12. nujna seja

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

8. 12. 2022

Transkript seje

Pričenjam 12. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in vas vse lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da so se opravičili naslednji člani odbora in sicer Krivec Danijel se je opravičil. Na seji pa kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo: poslanka Andreja Živic, ki nadomešča Martina Marzidovška, poslanec Franc Kepa, ki nadomešča poslanca Franca Rosca, poslanec Anton Šturbej, ki nadomešča Bojana Podkrajška in Andreja Rajbenšu, ki nadomešča poslanca Miho Lamuta.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red z dvema točkama v zvezi s katerim v poslovniškem roku nisem prejela nobenega predloga za spremembo, zato je ta določen, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA PREDLOGA STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE SVETA O VZPOSTAVITVI MEHANIZMA ZA KOREKCIJO TRGA ZA ZAŠČITO DRŽAVLJANOV IN GOSPODARSTVA PRED PREVISOKIMI CENAMI.

Gradivo k tej točki je poslala Vlada 1. 12. 2022 na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Na sejo so bili z obravnavo te točke kot predstavniki Vlade povabljeni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo. Odbor navedeno gradivo obravnava v skladu s prvim in drugim odstavkom 154.h člena Poslovnika Državnega zbora in Odboru za zadeve Evropske unije posreduje svoje mnenje.

Besedo dajem predstavnici Vlade oziroma Ministrstva za infrastrukturo, državni sekretarki mag. Tini Seršen, da nam predstavi predlog stališča.

Izvolite.

Tina Seršen

Hvala za besedo.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Evropska komisija je 23. novembra predstavila predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi mehanizma za korekcijo trga za zaščito državljanov in gospodarstva pred visokimi cenami, s katerimi želi podjetja in potrošnike v Evropski uniji zaščititi pred izredno visokimi cenami plina in zagotoviti večjo predvidljivost deležnikov na trgu. S predlogom komisija naslavlja pojav čezmernih cenovnih konic in predlaga možnost uvedbe popravnega mehanizma, s katerim bi se omejilo previsoke skoke cen na referenčni točki TTF. Zaradi njene vloge na evropskem veleprodajnem trgu plina pa komisija pričakuje, da bi imela aktivacija predlaganega popravnega mehanizma stabilizacijski učinek na cene plina tudi na trgih mestih, tržnih mestih trgovanja v EU. Predlog komisije predvideva sprožitev predlaganega mehanizma kot nekaj samodejnega, ko sta izpolnjena dva pogoja. Prvi pogoj je da je cena poravnave izvedenih finančnih instrumentov na TTF z eno mesečno dospelostjo na blago dva tedna zapored višja od 275 evrov na megavatno uro. Drugi pogoj pa je, da TTF European gas podindeks za 58 evrov višji od referenčne cene utekočinjenega zemeljskega plina v zadnjih desetih trgovalnih dneh pred koncem obdobja omenjenih dveh tednov. Referenčna cena za UZP, torej za utekočinjeni zemeljski plin, bi se izračunala na podlagi dnevnega povprečja košarice referenčnih vrednosti, ki jo sestavljajo sredozemski trg za dan naprej, severozahodno evropski trg za dan naprej in dnevna ocena cene utekočinjenega zemeljskega plina, ki jo pripravi ACEP(?). Republika Slovenija sicer pozdravlja predlog uredbe, saj podpira zamejitev cen plina na velepotarnem trgu, a ima do osnovnega predloga komisije več zadržkov, za katere si že prizadeva, da se tekom pogajanj, ki so v teku, tudi upoštevajo. Republika Slovenija opozarja, da bi moral mehanizem biti dinamičen, skladno s sklepi Evropskega sveta, zamejitev cene navzgor pa velja tudi na vseh mestih trgovanja in za vse izvedene finančne instrumente za trgovanje s plinom, ne zgolj za tiste z enomesečno dospelostjo na blago. V nasprotnem primeru se težave le prestavijo z enega mesta trgovanja na drugega oziroma na ostale. Prav tako je treba v ta mehanizem ustrezno vezati tudi neposredne bilateralne pogodbe, tako imenovani OTC. Republika Slovenija tudi meni, da bi moral popravni mehanizem začeti veljati ob uveljavitvi uredbe, ne šele ob nastopu predlaganih pogojev, vsekakor pa je treba te pogoje določiti tako, da bodo imele realen vpliv in bodo preprečili izjemno visoke cene plina, kar pa po mnenju Slovenije seveda predlagana meja 275 evrov na megavatno uro nikakor ne doseže. Pogajanja so trenutno v teku. So tudi zelo zaostrena in upamo, da bomo prišli do ustreznega kompromisa naslednji teden.

