18. izredna seja

Državni zbor

23. 9. 2022

Transkript seje

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, še enkrat vas lepo pozdravljam na to petkovo popoldne, ki ga bomo očitno preživeli skupaj!

Začenjam 18. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala, tako kot prejšnjo, na podlagi drugega odstavka 58. člena, drugega odstavka 60. člena Poslovnika.

Obveščena sem, da se današnje seje, torej te seje, ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: mag. Meira Hot, Janja Sluga, Tamara Vonta, Tereza Novak, Martin Marzidovšek, Bojan Čebela, Teodor Uranič, dr. Tatjana Grajf, Aleksander Reberšek, Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec, mag. Matej Tonin, Franc Rosec, Alenka Helbl, Anja Bah Žibert, Bojan Podkrajšek, dr. Anže Logar, Žan Mahnič, Jože Tanko, ki je odsoten od 15.30 ure dalje, Jelka Godec, Eva Irgl, Danijel Krivec od 16. ure, Zoran Mojškerc od 17. ure in Vera Granfol.

Na sejo sem vabila predstavnike Vlade.

Dovolite, da vas na tem mestu obvestim, da glasovalno mesto poslanke dr. Vide Čadonič Špelič zaradi okvare, ki je do začetka te seje žal ni bilo mogoče odpraviti, ne deluje, in jo zato lepo prosim, da se prisede na eno prostih glasovalnih mest v okviru njene poslanske skupine. Najlepša hvala za razumevanje, dr. Čadonič Špelič.

Prehajamo na določitev 18. dnevnega reda 18. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 20. septembra s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za umik in za širitev nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 57 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 57.)

Ugotavljam, da je dnevni red 18. izredne seje zbora določen.

In sedaj prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na drugo… gospod Prednik, ste se zmenil? (Da.) Hvala.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - DRUGA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRAGINJE ZA UPRAVIČENCE DO OTROŠKEGA DODATKA, V OKVIRU NUJNEGA POSTOPKA.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, gospodu Danu Juvanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Izvolite.

Dan Juvan

Hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem!

Danes sprejemamo drugi paket pomoči prebivalstvu v času draginje. Zakon o katerem boste odločali danes, je šele en kamenček v mozaiku, s katerim Vlada zamejuje povišanje in vpliv poviševanja cen življenjskih potrebščin ter s tem preprečuje zdrse v revščino oziroma poglabljanje obstoječih stisk najbolj ranljivega dela prebivalstva. Današnji predlog predvideva podvojitev otroških dodatkov v mesecih november, december in januar, ter sledi podobnim principom, kot je to veljalo za predhodni paket s katerim smo najbolj revnim zagotovili enkraten energetski dodatek. Zakon draginjski dodatek podeljuje gospodinjstvom oziroma družinam. Zakon upošteva, da draginja ne prizadene vseh enako, ampak da se družine z nižjimi dohodki bistveno težje soočajo s podražitvami kot tiste z višjimi prihodki. Tokrat zakon v bistveno večji meri zajema starše, tudi in predvsem zaposlene starše ter jim s podvojitvijo otroškega dodatka v teh treh zimskih mesecih zagotavlja pomembno pomoč. Pomoč se bo v teh mesecih izplačevala avtomatično in sicer obstoječim prejemnikom otroškega dodatka, gre za več kot 353 tisoč otrok. Njihovi starši bodo za vsakega otroka prejeli dodaten otroški dodatek v višini otroškega dodatka, ki ga sicer prejmejo za prvega otroka. Za otroke v prvem dohodninskem razredu to pomeni dobrih 120 evrov za vsakega otroka. Do otroških dodatkov so upravičene družine s sorazmeroma visokimi dohodki, kar pomeni, da manjši znesek otroškega dodatka prejmejo tudi družine, v katerih dohodek na družinskega člana znaša dobrih 1100 evrov neto. Temu primerno bo za te družine manjši tudi dodatek po tem zakonu. Torej, da bo jasno. Otroci družin v prvem dohodkovnem razredu prejmejo vsak dodatnih 123 evrov, v drugem vsak dodatnih 105, v tretjem 80, v četrtem 63, v petem 52, v šestem 33, v sedmem 24 in v osmem, najvišjem, 21. Ker tudi rejniške družine prejemajo pomoč v višini otroškega dodatka, smo v ta paket smiselno vključili tudi rejniške družine oziroma bolj pravilno, otroke iz rejniških družin, ki bodo v teh mesecih prav tako prejeli podvojen otroški dodatek. Kot že večkrat izpostavljeno. Vlada se je razdeljevanja pomoči prebivalstvu lotila postopno in premišljeno. Tako da v največji možni meri ciljana in učinkovita, ta ukrep pa ni niti prvi niti zadnji v vrsti.

