2. nujna seja

Skupni odbor

25. 5. 2022

Transkript seje

Vse člane in članice odbora, vabljene ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam!

Pričenjam 2. nujno sejo Skupnega odbora. Obveščam vas, da na seji kot nadomestni član sodeluje: gospod Jožef Lenart, ki nadomešča poslanko gospo Jelko Godec.

Ker k dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razrešitev oziroma za umik zadeve, je določen dnevni red seje kot je bil opredeljen s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PRIPOROČILA SKLEPA SVETA O ODOBRITVI POGAJANJ O CELOVITI MEDNARODNI KONVECIJI O BOJU PROTI UPORABI INFORMACIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ V KRIMINALNE NAMENE.

Predlog stališča je na podlagi prvega odstavka 4. člena zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado o zadevah Evropske unije Državnemu zboru v obravnavo dne 19. maja letos, posredovala Vlada in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.

K tej točki dnevnega reda smo vabili Ministrstvo za pravosodje.

Pričenjam obravnavo predloga stališča, ki jo bomo opravili na podlagi 154.h člena Poslovnika. Po opravljeni razpravi bo odbor oblikoval mnenje in ga poslal Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru.

Želi besedo za dopolnilno obrazložitev predloga stališča predstavnik Ministrstva za pravosodje, državni sekretar gospod Zlatko Ratej? (Da.) Izvolite.

Zlatko Ratej

Spoštovana predsednica, najlepša hvala za besedo.

Spoštovani poslanke in poslanci!

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2019 sprejela resolucijo s katero je bil ustanovljen odprt »ad hoc« medvladni strokovni odbor za pripravo celovite mednarodne konvencije o boju proti uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij v kriminalne namene. Konvencija bo urejala kazniva dejanja, ki se lahko storijo z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, procesna pravila glede pridobivanja dokazov ter varovanje pravic in položaja žrtev, pravila glede mednarodnega sodelovanja in krepitve zmogljivosti za podporo državam. Pri tem bo morala upoštevati obstoječe mednarodne instrumente in uveljavljena orodja boja proti kibernetski kriminaliteti. Glede na vsebino bo nova konvencije v veliki meri spadala v pristojnost EU, Svet Evropske unije mora zato določiti pogajalca in pogajalske smernice. Obravnavano priporočilo za sklep svetov o odobritvi pogajanj o novi konvenciji Združenih narodov predvideva, da bo EU v okviru pogajanj zastopala Evropska komisija ob posvetovanju in upoštevanju pogajalskih smernic pristojnega odbora sveta, vse pa seveda skladno s pravom EU. Pogajalske smernice so določene v dodatku k predlogu vprašanja, ki niso v pristojnosti Evropske unije. Ostajajo v domeni držav članic in se nanje predmetno priporočilo ne nanaša. Republika Slovenija pozdravlja in podpira zadevno priporočilo za sklep sveta o odobritvi pogajanj. V postopku usklajevanja besedila sklepa bo Republika Slovenija podpirala spremembe, ki bodo zagotovile jasen mandat komisije za pogajanja, podpirala bo vključitev relevantnih materialnih pravnih podlag na področju pristojnosti Evropske unije v besedilu sklepa ter natančnejšo opredelitev obveznosti poročanja in posvetovanja komisije s pristojnim odborom sveta. Zagotoviti bo treba, da bo nova konvencija učinkovita in da njene določbe ne bodo nižale obstoječih standardov varstva človekovih pravic ter da bodo skladne z obstoječim pravnim okvirom, ki ga tvorijo budimpeška konvencija, pravni red EU in notranja zakonodaja Republike Slovenije.

Toliko zaenkrat. Hvala.

Hvala lepa tudi vam.

Preden nadaljujemo, preberem še eno pooblastilo, in sicer poslanec Damijan Zrim nadomešča poslanca Janija Prednika.

Sedaj pa prehajamo na razpravo. Besedo dajem članicam in članom odbora. Izvolite, gospod Kaloh.

Predsedujoča, hvala lepa.

Ponavadi pri teh konvencijah ni neke silne razprave, pa vendarle zaradi naših državljank in državljanov je vredno kaj povedati. Z moje strani tudi pozdrav državnemu sekretarju gospodu Rateju. Moram reči, da smo ti dve leti, ob iztekajočem mandatu, zelo plodno sodelovali. Tako da ob zaključku še enkrat pač pozdrav iz poslanskih klopi osebno vam in vaši ekipi.

Kot je bilo danes rečeno obravnavamo tako imenovan predlog stališča Republike Slovenije do priporočila sklepa sveta o odobritvi pogajanj o celoviti mednarodni konvenciji v boju proti uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij v kriminalne namene. Jaz tudi naj na začetku takoj poudarim, poslanci verjamem, da ste si prebrali gradiva, ste videli, da Republika Slovenija pozdravlja in podpira obravnavani predlog. Sedaj jasno je, ko promet interneta raste se povečujejo, žal, tudi obseg kibernetske kriminalitete na rovaš seveda kaznivih dejanj s področja premoženjskih deliktov, zavržnih kaznivih dejanj v zvezi z zlorabo mladoletnih oseb in tako dalje.

