78. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

4. 4. 2024

Transkript seje

Dobro jutro! Začenjam 78. sejo kolegija. Vse prisotne lepo pozdravljam. Vas obveščam o nadomeščanju članov kolegija: kolegico Jelko Godec danes nadomešča poslanec Anton Šturbej in pa kolega Janija Prednika nadomešča poslanec Predrag Baković. Drugo smo prisotni.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - TO JE NA PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO NUJNEM POSTOPKU.

Gradivo ste prejeli s sklicem seje Kolegija in prehajamo na obravnavo predloga, da se po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Besedo dajem predstavnici Vlade, namestnici generalne sekretarke magistrici Barbari Peternelj. Izvolite.

Barbara Peternelj

Lep pozdrav najprej vsem!

Vlada predlaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za obravnavo po nujnem postopku. Z zakonom predlagamo dodaten nov rok za izplačilo zadržanih sredstev v višini 20 odstotkov višine pomoči. S tem se bo omogočilo tudi pridobivanje teh dodatnih podatkov s strani operaterjev in dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina ter se bo posledično temu lahko ustrezno pregledalo vse te vloge in pa s tem bi sledilo, potem pravilno izplačilo zadržanih sredstev upravičencem. Dodatna sprememba pa se nanaša tudi na dodatnih 10 milijonov za Slovenski podjetniški sklad, kar bo omogočilo pač ugodne kredite za prizadete za ta podjetja, mala in srednja, ki so bila prizadeta zaradi energetske krize. Toliko.

Hvala lepa. Želi kdo besedo? Odpiram razpravo, Ne, potem ne bo razprave in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem sklep: Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize se obravnava po nujnem postopku.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine razen Poslanske skupine SDS, proti nihče.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli s sklicem seje in razpravljali in odločali bomo o štirih predlogih za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku. Najprej o tem, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in besedo dajem predstavniku predlagatelja zakona Antonu Šturbeju. Izvolite za besedo.

Cilj predlagane novele zakona je še naprej omogočiti neposredno odločanje volivcev pri sprejemu in spremembi zakonodaje gre za pravico vseh državljank in državljanov z volilno pravico, da neposredno sodelujejo pri upravljanju javnih zadev in da so izvorni nosilci oblasti v Republiki Sloveniji. Gre za 3. in 44. člen Ustave Republike Slovenije, tako da s splošnim in tajnim glasovanjem odloči o posameznem pravnem aktu zakonodajnega telesa. S tem bi se določil en dan letu za referendum in ne omejuje pogojev za izvedbo in veljavnost referenduma se posredno omogoči, da bodo državljanke in državljani bolj seznanjeni z vsebino referenduma, saj bo dan za referendum splošno znan in pričakovan. S tem se bo tudi povečala udeležba na referendumu. Referendumski datum bi bil tudi pripomogel k demokraciji soglasja, saj bi povzročil, da politične stranke med seboj raje sklepajo kompromise ter se usklajuje, kot da do usklajevanja tudi z interesnimi skupinami sploh ne pride. To je dobra praksa tudi v določenih državah Evropske unije. Mi predlagamo, da bi bil referendumski dan druga nedelja v maju in bi se na ta dan lahko izvedli vsi referendumi in pobude. Toliko z moje strani. Hvala.

Hvala lepa. Odpiram razpravo, če želi kdo ne? Na glasovanje dajem sklep: Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi se obravnava po skrajšanem postopku.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

(Za so glasovale vse poslanske skupine.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zdaj prehajamo na obravnavo, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov in besedo dajem namestnici generalne sekretarke Vlade, magistrici Barbari Peternelj. Izvolite.

Barbara Peternelj

Hvala lepa. Za ta zakon Vlada predlaga obravnavo po skrajšanem postopku, gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Z novelo se v slovenski pravni red prenaša zadnje spremembe evropske direktive o trgih finančnih inštrumentov na podlagi katerih je opredelitev finančnih, se opredelitev finančnih inštrumentov razširi še na tiste izdani na podlagi tehnologije razpršene evidence. Dodatno se z zakonom ureja tudi nekatere določbe glede delovanja centralno depotnih družb in pa uvajajo se pravila glede nadzora teh, s tem pa še dodatno sledimo določbam evropskih predpisov. Hvala.

Hvala lepa. Želi kdo besedo? Ne, potem pa dajem na glasovanje sklep: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov se obravnava po skrajšanem postopku.

Glasujemo. Za je glasovala Poslanska skupina Levica, Svoboda, SD, proti poslanske skupina SDS.

(Za so glasovale Poslanska skupina Levica, Svoboda in SD.) (Proti SDS.)

Ugotavljam, da je sklep.

Zdaj prehajamo na obravnavo, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Spet vam dajem besedo namestnica generalne sekretarke Vlade. Izvolite.

Barbara Peternelj

Hvala lepa. V tem primeru gre tudi, predlaga Vlada v obravnavo po skrajšanem postopku, gre za manj zahtevno spremembo zakona, pravzaprav gre za realizacijo dogovora, ki je bila, ki je bil sklenjen januarja 2024 med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, nanaša se pa na plačno lestvico. Toliko na kratko.

Hvala lepa. Želi kdo besedo? Ne.

Na glasovanje dajem sklep: Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se obravnava po skrajšanem postopku.

Glasujemo. Za je glasovala Poslanske skupine SD, Svoboda, Nova Slovenija, Levica, proti poslanska skupina SDS.

(Za so glasovale Poslanska skupina SD, Svoboda, Nova Slovenija, Levica.) (Proti SDS.)

Ugotavljam, da je sklep.

In zdaj prehajamo še na obravnavo, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu. Izvolite predstavnica Vlade, imate besedo.

Barbara Peternelj

Hvala lepa. Tudi v tem primeru gre pravzaprav za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona in pa za uskladitev s pravom Evropske unije s predlogom novele zakona, ki pravzaprav temelji na novi zakonodaji Evropske unije o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, se zagotavlja večje varstvo oškodovancev v primeru nesreč in v primeru insolventnosti zavarovalnic, poleg tega pa se opredeljuje še nekatere druge nekatera druga področja, ki so se tekom izvajanja zakona pokazala za problematično.