16. redna seja

Državni zbor

29. 1. 2024

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 16. sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obvestili odsotnih poslankah in poslancih seje in o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 16. seje Državnega zbora, predlog katerega ste prejeli v petek, 19. januarja, s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena Poslovnika in najprej prehajamo na obravnavo in odločanje o dveh predlogih za umik točke z dnevnega reda seje.

Najprej prehajamo na predlog poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, ki Državnemu zboru predlagajo, da z dnevnega reda 16. seje umakne 8. točko dnevnega reda, to je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, druga obravnava. Predlog ste prejeli 26. januarja in je objavljen na e-klopi.

Želi besedo predstavnik predlagatelja? Da umika, okej. Želi morda besedo predstavnik Vlade? Ne. Morda besedo predstavniki poslanskih skupin? Tudi ne. Torej ne bo predstavitve stališč o predlogu umika.

In prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Odločamo o predlogu za umik 8. točke dnevnega reda.

Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 43, proti pa nihče.

(Za je glasovalo 43.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je predlog za umik sprejet.

Poslanska skupina Nova Slovenija Državnemu zboru predlaga, da z dnevnega reda 16. seje umakne 13. točko dnevnega reda, to je Predlog energetskega zakona, prva obravnava. Predlog ste prejeli 26. januarja in je objavljen na e-klopi.

Želi besedo predstavnik predlagatelja umika? (Da.) Izvolite, kolega Janez Cigler Kralj, izvolite. Lahko za govornico, ja, izvolite.

Spoštovana predsednica, spoštovani predsednik Vlade, ministri, ministrice, kolegice in kolegi in vsi, ki nas spremljate v živo in preko medijev.

Dve tarči si je izbrala ta Vlada v tem času, ko je kurilna sezona na vrhuncu, in sicer prva tarča je zemeljski plin in druga tarča je lesna biomasa za ogrevanje. Oboje kot primarni vir ogrevanja. Preko teh dveh primarnih tarč smo tarče državljanke in državljani, predvsem tisti ki smo odvisni od teh dveh virov ogrevanja. Zakonske določbe, ki jih Predlog energetskega zakona prinaša, bodo močno posegle v življenje ljudi, določale pa bodo tudi prihodnjo energetsko politiko Republike Slovenije ter s tem odločilno vplivale najprej na poslovanje energetskih družb, delovanje lokalnih skupnosti, gospodarstva, predvsem pa tudi na finančni položaj gospodinjstev v Republiki Sloveniji. Ne samo, da se bo ta poseg zgodil v prihodnosti, ampak se že dogaja, vsi lahko preberemo veliko medijskih poročil, kako se ljudje odzivajo na ta predlog. Močne omejitve in celo prepovedi zemeljskega plina in lesne biomas, kamor sodijo polena, sekanci, peleti in tako naprej kot virov za primarne ogrevalne naprave. Ker ta zakon močno omejuje oskrbo s plinom in z lesno biomaso, in sicer predvideva prepoved projektiranja in vgradnje kotlov na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin pri gradnji nove stanovanjske stavbe in tudi pri stavbah, kjer je za obnovo potrebno gradbeno dovoljenje, ter na področju uporabe lesne biomase, ponavljam, drva, peleti, sekanci. V strnjenih naseljih prepoveduje projektiranje in gradnjo kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah in v posameznih delih večstanovanjskih stavb, razen v primerih, ko ne gre za primarni vir ogrevanja. Torej, sekundarni vir ogrevanja kamin. Zaradi tega, ker smo Vlado že enkrat pozvali naj ta predlog zakona umakne, naj pretehta še enkrat to njegovo sporno vsebino in sporne določbe popravi in da večjo vlogo jedrski energiji, ponovno dajemo predlog za umik te točke in prosimo za podporo, da prisluhnemo državljankam in državljanom in poskrbimo zanje, da bodo lahko ogrevali kakor sami izberejo. Hvala lepa.

Zdaj dajem besedo predstavniku Vlade, ministru Bojanu Kumru. Izvolite za govornico.

Bojan Kumer

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Pred vami je glasovanje o predlogu umika energetskega zakona EZ2. Predlagam, da se ta predlog zavrne iz razloga, ker zakon vsebuje 188 členov, trenutno takšna oblika kakršna je pred vami. Zakonodajni postopek je predviden, da se ga lahko amandmira, pa vendar poleg teh dveh zavajanj, ki jih slišimo v preteklih nekaj tednih, zakon vsebuje ogromno dobrih stvari. Med drugim pospešek na področju digitalizacije. Vemo, da se danes dodeljujejo subvencije za kakršnokoli energetsko napravo in da so ti postopki zelo, zelo dolgi. Mi pa ravno v tem zakonu dajemo ustrezne zakonske podlage, da bomo pospešili, v nekaterih primerih kratkoročno prepolovili čakalne dobe za dodeljevanje subvencij.

Na drugi strani ima posebno poglavje zakon, ki je potrebno za to, da lahko začnemo izvajati pravični prehod v dveh regijah. Vemo, da imamo sprejeto strategijo za opuščanje rabe premoga v dveh regijah, v regiji Zasavje in Savinjsko šaleški regiji. Pripravljeni so območni načrti, pripravljeni so programi, zdaj pa rabimo za počrpanje ustrezne zakonske podlage, da lahko začnemo iz sklada za pravičen prehod ustrezno dodeliti sredstva in subvencionirati vse projekte za ti dve regiji. Brez hitrega sprejema tega zakona se vse to odlaša v nedoločno prihodnost.

