10. nujna seja

Odbor za pravosodje

29. 5. 2019
podatki objavljeni: 29. 5. 2019

Transkript

Spoštovani! Ura je 14.00. Pričenjam 10. nujno sejo Odbora za pravosodje in vse članice in člane odbora ter vabljene in ostale lepo pozdravljam. Na seji kot nadomestne članice in člane odbora s pooblastili sodelujejo Franc Kramar namesto kolegice Maše Kociper. Ker k dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma umik katere od predlaganih točk, je določen dnevni red seje kot je bil predlagan s sklicem 64/1 3. člen.  Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – OBRAVNAVA ZAHTEVE SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA ZA OCENO USTAVNOSTI TRETJEGA IN SEDMEGA ODSTAVKA 148. ČLENA, 149.B ČLENA, 149.C ČLENA, 156. ČLENA IN DRUGE POVEDI PRVEGA ODSTAVKA 216. ČLENA ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU, ki jo bomo obravnavali na podlagi drugega odstavka 265. člena Poslovnika Državnega zbora, in sicer samo v delu, ki se nanaša na predlog za začasno zadržanje izvrševanja navedenih zakonskih določb. Poleg navedene zahteve imamo na voljo še naslednje gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 20. 5. 2019 in mnenje Vlade z dne 28. 5. 2019. K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni Zakonodajno-pravna služba in Ministrstvo za pravosodje.  Naj kot uvodno pojasnilo povem, da zahtevo za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadrževanje izvrševanja izpodbijanja zakonske ureditve, je Državnemu zboru kot nasprotnemu udeležencu v postopku dne 15. 5. 2019 poslalo Ustavno sodišče in za odgovor na zahtevo določilo 60 dnevni rok. Za odgovor na navedbe v predlogu za začasno zadržanje pa 14 dnevni rok, ki se izteče danes. Zato sta se tako Zakonodajno-pravna služba kot Vlada v mnenjih opredelili le do predloga za začasno zadržanje, zato bomo v okviru te točke obravnavali in zavzeli stališče le do predloga za začasno zadržanje.  Želi besedo predstavnica Zakonodajno-pravne službe? Gospa Špela Maček Guštin, izvolite.
Špela Maček Gustin
Hvala lepa. Skupina 34 poslank in poslancev izpodbuja več določb Zakona o kazenskem postopku. Predlagajo tudi zadržanje njihovega izvrševanja. Kot izhaja iz prvega odstavka 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču mora predlagatelj v tem primeru obrazložiti o čem so morebitne škodljive posledice izpodbujane ureditve in tudi ali so te težko popravljive. Poleg tega mora prikazati tudi škodljive posledice, ki bi nastale zaradi neizvrševanja izpodbijane ureditve.  V obravnavanem primeru po našem mnenju predlagatelj ni v celoti zadostil tem kriterijem, zato Ustavno sodišče, po naši oceni, ne bo moglo učinkovito pretehtati ali škodljive posledice izpodbijane ureditve obstajajo in ali so te težje od morebitnih škodljivih posledic neizvrševanja izpodbijanih členov, zato predlagamo takšno stališče Državnega zbora kot je pač navedeno v našem mnenju, in sicer da predlog za začasno zadržanje izpodbijanih členov ni utemeljeno. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam. Predstavnica Ministrstva za pravosodje, državna sekretarka Dominika Švarc Pipan, izvolite imate besedo.
Dominika Švarc Pipan
Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Pozdravljeni vsi članice in člani odbora, vsi prisotni. Kot rečeno vlagatelji zahteve Skupina poslancev SDS in Levice izpodbijajo ustavnost določb Zakona o kazenskem postopku kakor so bile spremenjene z zadnjo novelo ZKPN in hkrati zahtevajo njihovo začasno zadržanje. Gre za odločbe, ki urejajo ustno, elektronsko in telefonično vabljene s strani Policije, v predkazenskem postopku pa določbe, ki urejajo možnost pritožbe državnemu tožilcu zaradi dejanj Policije v predkazenskem postopku, potem za določbe, ki urejajo zbiranje prometnih in naročniških podatkov   (nadaljevanje) postopkov, potem za določbe, ki urejajo zbiranje prometnih in naročniških podatkov, zbiranje bančnih podatkov in pa določbe glede hišne preiskave v primeru nedosegljivosti imetnika prostorov. Vlagatelji pač menijo, da začasno zadržanje po eni strani ne bo povzročilo nekakšnih škodljivih posledic, ker bi se izvajale prej določbe ZKP, hkrati pa drugi strani pa menijo, da naj bi prišlo do nastopa težko popravljivih neustavnih posledic, če bi se te določbe uporabljale in da se to da preprečiti le tako, da se v celoti izvrši njihovo izvrševanje.  Podobno kot Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora tudi Vlada Republike Slovenije meni, da razlogi za začasno zadržanje izvrševanja teh izpodbijanih določb ZKP niso podani. Vlada v svojem mnenju uvodoma tudi izpostavlja, da so argumenti vlagateljev povzeti že iz obrazložitve njihovih amandmajev v zakonodajnem postopku do katerih se je Vlada Republike Slovenije prav tako vsebinsko že opredelila in jih zavrnila v zakonodajnem postopku. Tudi Vlada podobno kot Zakonodajno-pravna služba meni, da razlogi za začasno zadržanje teh izpodbijanih določb niso podani, da jih vlagatelji v svoji obrazložitvi niso izkazali in da je tudi deloma v delu predlog vlagateljev neobrazložen in zato, kot je bilo že rečeno, Ustavno sodišče nima zadostne podlage za ustrezno presojo te vloge.  Torej Vlada Republike Slovenija v svojem mnenju še dodaja vsebinsko, da so te nove rešitve katerih začasno zadržanje vlagatelji zahtevajo bolj jasne in določne kot so bile do sedaj veljavne. Poleg tega pa sledijo tako ustavno sodni praksi kot praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in sodišča Evropske unije. Po našem mnenju so utemeljene na načelu sorazmernosti, večinoma pa pravzaprav zgolj dopolnjujejo že dosedaj veljavno ureditev. V zaključku samo še enkrat ponovim, da glede na navedeno Vlada Republike Slovenije predlaga, da Ustavno sodišče Republike Slovenije ta predlog za začasno zadržanje zavrne. Hvala lepa.
Hvala lepa. Preden dam besedo članicam in članom odbora naj še za magnetogram povem, da gospoda Janija Möderndorferja nadomešča s pooblastilom Igor Zorčič in gospoda mag. Dejana Kaloha nadomešča Franci Kepa. Želi kdo od članic in članov odbora razpravljati o mnenju Zakonodajno-pravne službe o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja navedenih zakonskih določb? (Nihče.) Zaključujemo razpravo in prehajamo na odločanje.  Na podlagi 265. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednje mnenje: »Odbor za pravosodje podpira mnenje Zakonodajno-pravne službe o predlogu za začasno zadržanje tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 156. člena druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku.« Pričenjam glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Kdo je za? (7 članov.) Je kdo proti? (2 člana.) Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.  Odbor bo pripravil poročilo, v katerem bo sprejeto mnenje vključeno in ga poslal Zakonodajno-pravni službi v skladu z 266. členom Poslovnika Državnega zbora, pripravil odgovor za Ustavno sodišče. Zaključujem to točko dnevnega reda in današnjo sejo Odbora za pravosodje. Lep dan še naprej.