Hvala.

Hvala lepa.

Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide in za predstavitev poročila odbora, dajem besedo podpredsednici odbora Sandri Gazinkovski.

Izvolite.

Hvala.

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 7. nujni seji obravnaval Predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka, ki ga je Državnemu zboru predložila vlada s predlogom za obravnavo in sprejetje po nujnem postopku, ki ga je Kolegij predsednice potrdil. Predstavnik predlagatelja je uvodoma podal kratko obrazložitev predloga zakona in izpostavil, da se zaradi dviga cen vseh življenjskih potrebščin predlaga enkratni draginjski dodatek za vse prejemnike otroškega dodatka, ki se bo izplačal v mesecu novembru in decembru 2022 in v mesecu januarju 2023. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je posebej izpostavila pripombo iz mnenja, ki se nanaša na načelo enakosti pred zakonom in od zakonodajalca terja, da bistveno enake položaje ureja enako, razen če se za različno obravnavo enakih položajev obstajajo razumni in stvarni razlogi. Pri tem je bistvenega pomena obrazložitev in utemeljitev predlaganih rešitev oziroma na kakšen način se je določilo krog upravičencev. V zvezi z vloženimi amandmaji poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica je pojasnila, da večinoma sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki ga je na seji odbora predstavil njihov predstavnik. Komisija podpira predlagane rešitve in k vsebini predloga zakona nima pripomb.

Posebej pa je kot pozitivni element izpostavljen avtomatizem pri izplačilu draginjskega dodatka. V razpravi so članice in člani odbora pozdravili vse ukrepe, ki so dobri za prebivalce, še posebej pa obravnavani ukrep za pomoč otrokom. Nekateri so opozarjali, da ukrep ni dovolj dorečen in da je občutno prenizek, zato so predlagali amandma, s katerim so želeli omogočiti draginjski dodatek v dvakratnem znesku otroškega dodatka. Izpostavili so tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je opozorila, da se je zaradi vsesplošne rasti cen poslabšal položaj vseh družin, ne samo najrevnejših. Upravičenci do draginjskega dodatka se prekrivajo z upravičenci do energetskega dodatka, deloma pa se prekriva tudi namen izplačila obeh dodatkov. Opozorili so, da nekatere družine najbrž ne bodo deležne pomoči iz naslova novega ukrepa, pri čemer pa je posebej prikrajšan delovno aktiven, srednji sloj, zaposleni, revni in prejemniki povprečne plače. Poudarili so, da je treba ločiti družinsko politiko od socialne politike in da noben otrok ne bi smel biti izpuščen iz novega ukrepa. Zagovorniki novega ukrepa so poudarjali, da bo nov ukrep skupaj z drugimi ublažil vpliv draginje tudi na otroke. Ob tem je bilo izpostavljeno, da se z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin širi krog upravičencev in bodo do draginjskega dodatka upravičeni tudi rejniki. Pojasnili so še, da okoli 40 tisoč otrok živi pod pragom revščine. Ukrep, ki ga obravnavamo, pa zajema 330 tisoč prejemnikov otroškega dodatka in 625 rejencev. Kot pozitivno so izpostavili še avtomatizem pri izplačilu draginjskega dodatka, saj bo ta dodeljen po uradni dolžnosti. Opozorili so še, da že sedaj najrevnejša gospodinjstva prejemajo višje otroške dodatke. Najnižje delavske plače pa bi se morale zvišati in s podobno logiko bi morali pristopiti k izplačevanju dodatkov. Predstavnik predlagatelja je pojasnil še, da draginja ne prizadene vseh enako, prav tako je poudaril, da se s socialnimi transferji ne bi smeli spodbujati politike nizkih plač. Odbor je sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin in glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Pripravljen je tudi dopolnjen, dopolnjen predlog zakona.

Hvala.

Hvala lepa.

Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin.

Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, mag. Karmen Furman.

Izvolite.