Hvala.

Hvala.

Želi morda kdo razpravljati pri tej točki? (Ne.) Če ne, potem kar predlagam, da preidemo na glasovanje.

Ker k predlogu stališča ni bil sprejet noben amandma, dajem na glasovanje naslednji predlog mnenja odbora:

»Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi mehanizma za korekcijo trga za zaščito državljanov in gospodarstva pred previsokimi cenami, ki ga je predložila Vlada in predlaga Odboru za zadeve Evropske unije, da predlog stališča sprejme.«

Bi želel kdo obrazložiti glas? (Ne.) Torej zdaj glasujemo o predlaganem mnenju.

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo 13, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda.

Prehajamo zdaj na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O NUJNEM POSREDOVANJU ZA OBRAVNAVO VISOKIH CEN ENERGIJE, KI GA JE DRŽAVNEMU ZBORU V OBRAVNAVO POSREDOVALA VLADA S PREDLOGOM, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM POSTOPKU.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 26. seji dne 7. 12. 2022 sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku.

Za obravnavo je bilo posredovano naslednje gradivo: Predlog zakona z dne 1. 12. 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 7. 12. 2022 in mnenje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 7. 12. 2022.

Rok za vložitev amandmajev je do zaključka razprave o členih na seji odbora. Do zdaj so bili vloženi amandmaji Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica.

Na sejo so bili k obravnavi te točke vabljeni: Ministrstvo za infrastrukturo, Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Agencija za energijo, Energetska zbornica Slovenije, Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Eles, d. o. o., Klub slovenskih podjetnikov in Zakonodajno-pravna služba.

Pričenjam drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo na podlagi 126. člena Poslovnika opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona.

Želi besedo za predstavitev, predstavnica Ministrstva za infrastrukturo, državna sekretarka, mag. Tina Seršen?

Izvolite.

Tina Seršen

Hvala za besedo.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Zima se uradno še ni začela, a pred vami je četrti zakon, ki naslavlja krizne razmere in draginjo na področju energetike. Zakon večinoma ureja izvajanje določb evropske uredbe Sveta EU 2022/1854, ki je bila 6. oktobra objavljena v Uradnem listu Evropske unije in tudi izvajanje začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije 9. novembra. Zaradi naslavljanja izzivov, ki so zelo nepredvidljivi, seveda zakon vključuje še nekatere druge elemente, za katere je Vlada presodila, da jih je smiselno interventno zakonsko urediti. Tudi na EU ravni se interventno ukrepanje nadaljuje. Letos so ministri pristojni za energijo že sprejeli tri krizne uredbe, sprejem še treh uredb pričakujemo v decembru, ko bosta predvideni, ko je predvideno, še dve zasedanji sveta EU za energijo. Nihče pa seveda v tem trenutku ne izključuje možnosti, da bo med zimo potrebno interventno ukrepati še naprej.

A naj se vrnem k zakonu in v nadaljevanju predstavim njegove ključne elemente. Zakon vsebuje 10 poglavij, a rekla bi, da naslavlja predvsem tri ključne izzive. Prvo je zmanjšanje uvozne odvisnosti. Drugo je prerazporejanje presežnih prihodkov, ki se v energetski draginji pojavljajo v korist državljanov. In tretja je zaščita najranljivejših.

Z drugimi besedami, prvič, z zmanjševanjem porabe v koničnih urah pomagamo zmanjševati pritisk na borzne cene, ki se pojavlja predvsem zaradi krize razpoložljivosti energije. Tukaj predlog zakona zadolžuje sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja, to je Eles, da identificira te ure in izvede vse potrebno za zmanjšanje porabe v teh obdobjih.

Drugič, olajšanje pravil za financiranje novih investicij v obnovljive vire energije in nova pravila na tem področju bo vodila do novih proizvodnih virov, ki bodo ublažili efekt morda celo bolj zahtevne prihodnje zime. Za dodeljevanje sredstev z zakonom zadolžujemo Center za podpore, ki sicer že danes izvaja podobne sheme podpor razvoju obnovljivih virov energije.

