27. nujna seja

Komisija za nadzor javnih financ

7. 2. 2024

Transkript seje

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani vsi vabljeni gostje! Začenjam 27. nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ.

Obveščam vas glede zadržanosti, in sicer: Vida Čadonič Špelič nadomešča poslanca Aleksandra Reberška in Lenart Žavbi nadomešča poslanko Moniko Pekošak. Ostalih opravičil pa ni. Ker v poslovniškem roku ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - SPORNO POSLOVANJE PREDSEDNIKA VLADE DR. ROBERTA GOLOBA PREKO PODJETJA STAR SOLAR Z DRŽAVNO ENERGETSKO DRUŽBO BORZEN.

Poslanska skupina NSi je 15. 1. 2024 na Komisijo za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje z navedeno točko dnevnega reda. Kot gradivo k točki ste prejeli zahtevo Poslanske skupine Nove Slovenije - Krščanski demokrati s predlogi sklepov, ki je objavljena na spletnih straneh Državnega zbora s sklicem seje. K točki dnevnega reda so bili vabljeni: mag. Janez Žakelj kot predstavnik Poslanske skupine NSi, ki je danes odsoten, dr. Robert Golob, predsednik Vlade, pri čemer me je vodja Kabineta predsednika Vlade pisno obvestila, da se predsednik Vlade seje ne bo udeležil, in tudi navedla razloge za njegovo odločitev; če je želja, lahko te razloge preberem v nadaljevanju, sicer pa je to objavljeno na straneh Državnega zbora. Vabljen je tudi dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, nadomešča ga namestnik, gospod David Lapornik, in gospa Mojca Kert, direktorica družbe Borzen, operater trga z elektriko, ki se je zaradi zdravstvenih razlogov opravičila, s pooblastilom jo nadomešča gospod Janez Zemljak, vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve. Vse prisotne še enkrat lepo pozdravljam!

Naj povem, kako bo potekala ta točka dnevnega reda. Jaz bom dal uvodoma besedo predla26

gatelju, da predstavi izhodišča in razloge, zakaj sklic seje na to temo. Po drugi strani pa moram povedati, da smo že drugič prejeli opravičilo predsednika Vlade na to temo iz navedenih razlogov. In ponovno je nesmiselno, da govorimo in razpravljamo brez tega, da slišimo predsednika Vlade. Zaradi tega bom v nadaljevanju ponovno sejo prekinil in dal tretjič priložnost za udeležbo. Če tretjič do udeležbe ne pride - mi na Komisiji za nadzor javnih financ nimamo v poslovniku tega, kar imajo preiskovalne komisije, torej tudi prisilno privedbo -, bomo pač sprejeli sklepe, ki so pripravljeni v takšni obliki, da bodo aktualni, na naslednji seji.

Zdaj dajem besedo predstavniku predlagatelja. Izvolite.

Hvala lepa, predsednik. Dober dan vsem, gostje, kolegi in kolegica!

V Novi Sloveniji smo se želeli seznaniti neposredno, čim bolj neposredno, preko Komisije za nadzor javnih financ, ki gotovo ima to pristojnost, s tem spornim poslovanjem predsednika Vlade dr. Roberta Goloba preko podjetja Star Solar z državno energetsko družbo Borzen. Predsednik Vlade - če malo obrazložim - dr. Robert Golob je po podatkih, objavljenih na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije, 4. decembra 2023 komisiji sporočil spremembo premoženjskega stanja. Prijavil je več parcel v Kromberku, skupne površine več kot 10 tisoč kvadratnih metrov, pridobitev premičnine, ki presega vrednost 10 tisoč evrov, odsvojitev denarnih sredstev, ki presegajo 10 tisoč evrov, pridobitev poslovnega deleža, ki je vreden več kot 10 tisoč evrov, in pridobitev obveznosti, ki presegajo 10 tisoč evrov. V kabinetu predsednika Vlade so pojasnili, da je zaradi sporazumne razveze zakonske zveze in s tem povezane delitve premoženja z nekdanjo ženo premier komisiji sporočil spremembo premoženjskega stanja. Sprememba je nastala tudi pri lastništvu nepremičnin in lastništvu podjetja. Robert Golob je tako postal izključni lastnik podjetja Star Solar, d.o.o. (v nadaljevanju: Star Solar), registriranega za proizvodnjo elektrike. Kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov, je predsednik Vlade dr. Robert Golob ustanovitelj in stoodstotni lastnik podjetja Star Solar, njegova hči Luna Golob pa njegova direktorica. Podjetje je imelo leta 2022 256 tisoč 655 evrov prihodkov, 97 tisoč 263 evrov čistega dobička, 625 tisoč 572 evrov dolgoročnih ter 38 tisoč 353 evrov kratkoročnih obveznosti. Kot je razvidno iz evidence Erarja, je podjetje med leti 2014 in 2023 od državnega operaterja trga z električno energijo Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o., prejelo 2 milijona 148 tisoč 631 evrov, zadnje nakazilo v višini dobrih 5 tisoč evrov je podjetje prejelo decembra lani, Golob pa je stoodstotni lastnik podjetja postal novembra lani. V času, ko je bil Robert Golob predsednik Vlade, torej od junija 2022, njegova žena pa lastnica podjetja, je podjetje Star Solar s strani družbe Borzen beležilo prihodke v višini 229 tisoč 960 evrov in 60 centov. Po formalnem prevzemu lastništva podjetja s strani predsednika Vlade 19. novembra 2023 je podjetje dobilo nakazanih dobrih 14 tisoč evrov, kar pomeni, da predsednik Vlade in Gibanja Svoboda nemoteno posluje z državnimi podjetji.

