75. redna seja

Odbor za zadeve Evropske unije

10. 5. 2024

Transkript seje

Spoštovani kolegice in kolegi, nadaljujemo s 75. sejo Odbora za zadeve Evropske unije, ki je zdaj seveda odprta za javnost.

Sedaj prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SPREMEMBI DIREKTIVE 2009/38 GLEDE USTANAVLJANJA IN DELOVANJA EVROPSKIH SVETOV DELAVCEV TER UČINKOVITEGA IZVRŠEVANJA PRAVIC DO NADNACIONALNEGA OBVEŠČANJA IN POSVETOVANJA.

Gradivo k tej točki smo prejeli od Vlade 17. aprila 2024 na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Skrajni rok za njegovo obravnavo v Državnem zboru pa imamo danes. Gradivo k tej točki je bilo v skladu z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljeno v obravnavo Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru in Odboru za delo, družino in socialne zadeve in invalide kot matičnemu delovnemu telesu, slednji ga je obravnaval na 26. seji 25. aprila 2024 in je sprejel mnenje, ki smo ga prav tako tudi prejeli.

Pri tej točki bom sedaj prosil, z nami je državni sekretar, gospod Dan Juvan, torej, da nam predstavite predlog direktive, še zlasti pa bi prosil, da nam predstavite Predlog stališča Republike Slovenije.

Gospod državni sekretar, izvolite.

Dan Juvan

Hvala lepa.

Prijeten pozdrav vsem!

Evropska komisija je januarja letos podala predlog sprememb direktive glede ustanavljanja in delovanja evropskih svetov delavcev ter učinkovitega izvrševanja pravic do nadnacionalnega obveščanja in posvetovanja. Evropski sveti delavcev so organi za obveščanje in posvetovanje, ki zagotavljajo, da so delavci vključeni v odločanje o nadnacionalnih vprašanjih. Gre za podjetja z več kot tisoč zaposlenimi, ki delujejo vsaj v dveh državah Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

Namen predloga, ki ga je predlagala komisija je odpraviti pomanjkljivost veljavne direktive in izboljšati učinkovitost okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci na nadnacionalni ravni. Med glavnimi spremembami, ki jih je predlagala komisija, so zagotavljanje enakih pravic delavcev v multinacionalnih podjetjih, ki poslujejo v državah Evropske unije ali evropskega gospodarskega prostora, da lahko dajo pobudo za ustanovitev novega evropskega sveta delavcev, jasnejša opredelitev nacionalnih zadev, zagotavljanje pravočasnega in smiselnega posvetovanja z delavci v multinacionalnih družbah o vprašanjih, ki jih zadevajo, zagotavljanje, da imajo evropski sveti delavcev potrebne zmogljivosti za opravljanje svojega dela, krepitev uravnotežene zastopanosti spolov in izboljšanje dostopa do pravnih sredstev.

Glede predloga stališča Republike Slovenije izpostavljam, da Slovenija podpira predlog direktive, katere cilj je okrepiti vlogo evropskih svetov delavcev s poenostavitvijo postopka za njihovo ustanovitev, s spodbujanjem smiselnega obveščanja in posvetovanja ter zagotavljanjem, da imajo evropski sveti delavcev potrebne zmogljivosti za opravljanje svojega dela. Slovenija podpira krepitev uravnotežene zastopanosti spolov v evropskih svetih delavcev. Slovenija bo v teku usklajevanj predloga direktive posebno pozornost posvetila zasledovanju izpostavljenih ciljev, kar vključuje tudi preprečevanje nepotrebnih administrativnih obremenitev ter še nadalje upošteva vidik, da nadnacionalni dialog ne sme zmanjšati vloge nacionalnih svetov delavcev.

V pogajanjih bo Slovenija konstruktivna in bo iskala kompromise, ki bodo sprejemljivi za vse države članice. Podprla bo predloge za razumno podaljšanje roka za prenos določb direktive, saj morebitne spremembe nacionalne zakonodaje zahtevajo tudi usklajevanja s socialnimi partnerji.

Hvala lepa.

Najlepša hvala, gospod državni sekretar za dodatno obrazložitev predloga stališča in pa predlog samega predloga direktive.

Na 35. seji 6. maja 2024 je predlog stališča obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve ter seveda sprejela mnenje, ki smo jih tudi prejeli.