Tretja stvar, če želimo učinkovito naslavljati zeleni prehod v letu 2024/2025 potrebujemo ustrezne vsebine, da podpremo trajnostno mobilnost, da podpremo nadaljevanje zelenega prehoda pri obnovljivih virih energije. Namreč, Slovenija že tretje leto zapored plačuje kazen, lansko leto plan bo plačala Hrvaški 11 milijonov evrov zato, ker ni dosegla cilja obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije, ki si je zadala ta cilj leta 2008 in moramo pospešiti vse postopke za implementacijo in priključitev obnovljivih virov energije na omrežje, hkrati pa pospešiti vse investicije v nadgradnjo distribucijskega omrežja.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, pred vami je predlog zakona, za katerega ministrstvo stoji, ki je strokovno utemeljen, šel je čez vsa sita javne obravnave, javnih posvetovanj, medresorske obravnave mislim, da je bila trikrat in jaz vas prosim…

…prosim, da zapustite balkon.

Bojan Kumer

Hvala lepa.

Hvala lepa, minister. Želite glede umika predloga umika besedo predstavniki poslanskih skupin? Aha predstavniki poslanskih skupin. Kolegica Sukič boste v imenu Poslanske skupine? Kolegica Avšič Bogovič, v imenu Poslanske skupine? Izvolite. Najprej kolegica Sukič.

Najlepša hvala, predsedujoča. Saj se nisem imela namena oglasiti, ampak to zavajanje gre čez vse meje.

Gola manipulacija NSi, ki očitno začenja s svojo zavržno evropsko kampanjo pod geslom "drv ne damo" na način, da meče polena pod noge naprednim politikam, ki stremijo k pravičnemu zelenemu prehodu. Kajti polna usta vas bodo zelenega prehoda v evropski kampanji, sem prepričana, seveda, boste pa doma naredili vse, da do tega zelenega prehoda ne pride. Ni res, spoštovane državljanke in državljani, da Vlada Republike Slovenije želi komu vzeti drva. Res pa je, da želimo pri novogradnjah skrbeti za to, da gremo resnično v zeleni prehod. Ne pa, da se bomo posluževali starih metod in govorili o zelenem prehodu. To je ena stvar. Druga stvar pa je, spoštovani kolega. Strnjena naselja, urbana središča, recimo v Ljubljani je dokazano, da PM 10 delci uničujejo zdravje ljudi in da je nič koliko nepotrebnih smrti vsako leto zaradi PM 10 delcev, ki jih povzročajo kurišča z drvi, zatorej je jasno, da je potrebno v strnjenih naseljih nekaj urgentno narediti. Če vam je do zdravja ljudi, do življenj ljudi, potem ne boste več nadaljevali s svojo zavržno kampanjo. Mi bomo glasovali proti vašemu predlogu. Hvala lepa.

Hvala lepa. Kolegica Avšič Bogovič, besedo imate v imenu Poslanske skupine Svoboda, izvolite.

Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj! Tudi jaz nisem mislila, da se bom morala oglasiti pri tej točki, pa se vendarle bom.

Kolega Kralj Cigler govori o dveh tarčah, ki jih ima ta Vlada v času kurilne sezone, pa jih ne bom ponavljala, ker so sprevržene. Vaša razmišljanja res niso v redu in res ne koristijo prebivalkam in prebivalcem Slovenije. Vaša tarča je samo ena in to so evropske volitve. In vaša dejanja v zadnjem mesecu vodijo samo v to smer. Ponavljate dejanja, ki jih vidimo iz dejanj evropskih desnih nazadnjaških strank, ki vse po vrsti zavračajo zeleni prehod na ta način. Ja, ko ste bili v vladi, ni tako daleč od tega, ste te stvari upoštevali. Torej, kje naj bi ta zakon v resnici posegel močno v življenje prebivalk in prebivalcev gospodarstva? Ta zakon ne predstavlja le 22. člena, ker vi že 174., ne vidite, kjer so zapisane prehodne določbe. Ta zakon naslavlja energetsko politiko, da bomo Slovenke in Slovenci bolje in kvalitetnejše živeli v naši lepi državi in polna usta so vas manipulacij in zavajanj. Odziv prebivalcev in prebivalk je seveda jasen, ker nimajo še dovolj informacij. Zakon je v proceduri. Zakon bomo podprli. možne so še izboljšave, možne so bolj jasne določbe. Dajmo pustiti temu zakonu, da gre po demokratični poti v Republiki Sloveniji. Res vas ne razumem. Danes bi dali ta zakon iz dnevnega reda. Mislim, da teden, dober teden nazaj ste zahtevali javno predstavitev mnenj, o kateri bo Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor odločal na eni izmed naslednjih sej in zakaj ne bi o tem široko razpravljali v demokratičnem postopku, ki ga imamo na voljo.

Tega zakona, kot sem rekla danes ne bomo dajali iz dnevnega reda. Zakon je preprosto preveč pomemben za nadaljnjo izvajanje energetske politike. Hvala.