Tretje, z omejitvijo presežnih tržnih prihodkov in pobiranjem solidarnostnega prispevka bomo poskrbeli za to, da ni vojnih dobičkarjev oziroma da se presežna sredstva iz tega naslova stekajo v proračun Republike Slovenije. Določamo njihovo namensko rabo, ki je namenjena predvsem blažitvi visokih cen energije ali preko povračil dobaviteljem, ki dobavljajo energijo in energente po regulirani ceni, ali preko neposredne pomoči končnim odjemalcem. Podobno velja tudi za presežne prihodke od prezasedenosti.

Četrtič, preko številnih drugih ukrepov zasledujemo zaščito najranljivejših, torej končnih odjemalcev. Naj omenim določitev referenčne cene za elektriko in za lesno biomaso za naprave, ki so vključene v podporno shemo, možnost regulacije cen energentov, katere danes ni mogoče regulirati po zakonu o kontroli cen, možnost hitrejšega prenosa celotnega portfelja odjemalcev v primeru izstopa nekega dobavitelja iz trga, dopustitev izjeme pri javnem naročanju in podobno. Naj omenim tudi, da Vlada pozdravlja in podpira amandmaje, ki so bili vloženi s strani koalicijskih poslancev. Poudarim naj, da z amandmaji predlagane izboljšave in dopolnitve zakona pomembno pomagajo dosegati cilj interventnega zakona.

Spoštovani! Sprejem zakona je nujen za izpolnjevanje obveznosti, ki jih določa evropska zakonodaja in za nadaljnje uspešno obvladovanje kriznih razmer na svetovnih in evropskih energetskih trgih, ki se le počasi umirjajo in nas bodo okupirale verjetno še celo naslednje leto. V boju z njimi smo kot država do sedaj uspešni in upam, da bomo tudi naprej. Že v naprej hvala za vašo podporo zakonu.

Hvala.

Hvala.

Besedo zdaj dajem predstavnici Zakonodajno-pravne službe, gospe Valentini Marolt.

Izvolite.

Anamarija Valentina Marolt

Hvala za besedo.

Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona preučila z vidika svojih pristojnosti in dala pisno mnenje, ki ste ga prejeli včeraj ob sklicu, zato bom iz njega izpostavila samo nekaj poudarkov.

Naša služba je z vidika skladnosti z Ustavo najprej opozorila, da predlog zakona uvaja solidarnostni prispevek, kar pomeni, da vsebuje poleg določb, ki so lahko predmet referenduma, tudi določbo, ki bi morala biti izvzeta iz referendumskega odločanja. Ureditev solidarnostnega prispevka pa bi bilo treba pojasniti še z vidika prepovedi povratnega učinkovanja zakona.

V zvezi z več rešitvami iz predloga zakona je opozorila na načelo legalitete, ki zahteva, da morajo podzakonski predpisi in posamični akti izvršilne oblasti temeljiti na določni vsebinski podlagi v zakonu in je ne smejo preseči ali jo samostojno urejati.

V zvezi z začasno prepovedjo opravljanja dejavnosti je opozorila na skladnost s pravico do svobodne gospodarske pobude. Opozorili smo tudi na pravno zavezujočo naravo uredb Evropske unije. Dali smo tudi nomotehnične pripombe, ki so z vloženimi amandmaji večinoma upoštevane. V zvezi z vloženimi amandmaji je treba povedati, da je amandma za novi 9.a člen podnormiran, saj v besedilu ni določena osnovna vsebina aplikacije, roki za oddajo vloge, za morebiten umik vloge, niti ni jasno kdo izvaja nadzor, postopek nadzora ni dovolj določen in niso pojasnjeni razlogi za drugačno ureditev nadzora centra za podpore na podlagi zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Predlog za novi 20.a člen pa pomeni poseg v posamične pravnomočne upravne akte o izdaji okoljevarstvenih dovoljenj in ga je treba pretehtati z vidika 158. člena Ustave, saj takšen poseg slabi zaupanje v pravni red.

Hvala.

Hvala.

Želi morda besedo še kdo od ostalih prisotnih vabljenih k tej točki? (Da.)

Kar izvolite, direktorica Agencije za energijo, Duška Godina.

Duška Godina

Hvala za besedo.

Zakon, ki je danes v obravnavi je usmerjen v obvladovanje visokih cen energentov in zniževanje pritiska na odjemalce. Bil je podrobno predstavljen, zato naj navedem, da Agencija za energijo ukrepe, ki so usmerjeni v zniževanje porabe, spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, reguliranja cen toplote, omejevanja tržnih prihodkov za proizvedeno in prodano energijo v regulacijskem območju slovenskega prenosnega operaterja ter prerazporejanje teh prihodkov končnim odjemalcem zelo pozdravljamo, jih podpiramo, saj dejansko omogočajo zadrževanje cen električne energije za končne odjemalce na vzdržni ravni.

