne bo mogel izreči ukrepa trajnega odvzema.

Vlada ne nasprotuje delnemu zadržanju tretje alineje 43. člena, in sicer, če sodišče zadrži samo tisti del, ki določa namen uporabe kupnine in s tem upravičence do kupnine od trajno odvzetih in prodanih živali. Zadržanje samo tega dela bi omogočilo nemoteno ukrepanje pristojnih organov v primeru hudih kršitev zakonodaje.

Hvala.

Najlepša hvala.

Sedaj odpiram razpravo članic in članic odbora. Pred razpravo pa vas obveščam, da se nam je danes pridružil nov član, ki je prišel med nas na mesto ministra Propsa, to je Jernej Žnidaršič, ki ga v svojem imenu in v imenu vseh članic in članov odbora najlepše pozdravljam. Dobrodošel med nami, spoštovani kolega. Zdaj pa sprašujem, ali bi kdo od članic in članic želel razpravljati? Ker ne vidim želje po razpravi, zaključujem razpravo.

Na glasovanje dajem naslednje mnenje: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 13. december letos ter Zakonodajno-pravni službi predlaga, da v skladu z 266. členom Poslovnika Državnega zbora pripravi odgovor Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Glasujemo.

Za je glasovalo devet članic in članov, proti pet.

(Za je glasovalo 9.) (Proti 5.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Vsem se zahvaljujem za sodelovanje in zaključujem 1. točko dnevnega reda in 25. nujno sejo. Hvala lepa.