Večino te obrazložitve smo napisali veliko bolj obširno še v to našo zahtevo za sklic nujne seje. Morda bi iz tega pisnega materiala, ki je podlaga za sklic, predsednik, navedel še kaj. V Novi Sloveniji - Krščanski demokrati zahtevamo, predvsem, katere odgovore na ključna vprašanja mi v zvezi s tem zahtevamo. In sicer, ali gre v omenjenem primeru za kršitev 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in Borzen ne bi smel poslovati z družbo Star Solar. Drugič, na kakšen način je predsednik Vlade dr. Robert Golob v smislu določb 37. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije zagotovil, da v zvezi z opravljanjem funkcije ni prišlo do nasprotja interesov, in kako je zagotovil videz nepristranskosti in objektivnega opravljanja javnih nalog. Pri tem vprašanju je ključno predvsem imenovanje nadzornega sveta družbe Borzen, ki ga je Vlada imenovala na svoji seji 4. junija 2022, in natančno pojasnilo, kako je predsednik Vlade zagotovil, da med opravljanjem svoje funkcije ni kakorkoli vplival na poslovanje Borzna; to je zelo pomembno. Potem naslednje vprašanje, ključno vprašanje, na katerega želimo odgovore. Minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer, je novembra 2023 napovedal, da bodo subvencioniranje projektov samooskrbnih sončnih elektrarn z Eko sklada prenesli na Borzen. Javni razpis, na katerem je predvidenih okoli 14 milijonov evrov, bo objavljen predvidoma marca letos. Septembra 2022 je Vlada določila novo petletno podporno shemo za odkup elektrike, v kateri je sredstva za shemo povečala na 120 milijonov evrov do leta 2026. Ključno vprašanje torej, tretje ključno vprašanje je. Ali zasebni interesi predsednika Vlade dr. Roberta Goloba, vplivajo na oblikovanje prihodnje energetske politike Slovenije, kjer se agresivno spodbuja uvedbo obnovljivih virov energije, predvsem fotovoltaike? O tem smo že veliko v Novi Sloveniji tudi povedali v okviru obravnave predloga energetskega zakona. Drugi energetski viri, ki so po našem mnenju bolj pomembni, stabilni in bolj potrebni za energetski miks Slovenije, pa so postavljeni v ozadje, na primer jedrska energija ali se jih pa poskuša celo zelo omejevati v novogradnjah in obnovah, z gradbenim dovoljenjem pa celo prepovedati, to sta pa seveda lesna biomasa in zemeljski plin.

Morda predsednik, da ne bom predolg, ker je vse v pisnem gradivu, samo zaključim ta svoj uvodni del s predlogi štirih sklepov, ki jih predlagamo, seveda, danes, žal, kot ste omenili, spet ne bo možna razprava, spet ne bo mogoče, da bi dobili odgovore na ta ključna vprašanja, kar lahko rečem, je milo rečeno, nespoštljivo do Državnega zbora in do Komisije za nadzor javnih financ, in tu se strinjam z vami, da to ni dobro, to ni dobro za politična razmerja v naši državi, za spoštovanje, lahko rečem, tudi pristojnosti in pristojnosti vej, različnih vej oblasti, in tu se bomo morali gotovo tudi na Kolegiju Državnega zbora, predsednice Državnega zbora dogovoriti, kako bomo zagotovili spoštovanje Državnega zbora in odzivnost ključnih nosilcev oblasti.

Torej predlagamo, da se sprejmejo štirje sklepi po razpravi, ko bo do nje prišlo. Prvi sklep se glasi: Komisija za nadzor javnih financ poziva Komisijo za preprečevanje korupcije, naj že začete postopke v zvezi s sumi kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s strani predsednika Vlade dr. Roberta Goloba, v zvezi s poslovanjem podjetja Star Solar, d. o. o., vodi prednostno in o zaključkih obvesti komisijo.

Drugi sklep: Komisija za nadzor javnih financ poziva Vlado, da pripravi poročilo o tem, kako se je v smislu določb 37. in 38. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zagotovilo izogibanje nasprotju interesov predsednika Vlade dr. Roberta Goloba v razmerju do družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., in ga v roku sedmih dni, sedmih delovnih dni posreduje komisiji.