Zakon je po našem mnenju skladen z usmeritvami evropske uredbe in zasleduje tudi ključne smeri potrebnega razvoja, ki so opredeljeni v dokumentu Evropske komisije z naslovom / nerazumljivo/ EU, predvsem pa predlagani ukrepi zagotavljajo, da trenutna kriza ne bi povzročila trajne škode za odjemalce in gospodarstvo.

Naj poudarim, da je agencija pri zakonu sodelovala. V okviru javne obravnave podala pripombe in predloge, ki so bile večinoma upoštevane. Zakon se nanaša v nekaterih delih tudi na pristojnosti Agencije za energijo, ena izmed njih je uporaba presežnih prihodkov operaterja prenosnega sistema iz naslova avkcije za čezmejne prenosne zmogljivosti, ki se bodo na podlagi tega zakona lahko uporabili za pokrivanje vseh stroškov elektrooperaterjev, tako prenosnega kot distribucijskega operaterja električne energije, omrežje električne energije, kar bo pomembno vplivalo tudi na gibanje omrežnine oziroma morebitno zniževanje omrežnine v prihodnjem obdobju seveda po predhodni odobritvi Agencije za energijo. S predlaganim zakonom se obseg dela za Agencijo za energijo tudi pomembno povečuje. Agencija za energijo bo na podlagi tega zakona zadolžena za nadzor nad izvajanjem člena, ki se nanaša na omejevanje presežnih prihodkov iz naslova prodajnih poslov za energijo, električno energijo, ki je bila proizvedena in prodana v regulacijskem območju sistemskega operaterja v Republiki Sloveniji. Gre za obsežno, zahtevno nalogo, zato naj že na tem mestu omenim, kot je tudi navedeno v predlaganem gradivu, da bo agencija primorana podati rebalans programa nedavno sprejetega programa dela in finančnega načrta Agencije za energijo za naslednje leto, kjer bomo predvideli torej povečanje stroškov za potrebno nadgradnjo informacijskega sistema kot tudi za dodatne zaposlitve.

Naj pa še enkrat, kot sem že v okviru programa dela, tudi na tem mestu omenim, da se Agencija za energijo sooča z resnimi kadrovskimi težavami. Ključen razlog pa je prav uvrstitev v enoten plačni sistem oziroma javni sektor in pa torej razlika med plačami, ki jih lahko imamo v javnem sektorju in tistimi, ki so v energetiki, ki jih pa Agencija za energijo regulira, zato tudi na tem mestu naslavljam to vprašanje, ki ga bom ponovno naslovila v okviru obravnave Zakona o energetski politiki, ki verjamem, da bo na vrsti v naslednjem letu.

Hvala zaenkrat.

Hvala.

Ja, izvolite. Za magnetogram, prosim, če se predstavite.

Aleksander Mervar

Pozdrav vsem skupaj!

(Aleksander Mervar, direktor sistemskega operaterja Eles.) Če bom šel kaj preveč na široko, prosim, ustavite.