Hvala lepa za besedo.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Z današnjim predlogom zakona se po mnenju Vlade zasleduje cilj omiliti posledice, ki so nastale zaradi splošne rasti cen in poslabšanja položaja družin z otroki. Glede na velik socialni pritisk, ki ga prehranska draginja v zadnjih mesecih predstavlja tudi za marsikatero družino z otroki, je zagotovo slednje nujno potrebno. A v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke moramo, žal, tudi tokrat znova opozoriti na zaskrbljujoče dejstvo, da vladni predlog diskriminira in v slabši položaj postavlja otroke družin, v katerih sta oba starša polno zaposlena v primerjavi z otroci staršev, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Razkorak v višini predvidenega izplačila dodatka je med otroci različnih družin glede na dohodkovno lestvico, ki jo je vlada določila kot temelj za izplačilo, resnično velik. Tako bo otrok staršev, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in zapadejo v prvi dohodkovni razred, prejel draginjski dodatek v višini 122,79, otrok staršev z minimalno plačo 51,6 evra, otrok, katerega starša prejemata povprečno plačo pa le še 24,53 evrov dodatka, kar pa ne zadošča niti za nakup košarice osnovnih živil pri najcenejših ponudnikih, ki jih je nedavno razkrila vladna raziskava.

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo zato pripravili in vložili amandma, s katerim dvigujemo znesek draginjskega dodatka za vse otroke. Glede na zavajajoče razprave posameznih poslancev koalicije na včerajšnji seji odbora, moram tukaj ponovno poudariti, da naš amandma zvišuje dodatek prav vsem otrokom, tako tistim, katerih družina se uvršča v prvi dohodkovni razred, še posebej pa s tem amandmajem zasledujemo cilj, da se ta dodatek dvigne otrokom zaposlenih staršev, in sicer vsaj na raven pokritja nakupa košarice osnovnih živil.

V Slovenski demokratski stranki smo in bomo vselej zagovarjali stališče, da noben otrok nikoli ne sme biti spregledan. Kot posebno ranljivo skupino moramo na naše otroke prav v današnjih časih draginje še posebej paziti. Vsi otroci, tudi otroci zaposlenih, si zaslužijo socialno varnost. In če boste znali v koaliciji prisluhniti in podpreti naš amandma, bodo vsi otroci prejemniki otroškega dodatka prejeli tudi višji draginjski dodatek. Zato, spoštovana koalicija, veliko je ranljivih skupin, ki ste jih s prvim zakonom za odpravo posledic draginje kljub našim opozorilom in vloženim amandmajem spregledali. Energetskega dodatka za to niso prejeli upokojenci, ki zajamčeno pokojnino za polno delovno dobo danes živijo pod pragom revščine. Prav tako do njega niso bili upravičeni zaposleni, invalidi, brezposelni, kmetje in študentje. Vsi vemo, da se energetska in prehranska draginja danes kaže v hudi obliki, dražijo se hrana, položnice in slednje se seveda še kako pozna tudi v vse višjih izdatkih družin z otroci. Prav bi bilo, da pred posledicami te draginje čim bolj zavarujemo naše otroke. Zato ne glede na zavrnjen amandma na matičnem Odboru, danes ponovno na seji Državnega zbora pozivamo koalicijo, da razmisli in naš amandma tudi podpre. Šele s tem se bodo udejanjile besede ministra, da s tem dodatkom zajemate tiste, ki v prejšnjem dodatku niso bili zajeti, to pa predvsem redno zaposleni, ki preživljajo otroke.

Hvala.

Najlepša hvala.

Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati in zanjo gospa Iva Dimic.

Izvolite!

Hvala za besedo.

Spoštovana predsednica Državnega zbora, državni sekretar, kolegice in kolegi!

V Novi Sloveniji zagovarjamo ločitev družinske in socialne politike. Država mora vsakega otroka ceniti enako. V okviru družinske politike moramo za vse ustvarjati enake izhodiščne možnosti, z ukrepi socialne politike pa skrbeti za socialno šibke, ranljive.

V Novi Sloveniji zagovarjamo, da mora država zagotavljati razmere, v katerih bodo starši lahko združevali poklicno in družinsko življenje. Današnji Predlog zakona družinam z otroki prinaša, teh je 330 tisoč v Sloveniji, upravičenost do, ki so upravičena do otroškega dodatka, prinaša možnost ukrepa za omilitev posledic draginje za upravičence.

