57. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

21. 2. 2020
podatki objavljeni: 21. 2. 2020 v pregledu

Transkript

Bomo kar začeli. Začenjam 57. sejo Kolegija predsednika Državnega zbora in vljudno pozdravljam vse prisotne, med nami tudi gospoda Erika Pagona, namestnika generalnega sekretarja Vlade, ki je danes tukaj prvič z nami.  Obveščam vas, da sem vam včeraj z dopisom poslal novo gradivo k 2., 3., in 4. točki dnevnega reda. Prav tako pa vas obveščam, da gospod Jani Möderndorfer nadomešča gospoda Igorja Zorčiča – izvoli – gospod Ivan Hršak zamenjuje gospoda Franca Juršo in mag. Meira Hot nadomešča gospoda Matjaža Hana.    S tem prehajamo na 1. TOČKO DANAŠNJEGA KOLEGIJA - PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU. Imamo pred sabo 5 predlogov. Kot prvi, je Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti in med nami je tudi državni svetnik, gospod Branimir Štrukelj. Želite besedo? (Da.)  Izvolite.
Branimir Štrukelj
Hvala lepa, predsednik, za besedo.    2. TRAK: (NM) – 10.05    (nadaljevanje) Lepo pozdravljeni, spoštovani gospe in gospodje.  V imenu Državnega sveta, na katerega se je obrnila skupina 300 italijanskih študentov, ki so italijanski državljani, ki v Sloveniji študirajo na akreditiranem programu farmacije v italijanskem jeziku. In med študijem na podlagi evropske Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij, so se spremenili pogoji za končanje njihovega študija, namreč, ko so začeli študirati in takrat, ko so se vpisali, so predpostavljali, da bodo končali šolanje pri nas, tako da bodo opravili strokovni izpit s tolmačem, ki, s tolmačem seveda, s tolmačem, ki bi tolmačil iz slovenskega v italijanski jezik in obratno.  Potem pa je na podlagi te direktive, ki je bila v Zakonu o zdravstveni dejavnosti vnesena leta 2016, prišlo do spremembe in zakon je opredelil, da morajo tisti, ki želijo opravljati strokovni izpit, s čimer se konča študij, predložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika. Zdaj, seveda od teh študentov ni bilo mogoče pričakovati, da bi glede na to, da so v Sloveniji študirali v italijanskem jeziku in niso vedeli, da bodo morali to početi, ker se je vmes spremenila ta direktiva, pri čemer so slovenske oblasti prezrle to, ko so spreminjale Zakon o zdravstveni dejavnosti, da bo to škodilo tem študentom, smo se mi odločili, da preprosto je treba to vprašanje rešiti, gre tudi za neke širše konflikte, ki so tukaj zadaj možni, kajti ne posebej na moje navdušenje, ti študentje študirajo na zasebni univerzi in stroški, kot vemo, so približno 40 tisoč evrov za vsakega po, torej od začetka do konca študija, relativno izrazito drago, to je študij na univerzi Alma Mater Europaea. Pa vendar se nam zdi ključnega pomena, da ti študentje ne ostanejo, ki so brez krivde, da smo mi to vmes spreminjali na tako neroden način, da izpeljejo to do konca. Namreč problem, ki ga imamo v Sloveniji, je, da drugi študiji farmacije ne poznajo na koncu strokovnega izpita in pripravništva, ampak študent konča študij z diplomo, pri nas pa mora opraviti strokovni izpit.  Kaj zdaj to pomeni, za te študente? Da ne morejo niti v Italiji dobiti službe, ker nimajo končane izobrazbe, niti ne morejo v Italiji opraviti strokovnega izpita, ker ga ni, ker ga ne poznajo, pri čemer pa ne ogrožajo delovnih mest v Sloveniji, kajti v Sloveniji pa zakon pravi, da tisti zdravstveni delavec, ki želi torej se tu zaposliti kot zdravstveni delavec, se mora vpisati v register in pri tem mora izkazati znanje slovenskega jezika. Skratka, če bi katerikoli od teh italijanskih študentov želel delovno mesto v Sloveniji, bi itak moral ob vpisu v register predložiti znanje slovenskega jezika, kar pomeni, da ne ogrožajo niti delovnih mest. Tukaj zato predlagamo, da se z enim členom po skrajšanem postopku ta določba zakona spremeni in se jim omogoči, tako kot je bilo predpostavljeno v začetku njihovega študija, da lahko strokovni izpit sklenejo s tolmačem in s tem jim omogočimo končanje študija pri nas.    PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, gospod Štrukelj.  Kljub vsemu dovolite eno kratko opombo. Danes tukaj ne prepričujemo poslanke in poslance, ali je zakon primeren ali ne, ampak da gre po skrajšanem postopku. Ste argumentirali, da je sprememba samo enega člena, to je večinoma zadosten razlog. Ali kdo želi spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne.   Zato, spoštovani poslanke in poslanci, dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: »Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti se obravnava po skrajšanem postopku.«   Glasujemo.   Kdo je za? (Vsi.)  Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.    3. TRAK: (TB) – 10.10    (nadaljevanje) S tem prehajamo na obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov.  Želite besedo gospod namestnik, Erik Pagon? (Da.)  Izvolite.