Eles je osnutek zakona proučil tudi, bom rekel, skupaj z ministrstvom šel nekatere določbe skozi z vidika, kako je to, bom rekel, možno implementirati v praksi, Gre namreč za en kup novih nalog, s katerimi se Eles ni ukvarjal. Jaz mislim, da je zakon dober in da ga je treba sprejeti in da imam tak občutek, da imamo v Sloveniji občutek, da živimo v takem zelo, bom rekel, ugodnem času, kar se tiče oskrbe z elektriko, ne cen. Moram reči, da bo zdajle velika preizkušnja naslednji teden, če ste gledali vremenske napovedi s ponedeljkom, gredo vse krepko pod nič. Povem na en podatke, v zadnjih desetih dnevih so cene na tako imenovanih na borzah, ki se ukvarjajo s kratkoročnimi produkti, to je recimo tudi Ljubljanska borza BSP, katere 100 % lastnik je Eles so zrasle ogromno, iz dvesto in še nekaj evrov je recimo za jutri cena 416 evrov, ob tem, da so vse borze v Evropi, katere se ukvarjajo s / nerazumljivo/ se pravi s terminskimi posli so nelikvidne. Praktično ni možno kopati elektriko preko borz recimo na mesec, kvartal ali leto. Še ena stvar, ki jo velikokrat v medijih berem in je povsem napačno interpretirana, ko, bom rekel, presojamo v kakšni kondiciji je slovenska elektroenergetika, bom rekel z vidika obvladovanja elektroenergetskega omrežja pa, bom rekel, zagotavljanja napajanja končnih odjemalcev, smo eni boljših v svetovnem merilu. Vendar če malo bolj analitično gremo v globino, pa ne smemo biti najmanj, kar bi lahko, bi bili optimisti. Vam povem podatke recimo za letošnje obdobje od 1. januarja do včerajšnjega dne, 97 % vseh ur smo bili v Sloveniji uvozno odvisni, samo 3 % smo bili, smo imeli uvozni presežek. In operirati s podatkom, da smo na letnem nivoju toliko in toliko procentov samo uvozno odvisni je zelo napačen. Elektrika namreč ima to hibo, da je ne moreš skladiščiti in pač, bom rekel, jo proizvajaš. Nekatere elektrarne, recimo nuklearko, se ne splača, bom rekel, znižati obremenitve, zato pač dela na tisti svoji čim bolj sto procentom. In moramo se zavedati, da bomo letos 30 % uvozno desni. 30 % uvozne odvisnosti je približno 4 televatne ure. Te 4 televatne ure ne moreš kupiti po drugi ceni kot je 400, 500o evrov. Ni druge cene. Me razumete? Tudi v letu 2023 so napovedi slabe. Tudi če bo boljša hidrologija je moja ocena, da bomo nekje med 26 in 31 % uvozno odvisni. V čem je pa glavni razlog? Glavni razlog je predvsem v TEŠ-u. Recimo za primer, TEŠ bo v letu 2023 proizvedel manj elektrike, kot je v zadnjih petih letih v višini 1,1 teravatne ure, kar je za tako plastično primerjavo za dvoletno proizvodnjo celotne spodnje savske verige. Tako da bom rekel, zaradi tega tudi moja odločitev, pa predlog ministrstva 14. 10., da smo ustavili TEŠ, za to, da se je, da je lahko HSE, sicer je imel likvidnostne probleme, ker je mogel kupiti to energijo na borzah, kadar je kupoval v povprečju med 150 in 210 evrov, danes pa, sem vam povedal kakšna je številka. Tako da definitivno smo naredili dober posel. Povečali smo zaloge lignita, sicer daleč od tistega, kar bi rabili, in tudi za HSE bo malo boljše. Evo, toliko na kratko. Če bo pa kaj vprašanj, mi smo pripravili, mi imamo izračun… Poglejte, 10 % ur v obdobju od 1. 11. do 31. marca naslednje leto moramo mi zbrati v teh desetih, bom rekel, procentih ur moramo pa urno znižati konice za 5 %. 5 % v povprečju znižanih konic pomeni pa 90 megavatov. Zdaj kaj pomeni devetdeset megavatov, ne vem, recimo Slovenske železarne, kompleten odjem, če delajo na polni moči. Mi se tudi pripravljamo takoj, če bo in mislim, da bo zakon sprejet, mi bomo objavili javni poziv predvsem velikim gospodarskim subjektom in jih bomo stimulirali, to kar je tudi predvideno v samem zakonu, stimulirali, kolikor bodo pripravljeni znižati proizvodnjo, pač s ustrezno stimulacijo katera se bo izplačala. Večji problem je, če bo Evropa po tem naslednjem tednu, ko bo po moji oceni prvi resen test za kontentalno Evropo in za njen sinhronizirano elektroenergetsko območje, se pravi naslednji teden, če bo Evropa hotela, da se striktno držimo tistih določil po katerih je treba povprečno porabo v letih, v 5. letih v obdobiju 1. 11. – 31. marec, začne se 2017–2018, konča se z 2021-2022 znižati za 10 %. Če bo pol koga zanimalo, vam lahko tudi povem koliko to to pomeni, to so pa največ bi mogel znižati gospodarstvo priključeno na distribucijski odjem, sledi s mali poslovni odjem, potem gospodinjski odjem in na koncu velike proizvajalce. Imamo še eno srečo v Sloveniji, da je Talum kot nekdaj največji porabnik elektrike, ki je letno porabi približno 1,3 teravatne ure električne energije, zaradi prestrukturiranja proizvodnje bo to znižal v 2023 na manjkrat na 300 DVH.

Hvala.