Za predstavitev mnenja Komisije Državnega sveta k tej točki ponovno prosim člana komisije, gospoda Gregorja Koreneta.

Izvolite, gospod Korene.

Gregor Korene

Hvala ponovno.

Drži, predlog stališča Republike Slovenije je predstavnik ministrstva tudi nam predstavil na komisiji, dosti vsebinsko, bom rekel, in obširno, komisija pa je razpravljala o zadevi in v razpravi pač, kar je pomembnega, opozorila na določene primere omejevanja delavskih svetov na nacionalnem nivoju in glede na to, da direktiva ureja široko področje je izpostavila tudi to, da bi bilo potrebno njeno vsebino in stališče Republike Slovenije uskladiti z relevantnimi partnerji oziroma deležniki, ki jih ni bilo navedenih v samem tem stališču pri tem nedelovanju oziroma omejevanju delovanja pa predvsem je šlo za to, da gre tukaj na nek način kot je bilo opaženo, bi rekel dosti subjektivno, za neko dvoličnost v smislu tega, da se podpira neko nadnacionalno združevanje oziroma oblikovanje in razširjanje pristojnosti v teh svetih delavcev, multinacionalk, v, bom rekel, v Sloveniji, v lastnem gospodarstvu, se pa kar precej omejuje delovanje enega povezovalnega sveta delavcev, ki se je pred parimi leti, mislim, da 2018, nekaj takega je bilo rečeno, oblikoval znotraj povezanih podjetij z lastništvom države znotraj SDH. Ne gre to za svet delavcev SDH kot takšnega, ampak povezanih svetov delavcev, ki jih obvladuje SDH. Tam je kar nekaj težav bilo že pri ustanavljanju, kar se pa tiče akceptiranja tega sveta delavcev, pa še zdaj vemo, da je precej slabo sprejet in zaradi tega je ta povezava prišla, da gre tukaj za neko, bom rekel, dvolično obravnavo navzven in to, kar se navznoter dogaja, pa se mogoče niti ne ve.

Hvala lepa.

Hvala, gospod Gregor Korene.

Sedaj bom odprl razpravo kolegic in kolegov. Želi kdo razpravljati pri tej 3. točki? (Da.) Kolega Gregorič se je prijavil.

Izvolite, kolega Gregorič.

Jaz imam samo eno majhno vprašanje, čisto iz, ne vem, radovednosti, zakaj je magična meja tisoč zaposlenih?

Hvala.

Gospod državni sekretar, mogoče odgovor na tehnično vprašanje.

Dan Juvan

V resnici nimam odgovora na to vprašanje. Komisija je predlagala tisoč, verjetno je to bila posledica pač pogajanj znotraj postopkov priprave direktive. Nekega jasnega odgovora nimam, lahko ga pa tudi pridobim, če je želja.

Pred kratkim smo obravnavali tudi na tem odboru, pa tudi na odboru včasih za gospodarstvo, kaj je povprečnost nekega podjetja, ki prihaja, na evropskem nivoju povprečja, med velika podjetja, v Sloveniji je to včasih bilo 250 delavcev, pri tem pač sedaj ugotavljajo, da taki, da bi bilo poenostavljeno, torej taki sveti delavcev nekoliko lažje, ker je po vsej verjetnosti ogromno takih povprečnih podjetij, ki so že nad slo..., daleč nad slovenskim povprečjem, v Evropski uniji po vsej verjetnosti se začnejo pogovarjati nekje na tisoč, to je neka številka in je seveda stvar, lahko bi rekel, nekega povprečja Evropske unije, pa velikosti, kar je seveda različno od članice do članice.

Tako, da to je nekako moja sprememba, če pa želi kolega, pa mu lahko kakšen pisni odgovor daste, seveda, težko je to sedaj obrazložiti, ni tako enostavno. Gospod kolega Gregorič, želite pisni odgovor ali vas to, boste s tem zadovoljni? / oglašanje iz dvorane/

Izvolite, mikrofon. Mikrofon.

Mogoče ni noben, saj glede na to, da se to nanaša že na prejšnje direktive, tako da mogoče je bilo že prej tisoč, ne, ampak vseeno, tu ni nobene analize od zadaj, zakaj ne 500, zakaj ne 2 tisoč, mislim, saj, ne vem, verjetno tisoč je boljše kot nič, ne?