Erik Pagon
Hvala lepa za besedo predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim.  Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na posebnost upravnega postopka izdaje odločb, za sanitarno sečnjo na podlagi zakona, ki ureja gozdove, ter poenostavitev postopka sprejema sprememb in dopolnitev gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote v primeru naravne nesreče v gozdu.  Dodal bi samo to, da še obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, predstavlja tekoči posel Vlade, skladno s 115. členom Ustave Republike Slovenije.  Hvala lepa.
Hvala, gospod namestnik.  Ali želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne.  S tem dajem na glasovanje naslednji predlog: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov se obravnava po skrajšanem postopku.«  Glasujemo.  Kdo je za? (Vsi.)  Ugotavljam, da je tudi ta sklep soglasno sprejet.  S tem prehajamo na tretji predlog in to je, Predlog zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku.  Želite besedo predlagatelj, gospod Franc Kramar? (Da.)  Izvolite.
/ izključen mikrofon/ / vklop mikrofona/ …kar se tiče okoljevarstvenih režimov, ti ostanejo v celoti taki, kot so - gre izključno za spremembo 11. člena, ki govori o financiranju lokalnih skupnosti na območju Triglavskega narodnega parka. Člen, ki je trenutno v veljavi, je neoperativen. Pravzaprav od leta 2010 se ni zgodilo nič, da bi te občine pridobile finančna sredstva na račun tega, ker so razvojno omejeni, ker imajo ogromno obveznosti znotraj parka, ker se financirajo večinoma te obveznosti iz občinskih proračunov, tako da, menim, da gre za spremembo, ki ne potrebuje večstopenjskega sprejemanja, ampak, predlagam, da se opravi to po skrajšanem postopku.
Hvala, gospod poslanec.  Ali želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne.  Torej, glasovali bomo o naslednjem predlogu: »Predlog zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku se obravnava po skrajšanem postopku.«  Glasujemo.  Kdo je za? (Desus, SMC, NSi, SD, SDS, SAB, LMŠ.) Kdo je proti? (Levica in SNS.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.  S tem prehajamo na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu.  Besedo dajem gospodu Eriku Pagonu.  Izvolite.
Erik Pagon
Hvala lepa za besedo.  Tudi v tem primeru, gre pri tem Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu za manj zahtevne dopolnitve zaradi uskladitve s pravom Evropske unije. Predlog določa pravno podlago za javno objavo določenih podatkov iz razvida poklicnih športnikov, razvida zasebnih športnih delavcev, razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, ter evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.  Ker gre v tem primeru tudi za spremembo zakona, se tudi dodaja, se spremeni ime pri Zvezi športnih invalidov pomišljaj para olimpijski komite. Tako da, predlagamo na to spremembo in tudi v tem primeru gre za, po našem mnenju, za tekoče posle Vlade.  Hvala lepa.
Želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne.  Spoštovani, dajem na glasovanje naslednji predlog: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu se obravnava po skrajšanem postopku.«  Glasujemo.  Kdo je za? (Vsi.)  Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.  In kot zadnji predlog, pod 1. točko, je Predlog zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave.  Beseda je ponovno vaša, gospod namestnik.
Erik Pagon
Hvala lepa.  Tako kot v prejšnjem predlogu, tudi v tem predlogu gre za predlog za obravnavo po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne uskladitve zakona s pravom Evropske unije.  Hvala lepa.
Hvala.  Želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne. / oglašanje iz dvorane/  Se opravičujem.  Gospod Dušan Šiško, izvolite.