Strinjati se je treba s tem, da ta boj, ki ga bo prinesla ta celovita konvencija bo tudi zagotovil potrebo po krepitvi med organi iz različnih držav, se pravi organi preprečevanja, preiskovanja in pregona kaznivih dejanj, to je zelo velika dodana vrednost te konvencije. Seveda ni se začelo, boj zoper kibernetski kriminal se ni začel s to konvencijo kot je državni sekretar povedal, pravni okvir, ki normira te zadeve je bil vzpostavljen že s tako imenovano budimpeško konvencijo, seveda, s samim pravnim redom EU in pa z našo notranjo zakonodajo Republike Slovenije.

Omenil bi še, da na ravni EU imamo tudi direktive, ki nekako naslavljajo konkretna kazniva dejanja, tako recimo direktiva za boj proti spolnemu izkoriščanju otrok na spletu, kot sem že prej omenil in seveda zavrženi otroški pornografiji, direktiva proti napadom na informacijske sisteme, tudi v zadnjem primeru smo imeli primere v Evropski uniji ko napadejo razne malopridne države informacijske sistem, potem povzročijo cel kolaps podsistemov in seveda goljufije in ponarejanje pri negotivinskem poslovanju. Tudi to direktiva ureja.

Dovolite mi samo ob zaključku kratek primer, nekaj nas je verjetno tu komitentov NLB. Prevaranti so pred časom želeli pridobiti osebne podatke, so pošiljali elektronska sporočila, da pač posodobiš NLB klik in seveda tisti naivni, jaz upam, da jih ni dosti, ki potem prevaranti pridobijo te varnostne elemente, stopijo potem v njihovo spletno banko in seveda potem zlorabijo tista sredstva. Ta kibernetski kriminal je vedno bolj prisoten med nami. Upam, da sedaj vsebina te nove konvencije, kot je tudi bilo že rečeno, bo ta, bi rekel, bolj precizen katalog kaznivih dejanj podala procesne določbe za pridobivanje elektronskih dokazov in tako naprej. V poslanski skupini, seveda, bomo ta Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi pogajanj o celoviti mednarodni konvenciji seveda podprli.

Hvala.

Hvala lepa tudi vam.

Želi še kdo besedo? (Da.) Ugotavljam… Ja?

Izvolite, Tamara Vonta.

Najlepša hvala.

Pri takšnih zadevah, kot je tole stališče oziroma na splošno, pri sprejemanju različnih konvencij in stališč v zvezi s konvencijami, posebej na tem področju, kjer seveda moramo enostavno se kot država in kot družba in kot skupnost, odzvati na stanje, da rečem, zatečeno stanje, ki je, se mi zdita najbolj pomembni, pravzaprav se mi zdita najbolj pomembna dva elementa. Vsaka konvencija lahko posega tudi na nekatera področja človekovih pravic. Zato se mi zdi eden najpomembnejših elementov vsakega stališča glede konvencije in vsake konvencije, kot take, ravno to, da se spoštujejo že pridobljene pravice ljudi, torej, da se spoštujejo človekove pravice pri kakršnemkoli odločanju. Druga stvar, ki pa dostikrat tudi pri konvenciji oziroma pri stališčih glede posameznih konvencij prihaja v ospredje, pa je to, kako je ta konvencija učinkovita, kako učinkovito deluje, na področju, za katerega je sprejeta.

V Poslanski skupini Gibanje Svoboda, bomo to stališče Vlade do omenjene konvencije podprli, v upanju, seveda, da bosta ta dva elementa, o katerih sem govorila, spoštovana, tako, kot si vsi želimo in tudi zaslužimo.

Hvala.

Hvala lepa tudi vam.

Želi še kdo besedo? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Torej, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. / medsebojni pogovor/ Ker k predlogu stališča ni predlaganih amandmajev, odboru predlagam, da sprejme naslednje mnenje: »Skupni odbor podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi pogajanj o celoviti mednarodni konvenciji o boju proti uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij v kriminalne namene, ki ga je predložila Vlada in predlaga Odboru za zadeve Evropske unije, da ga sprejme.«

Želi kdo obrazložiti svoj glas? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Torej, ugotavljam, zdaj bomo začeli pa glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Odbor bo v skladu s 154.h členom Poslovnika Državnega zbora kot matično delovno telo pripravil poročilo in ga posredoval Odboru za zadeve Evropske unije, ki bo kot pristojno delovno telo na svoji seji sprejel odločitve v zvezi s predlogom stališča. Odbor bo poročal pisno.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in današnjo nujno sejo in vam še naprej želim lep dan! Hvala.