Draginjski dodatek se bo po uradni dolžnosti, torej brez vlaganja vlog, izplačeval v novembru, decembru 2022 ter januarju 2023. V osnovi lahko pozdravimo napovedani ukrep Vlade, da družinam, ki prejemajo otroške dodatke trikrat nameni draginjski dodatek. Ker pa se otroški dodatek izplačuje glede na dohodkovne razrede in samo družinam, ki ne presegajo mesečnega dohodka tisoč 104,33 evre na osebo, gre deloma za enake prejemnike kot v primeru energetskega dodatka. Tako bodo nekatere družine prejele dvojno, izdatno podporo, medtem ko bodo nekatere izpadle iz vseh ukrepov, zlasti družine srednjega sloja, družine, kjer starša sta oba zaposlena in so otroci zaradi tega seveda tudi nekoliko prikrajšani.

Zato, še enkrat, v Novi Sloveniji zagovarjamo ločitev družinske in socialne politike. Ukrepi družinske politike morajo biti trajnostno usmerjeni in usklajeni na vseh področjih, od davčnega do družinskih prejemkov, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, stanovanjske politike, skrbi za starejše družine in člane.

Pozdravljamo, da se je Vlada odločila, da z amandmajem dodeli tudi pomoč rejniškim družinam kot pomoč pri preživljanju otrok. To je smer, katero v Novi Sloveniji ves čas zagovarjamo. Seveda pa v Novi Sloveniji tudi opozarjamo, da bo Ministrstvo moralo pomagati tudi velikim družinam.

Hvala.

Hvala lepa.

Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, gospod Soniboj Knežak.

Izvolite.

Spoštovani, spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi!

Vlada Republike Slovenije je do sedaj sprejela že številne in različne ukrepe za pomoč vsem prebivalcem, ki se soočajo z izjemno rastjo cen goriv in energentov. Za omilitev posledic energetske draginje smo omejili cene goriv, elektrike in zemeljskega plina. Znižali smo davek na dodano vrednost za nakup elektrike, zemeljskega plina, lesne kurjave in daljinskega ogrevanja. Iščemo tudi rešitve za obvladovanje cen kurilnega olja. Zaradi vseh teh ukrepov bo povprečno slovensko gospodinjstvo prihranilo do 300 ali več evrov na leto.

Pri premagovanju energetske draginje bomo s subvencijami pomagali tudi podjetjem, zato da bodo lažje prebrodila energetsko krizo in v čim večji meri ohranila dosedanje število zaposlenih. Zaradi višjih cen energentov se držijo tudi vse ostale življenjske potrebščine, kot so hrana, osnovni izdelki in storitve. Pri tem so najbolj prizadete socialno ogrožene osebe in družine, saj porabijo več kot polovico svojih prihodkov samo za hrano in plačilo mesečnih položnic za stanovanje, elektriko in ogrevanje.

Zaradi navedenega smo na začetku meseca v koaliciji pohiteli in najprej sprejeli predlog zakona, ki bo omogočil izplačilo enkratnega energetskega dodatka najranljivejšim osebam in družinam, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka oziroma imajo status invalida. Že takrat smo poudarili, da gre v tem primeru za prvo pomoč pri blaženju energetske revščine v prihajajoči zimi za tiste skupine prebivalstva, ki jim regulacija cen energentov in znižanje DDV ne pomagata pri premagovanju višjih cen energije. Že takrat smo tudi pojasnili, da se zavedamo, da so zaradi dviga cen vseh življenjskih potrebščin prav zagotovo do pomoči upravičeni tudi drugi prebivalci, ki se prav tako le stežka prebijejo skozi mesec. Zato je Vlada pripravila nov ukrep, ki bo pomagal ublažiti vpliv draginje tudi za otroke kot najbolj ranljivo skupino naše družbe. Socialni demokrati bomo zato podprli današnji predlog interventnega zakona, ki bo omogočil izplačilo draginjskega dodatka vsem družinam z otroki, ki so upravičeni do otroškega dodatka. Za izplačilo draginjskega dodatka ne bo potrebno vložiti vloge, saj se bo upravičencem do otroškega dodatka ta dodatek izplačeval avtomatsko in sicer trikrat v novembru in decembru letošnjega leta ter v januarju naslednjega leta v višini zneska otroškega dodatka za prvega otroka v posameznem dohodkovnem razredu.

Še naprej bomo tudi skrbno spremljali vpliv blaginje na druge skupine najranljivejših prebivalcev in če bo potrebno, bomo dali pobudo za sprejetje družinskega dodatka tudi zanje.

Hvala.