13. redna seja

Mandatno-volilna komisija

19. 9. 2019

Besede, ki so zaznamovale sejo

Brez zadetkov.

Transkript seje

Pričenjam 13. sejo Mandatno-volilne komisije. Vse članice in člane komisije, vabljene ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji članice in člani komisije: na seji kot nadomestni članice in člani komisije s pooblastili sodelujejo: poslanec Boštjan Koražija nadomešča po pooblastilu dr. Mateja Tašner Vatovca, poslanka Tina Heferle nadomešča Lidijo Divjak Mirnik, poslanec Marko Bandelli nadomešča Mašo Kociper in pa poslanec Jože Lenart nadomešča Braneta Golubovića.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red:

1. Predlog za imenovanje predsednice in članov Nacionalnega sveta za kulturo

2. Predlog za razrešitev in imenovanje člana Upravnega odbora Prešernovega sklada

3. Predlog za imenovanje članov Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije

4. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču Mariboru

5. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Mariboru

6. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice Na Okrajnem sodišču v Novem mestu

7. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani

8. Predlog Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi

9. Ugotovitev prenehanja mandata sodnika porotnika Delovnega sodišča v Mariboru

10. Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

10. in 13. 9. 2019 ste prejeli predloga za razširitev dnevnega reda z novima 7.a in 7.b točko, in sicer:

7.a Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju 7.b Predlog sklepa o imenovanju članice oziroma člana Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Ali želi kdo v imenu svoje Poslanske skupine predstaviti stališče o predlogih za razširitev dnevnega reda seje z navedenima točkama? (Ne.) Če ne, v skladu s 64. člena Poslovnika Državnega zbora prehajamo na glasovanje o predlogih za razširitev.

Glasujemo o predlagani razširitvi dnevnega reda z novo 7.a točko. Glasujemo.

Kdo je za? (14 članov.) Kdo je proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je predlog sprejet.

Sedaj pa glasujemo še o predlagani razširitvi dnevnega reda z novo 7.b točko. Glasujemo.

Kdo je za? (14 članov.) Kdo je proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je predlog sprejet.

Nekatera gradiva za današnjo sejo ste prejeli v varovani predal v sistemu UDIS, saj vsebujejo osebne podatke, ki so varovani na podlagi zakona. V kolikor jih nameravate navajati oziroma v zvezi z njimi sprožati vprašanja, vas prosim za predhodno opozorilo, saj moram v takem primeru v skladu s 101. členom Poslovnika, sejo zapreti za javnost.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSEDNICE IN ČLANOV NACIONALNEGA SVETA ZA KULTURO, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. Del gradiva je objavljen pri EPI. Obrazložen predlog Vlade pa ste zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal v sistemu UDIS. K tej in naslednjima točkama dnevnega reda sem vabil Ministrstvo za kulturo. Pri tej točki dnevnega reda na seji sodeluje dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka, ki jo prav lepo pozdravljam.

Uvodna pojasnila: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo v 16. členu med drugim določa, da je Nacionalni svet za kulturo neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo za kulturo. Predsednika in šest članov sveta imenuje Državni zbor na predlog Vlade izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled za obdobje pet let in so lahko ponovno imenovani. Predsedniku in članom Nacionalnega sveta za kulturo, ki jih je Državni zbor imenoval 4. 7. 2014 in 21. 4. 2016 poteče mandat 26. 9. 2019, zato je potrebno novo imenovanje za naslednji petletni mandat. Vlada tako predlaga Državnemu zboru, da v Nacionalni svet za kulturo z dnem 27. 9. 2019 za mandatno obdobje petih let imenuje: za predsednico Uršulo Cetinski, za člane pa: Mitja Čandra, dr. Andreja Gasparija, dr. Mašo Jazbec, Iztoka Kovača, Jurija Krpana in Marka Vatovca.

Želi predstavnica Ministrstva za kulturo predlog dodatno obrazložiti? (Da.)

Izvolite, beseda je vaša.

Tanja Kerševan Smokvina

Hvala, predsedujoči.

Mogoče samo stavek. Gre za dejansko ugledna prepoznavna imena s področja različnih sfer kulturnega ustvarjanja, tudi varstva kulturne dediščine, zato predlagamo, da ta predlog podprete.

Hvala lepa.

Sedaj pa odpiram razpravo članicam in članom komisije. Želi kdo o predlogu razpravljati? (Da.)

Izvolite, Janja Sluga.

Hvala, kolega, za besedo.

Sama bi se mogoče samo odzvala, ne v smislu teh imen, ki so predlagana, pač pa v smislu tega, da s v Državnem zboru in tako pričakujem tudi od Vlade, upošteva enakomernejša zastopanost obeh spolov. Vidimo, da od šestih predlaganih članov je zgolj ena ženska in to se mi ne zdi najbolj prav. Veste, da imamo v postopku v tem Državnem zboru tudi zakon o enakih možnostih žensk in moških(nadaljevanje in prav je, da smo na take stvari pozorni, da na take stvari opozarjamo in da se tudi Vlada tega drži.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Upam, da bodo v bodoče tudi to upoštevali. Želi še kdo razpravljati? (Da.)