Hvala.  Predsednik, glejte, v Slovenski nacionalni stranki bomo vsekakor proti,     4. TRAK: (NM) – 10.15    (nadaljevanje) proti bomo pa za 137. člen, ker se še dodatno spodbuja nevladne organizacije. Toliko za danes, ker ne mislim imet neko veliko razpravo. Sam povedal bom, zakaj bomo proti temu.  Hvala.    PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, gospod poslanec.  S tem prehajamo na glasovanje o naslednjem predlogu: »Predlog zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave se obravnava po skrajšanem postopku.«  Glasujemo.  Kdo je za? (LMŠ, SMC, Levica, SDS, SD, SAB, NSi, Desus.) Kdo je proti? (SNS.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.    In s tem zaključujem to točko dnevnega reda.    Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – DOGOVOR O PRIPRAVI SKLICA 16. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO PRIČELA V PONEDELJEK, 2. MARCA 2020.   Gradivo k tej točki ste prejeli včeraj. Ali želi kdo razpravo? (Ne.) Ugotavljam, da ne.   S tem ugotavljam, da je ta točka zaključena.    Prehajamo na 3. TOČKO – TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA MAREC 2020.  Novo gradivo k tej točki ste prejeli včeraj. Odpiram razpravo. Ni razprave. In zato dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: »Sprejme se terminski program Državnega zbora za marec 2020.«  Glasujemo.  Kdo je za? (Vsi.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.  In s tem zaključujem to točko.    Prehajamo na 4. TOČKO – OKVIRNI IN TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA APRIL 2020.  Novo gradivo k tej točki ste prejeli včeraj. Glede na odločitev kolegija iz 1. točke, ker ugotavljam, da je vseh 5 predlogov za skrajšan postopek bilo sprejeto, ostanejo ti predlogi na terminskem programu za april 2020. S tem odpiram morebitno razpravo. Ni želje. In zato glasujemo o naslednjem predlogu sklepa: »Sprejme se okvirni in terminski program Državnega zbora za april 2020.«  Glasujemo.  Kdo je za? (Vsi.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.  In s tem zaključujem to točko dnevnega reda.    Prehajamo na 5. TOČKO – AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA ZBORA V ČASU PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE V DRUGI POLOVICI LETA 2021 IN V LETU 2022.   Gradivo ste prejeli s sklicem seje kolegija. Z delovno verzijo okvirnega predloga aktivnosti Državnega zbora v času predsedovanja Svetu Evropske unije pa smo se seznanili na delovnem posvetu 4. februarja.  Želi gospa generalna sekretarka še kaj obrazložiti? / oglašanje iz dvorane/ (Da.) Ja, izvolite, gospa Urša.    URŠULA ZORE TAVČAR: Torej pred nami je seznam dogodkov, ki jih mora oziroma naj bi jih Državni zbor organiziral v okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije. Tukaj, to so dogodki, ki jih pravzaprav moramo organizirati. Gre za 2 srečanji COSAC in za 3 medparlamentarne konference.  Prav tako nas čakajo še dogodki v letu 2022, srečanje generalnih sekretarjev in srečanje predsednikov, poleg tega pa bo po vsej verjetnosti Državni zbor doletela tudi organizacija konference za nadzor Eurojust in Frontex. Odločitve dokončne o tem še ni sprejeto. To sta sicer srečanji, ki naj bi potekali v Bruslju, mora pa Državni zbor aktivno sodelovati. In maja se bo začela tudi konferenca o prihodnosti Evrope. In predvidevata se 2 srečanji v tem okviru.  Tako da, jaz bi prosila, če se lahko kolegij pač s tem seznani in nekako potrdi ta program srečanj, zato da se lahko nadaljuje z vsemi operativnimi in tehničnimi pripravami.  Hvala.    PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, generalna sekretarka.  Želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne. In dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: »Kolegij se je seznanil z gradivom aktivnosti Državnega zbora v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 in v letu 2022 in se z njim strinja.«  Glasujemo.  Kdo je za? (Vsi.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.  In s tem zaključujem to točko dnevnega reda.    Smo pod 6. TOČKO - RAZNO.  Želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne.    S tem zaključujem to točko in 57. sejo kolegija.  Želim vam prijeten dan naprej.    Seja je bila končana 21. februarja 2020 ob 10.19.