75. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

1. 3. 2024

Transkript seje

Začenjam 75. sejo kolegija in vse prisotne prav lepo pozdravljam.

Obveščam vas, da vam je bilo včeraj posredovano gradivo k 1. točki dnevnega reda in da poslanec Rado Gladek nadomešča poslanko Jelko Godec, vodjo Poslanske skupine SDS.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 17. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO ZAČELA V PONEDELJEK 4. MARCA 2024.

Gradivo k tej točki ste prejeli včeraj in sedaj odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Izvolite, Poslanska skupina Levica.

Hvala lepa. Jaz bi imel en predlog in sicer za četrtek 7. 3., bi predlagali, če je mogoče, da se zamenja 8. točka s 7. točko, samo vrstni red, da je 8. točka prva in 7. naslednja. To je to.

Osebno ne nasprotujem predlogu in mislim, da je to absolutno mogoče, razen če želi še kdo razpravljati. Ugotavljam, da ne, tako da je vaš predlog sprejemamo.

Zato sedaj razpravo zaključujem in prehajamo na glasovanje. Sama bom v imenu SD kot namestnica vodje poslanske tudi glasovali. Tako da, prehajamo na glasovanje o sklepu: Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 17. seje zbora, ki se bo začelo v ponedeljek, 4. marca 2024.

Glasujemo. Kdo je za? (Soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.)

In s tem zaključujem to točko.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija. Razpravljali in odločali bomo o treh predlogih za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku.

Najprej o tem, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. Želi besedo predstavnica Vlade, namestnica generalne sekretarke, mag. Barbara Peternel? Izvolite.

Barbara Peternelj

Hvala lepa! Najprej lep pozdrav vsem.

Vlada predlaga Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških za obravnavo po skrajšanem postopku, saj gre za realizacijo treh odločb Ustavnega sodišča, poleg tega gre tudi za realizacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, pravzaprav pa predlagane rešitve in spremembe tega zakona nekako širijo pravice fizičnih in pravnih oseb na področju prekrškovnega prava. Hvala.

Hvala lepa. Sedaj odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato prehajamo na glasovanje, in sicer o sledečem sklepu: "Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških se obravnava po skrajšanem postopku."

Glasujemo. Kdo je za? (Poslanske skupine SDS, manjšine, Levica, Gibanje Svoboda.) Kdo je proti? (Nihče.) Vzdržani? (Poslanska skupina NSi.)

Sklep je sprejet.

Prehajamo na obravnavo, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah. Želi besedo predstavnica Vlade? Izvolite.

Barbara Peternelj

Hvala. Tudi v konkretnem primeru predlagamo obravnavo po skrajšanem postopku. Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, nanašajo pa se predvsem na zvišanje trošarin za tobačne izdelke, potem gre za spremenjeno opredelitev tobačnih izdelkov, namenjenih vdihovanju brez izgorevanja in pa predvsem tudi okrepitev nadzora nad tobačnimi izdelki, nepredelanim tobakom in pa mazalnimi olji. Poleg tega pa se iz podzakonskih predpisov prenašajo nekatere določbe glede pogojev za vračilo troše.

Hvala lepa. Sedaj odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvolite, Poslanska skupina SDS.

Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, v Poslanski skupini SDS nasprotujemo obravnavi zakona po skrajšanem postopku iz enega preprostega razloga, gre za del, bom rekel, davčne politike države, ki jo je treba razumno oz. premišljeno naslavljati. Sedanja Vlada je že nekajkrat napovedala, pa potem umaknila, pa ponovno napovedala davčno reformo, tako da zdaj v tem trenutku niti ne vemo kje smo, tako da tudi trošarine so del, sicer predstavnica Vlade je rekla, da gre bi rekel za manj zahtevno materijo, ampak dejansko pa vpliva tako na, bi rekel, življenje državljanov in podjetništva, tako, da iz tega razloga bi pač morali tovrsten zakon obravnavati po rednem postopku in pač nasprotujemo skrajšanemu postopku. Hvala.

Hvala lepa. Poslanska skupina NSi, izvolite gospod Cigler Kralj.

Hvala, podpredsednica. Tudi Poslanska skupina NSi ne podpira skrajšanega postopka Pri tem predlogu zakona. gre za vsebino, ki je, lahko rečemo široka, zahtevna, kompleksna, ne samo trošarinska in davčna politika, ampak tudi zdravstvena politika in tako naprej. Vsekakor je potrebno takšne zadeve obravnavati široko, po rednem postopku, omogočiti čim bolj kvalitetno politično, strokovno razpravo in skrajšan postopek tega ne omogoča. Sploh pa imamo in to ponavljam občutek, da vse preveč gremo po skrajšanih in po nujnih postopkih, kar ni dobro za, lahko rečemo, potem celotno, torej globalno sliko naših politik v naši državi ob seveda že omenjeni, tudi napovedi davčne reforme in drugih reform je to slabo in ne pripomore k urejenosti našega pravnega, davčnega, zdravstvenega sistema.