Tretji predlog sklepa: Komisija za nadzor javnih financ poziva Finančno upravo Republike Slovenije, da natančno pregleda poslovanje podjetja Star Solar , d. o. o., predvsem postopek ustanovitve in začetnega financiranja, spremembo lastniške strukture ter morebitne kršitve davčne zakonodaje pri poslovanju ter o izsledkih obvesti komisijo.

In četrti predlog sklepa: Komisija za nadzor javnih financ poziva družbo Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., naj pripravi natančno poročilo o tem, koliko finančnih sredstev je bilo od leta 2010 izplačanih v okviru podpornih shem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije, ter ga v roku 14 delovnih dni posreduje komisiji.

Predsednik, toliko. Hvala.

Najlepša hvala za uvodno predstavitev.

Torej, mislim, da se strinjamo, da je težko razpravljati in težko diskutirati o tem, če ni tukaj predsednika Vlade smo dobili tudi njegovo obrazložitev, tudi glede pristojnosti Komisije za nadzor javnih financ lahko rečem, da saj tukaj ne gre za nadzor družbe Star Solar, ampak gre tudi za, kar ima komisija absolutno nadzor nad proračunskim denarjem, proračunski denar se zaradi shem, ki jih imamo, zbira tudi v družbi Borzen, pa seveda tudi za nadzor družbe Borzen pri poslovanju, ampak kot rečeno, o tem verjamem, da zdaj drugič. Postopkovno? / oglašanje iz ozadja/ Ja, razpravljali ne bomo, če je postopkovno… No, prosim, potem pa postopkovno.

Dobro jutro oz. dober dan vsem.

Zdaj mene žalosti, da predsednika Vlade ni. Kljub vsemu je Državni zbor tista institucija, v kateri je tako predsednik Vlade kot tudi ministri, odgovorni. Predsednik Vlade, ministri so izvoljeni v Državnem zboru, mi pa smo izvoljeni na volitvah. Sam in tudi Socialni demokrati bi pričakovali, da se predsednik Vlade seje za nadzor, Komisije za nadzor javnih financ udeleži in s tem odgovori na očitke, kateri letijo na njega, in sicer očitki glede izogibanja davkov. Zdaj, davki so bistveni za delovanje naše države, davke plačujemo vsi, javni funkcionarji, javni uslužbenci, gospodarstvo. In verjetno je predsednik Vlade, ki je druga figura v državi, prvi, ki bi moral biti za zgled državljankam in državljanom. Jaz tukaj ne špekuliram ali so, ali očitki stojijo ali očitki ne stojijo, zato je korektno, da ima predsednik Vlade možnost na tej seji pojasniti očitke, ki letijo na njega. Žal se tej seji izogiba. Jaz upam oz. kolikor sem razumel, bo sklicana še ena Komisija za nadzor javnih financ, kjer bo predsednik Vlade ponovno povabljen. Jaz bi si želel, da pride, da vrže te očitke in da navsezadnje ovrže očitke tako na sebe kot na Vlado, ki jo vodi, kajti on je prvi, ki mora imeti legitimnost za vodenje sistema, za vodenje podsistemov. Ne vem ali bomo danes glasovali o sklepih ali ne, v glavnem Socialni demokrati bomo vse te sklepe podprli, ker želimo, da se vse razčisti in da je vse črno na belem.

Hvala.

Najlepša hvala.

Torej, kot rečeno ... / oglašanje iz dvorane/ Postopkovno? Aha, dve postopkovni še. Gospod Lah.

Jaz bi pa takole rekel, da mogoče se bi težko strinjal, da se zdaj ne nadaljuje ta točka. Iz tega zornega kota postopkovni predlog, da se nadaljuje. Ne vidim neobhodno nujnega razloga, da bi zdaj tukaj bil ravno prisoten predsednik Vlade. Glede na predlog, ki ste ga podali, ki je bil prebran, imate v njem tudi določene nepravilnosti. Med drugim sistem samooskrbe nima nobene povezave s predmetno točko, čisto nobene. Sistem samooskrbe po principu net meteringa nima s to problematiko, ki jo vi navajate, popolnoma nobene zveze. Ima pa seveda zvezo podporna shema, ki v Sloveniji deluje od leta 2009 - ne od 2010. Podzakonski akti so bili sprejeti leta 2008 in ustrezna zakonodaja - ja, slučajno sem postavljal to shemo gor na Agenciji za energijo, zato vem točno. In podporna shema je delovala najprej, dokler ni prišlo do konkurenčnih razpisov leta 2014, je delovala tako, da kdor je postavil sončno elektrarno in jo ...

Kaj je postopkovno?

Prosim?

Kaj je postopkovno?

Postopkovno je, da predlagam, da se opravi razprava, ker ne vidim potrebe, da je za razlago podporne sheme in teh stvari, ki privedejo potem do prihodkov tudi firme Star Solar, kjer napačno navajate dejstva in jih napačno med seboj povezujete, ne vidim razloga, da bi predsednik Vlade vam moral razlagati tukaj podporno shemo, ker vam jo lahko drugi razložimo.

Hvala.