Podpredsednica Anja Bah Žibert. Izvolite.

Če smo že pri spolnih kvotah, potem tukaj odpiramo tudi druga polja.

Na primer tudi geografska zastopanost. Meni je bilo pa zelo nenavadno, ko sem šla čez ta imena in v teh šest imen prihajata kar dva iz Zasavja iz iste občine. Zanimivo. Če pogledamo od kod prihaja minister, potem hitro pridemo skupaj. Mislim, da bomo težko prišli dokler se bodo takšne zadeve, kot je imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo, gledale zgolj ozko politično. Ko bomo prešli to mejo in bomo gledali širše, potem bomo verjetno lahko tudi zastopanost imeli veliko bolj široko. Ker gre za neke ožje interese, se dogajajo potem takšne stvari. Prej je bila izpostavljena tako imenovana ženska kvota, jaz govorim o geografski razporeditvi. Dejstvo pa je, da bi bilo zelo dobro, da se pri takih predlogih upošteva dejansko samo strokovnost in pa tudi širino izven samo nekih koalicijskih interesov.

Hvala.

Hvala lepa.

Želi še kdo razpravljati? (Da.)

Violeta Tomić, izvolite.

Mi v Levici bomo ta predlog podprli.

Gre za umetnike z različnih področij, ki so uveljavljeni. Mislim, da umetniki niso, bi rekli, politično kakorkoli opredeljeni ali označeni. Dejstvo je, da sta dva iz Zasavja, vendar bi se strinjala s kolegico Sluga, ki je omenila kvote, kajti sicer je ena ženska predsednica, ampak vendarle se veliko pogovarjamo o enakih možnostih. Naslednja točka bodo tudi člani Upravnega odbora Prešernovega sklada. Člane smo že predlagali v prejšnjem mandatu, da bi tudi sistem zadrge imeli pri imenovanju nagrajencev. Kajti ni res, da ni dovolj kvalitetnih umetnic, samo mogoče se ne spomnimo nanje. In ravno v tem primeru je isto.

Tako da, če bomo mislili na to, imeli v mislih s temi predlaganimi kandidati ni nič narobe, vendar imejmo v mislih, da obstajajo tudi umetnice, ki bi znale veliko doprinesti.

Hvala.

Hvala lepa.

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, zaključujem razpravo.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: »Mandatno-volilna komisija Državnemu zboru predlaga, da sprejme sklep, s katerim se v Nacionalni svet za kulturo za dobo petih letih imenujejo: Uršulo Cetinski za predsednico, ter za člane: Mitja Čander, dr. Andrej Gaspari, dr. Maša Jazbec, Iztok Kovač, Jurij Krpan in Marko Vatovec, pri čemer jim mandat začne teči 27. 9. 2019.« Glasujemo.

Kdo je za? (11 članov.) Kdo je proti? (2 člana.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE ČLANA UPRAVNEGA ODBORA PREŠERNOVEGA SKLADA, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. Del gradiva je objavljen pri EPI. Obrazložen predlog Vlade pa ste zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal v sistemu UDIS. Pri tej in naslednji točki dnevnega reda na seji sodelujeta dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka in Tamara Vonta, generalna direktorica direktorata za medije, ki jo prav lepo pozdravljam.

Uvodna pojasnila: Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o Prešernovi nagradi Upravni odbor Prešernovega sklada sestavlja 15 članov, ki jih na predlog Vlade imenuje Državni zbor iz vrst kulturnih ustvarjalcev ter uglednih strokovnjakov s področja kulture. V skladu z drugim odstavkom 6. člena navedenega zakona, se člani Upravnega odbora imenujejo za štiri leta. Posamezni član pa je lahko imenovan največ dvakrat. Državni zbor razreši člana Upravnega odbora na predlog Vlade iz razlogov, ki so navedeni v četrtem odstavku 6. člena, med drugim tudi, če sam zahteva razrešitev. Isti člen še določa, da se zaradi predčasnega prenehanja mandata članov Upravnega odbora več kot pol leta pred koncem mandata za čas do izteka mandata Upravnega odbora imenuje nadomestni član.

Državni zbor je 12. 7. 2016 imenoval 15 članov Upravnega odbora Prešernovega sklada, med njimi tudi Vinka Möderndorferja, ki je podal izstopno izjavo. Iz navedenega razloga Vlada Državnemu zboru predlaga, da razreši dolžnosti Upravnega odbora Prešernovega sklada Vinka Möderndorferja, ter za preostanek mandata za člana Upravnega odbora imenuje Aleša Novaka.

Želi predstavnica Ministrstva za kulturo svoj predlog dodatno obrazložiti? (Da.)

Izvolite, beseda je vaša.

Tanja Kerševan Smokvina

Hvala lepa.

Torej, novi kandidat oziroma nov član prihaja iz istega področja umetniškega ustvarjanja, torej s področja uprizoritvenih umetnosti, zato predlagamo, da ta predlog podprete.

Hvala.